ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรณภา  ศิริภากรชัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน))
สังกัด : กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศทางทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โทรศัพท์ : 02-473-7000 ต่อ 1717
เว็บไซต์ : http://site.bsru.ac.th/wannapa.si
อีเมล์ : aawannapa@bsru.ac.th