ประวัติการศึกษา

2555 ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2551 ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต