ประวัติการทำงาน

2555 – ปัจจุบัน นักวิชาการศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน))
กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศทางทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รางวัลที่เคยได้รับ บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ประจำปี 2560
 2551 – 2555 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ส่วนงานระบบฐานข้อมูล งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สังกัดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์