ประวัติการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

ประวัติการอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน
ปี พ.ศ. 2563
 วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารข้อมูลอัจฉริยะบนคลาวด์ด้วย Google Data Studio สำหรับภาคการศึกษา”
ณ ห้อง 1064 อาคาร 10 ชั้น 6 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดโดยสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เทคนิคการสร้างสื่อนำเสนอแบบอินโฟกราฟิกด้วย Microsoft PowerPoint
อบรมผ่าน Microsoft Teams จัดโดยสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 การใช้งานแอปพลิเคชัน TEAMS (ภาคปฏิบัติ) สำหรับการเรียนการสอนและการจัดประชุมออนไลน์
อบรมผ่าน Microsoft Teams จัดโดยสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 การจัดประชุม/อบรมออนไลน์ด้วย Microsoft Teams
อบรมผ่าน Microsoft Teams จัดโดยสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Forms สำหรับการสร้างแบบทดสอบออนไลน์
อบรมผ่าน Microsoft Teams จัดโดยสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร “เปลี่ยนก่อนโดนเปลี่ยน สื่อสารอย่างไรให้ BSRU ก้าวไกล”
ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโดยสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปี พ.ศ. 2562
วันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โครงการการจัดการความรู้เพื่อการจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี จัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โครงการการวางแผนกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนเกณฑ์การประกันคุณภาพ เรื่อง “การวางแผนกลยุทธ์โดยใช้หลักการ TOWS Matrix”
ณ ห้องราชาวดี อาคาร 8 (สำนักวิทยบริการ) ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ.)
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกการร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านวิชาการ
ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 13 จัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่
วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ และเทคนิคการวิพากย์ผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน สำหรับผู้บริหาร
ระยะที่ 2 เรื่อง การนำเสนอและการวิพากษ์ผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน (รุ่นที่ 1)
ณ ห้อง 1092 อาคาร 10 ชั้น 9 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโดยกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันที่ 23 เมษายน – 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โครงการอบรมและพัฒนาทักษะภาษาจีนเบื้องต้นสำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2561 (หลักสูตร 20 ชั่วโมง)
ณ ห้อง 1074 ชั้น 7 อาคาร 10 จัดโดยสถาบันขงจื้อ มบส. ร่วมกับสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มบส.
(เรียนทุกวันอังคาร,พุธ,พฤหัสบดี เวลา 16.30-18.00 น.)
วันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ และเทคนิคการวิพากย์ผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน สำหรับผู้บริหาร
ระยะที่ 1 เรื่อง การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์จากงานประจำ (รุ่นที่ 1)
ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโดยกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปี พ.ศ. 2561
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อมูลรายบุคคลตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษาเพื่อรองรับนโยบาย Big Data ด้านการศึกษาของรัฐบาล ประจำปีการศึกษา 2561” 
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2,3 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม
ณ ห้องประชุมสีหราชเดโชชัย ชั้น 4 อาคาร 27 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโดยกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันที่ 26 – 29 มิถุนายน  พ.ศ. 2561 ศึกษาดูงานมหาวิทยาล้ยวล้ยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันที่ 21 – 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โครงการ “การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ 2560″
จัดโดยสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปี พ.ศ. 2560
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โครงการอบรมความรู้ เรื่อง “การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” (รุ่นที่ 2)
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 จัดโดยงานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันที่ 14 – 15 กันยายน พ.ศ. 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อสารสนเทศด้วย Infographic”
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1092 จัดโดยสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันที่ 7 – 8 กันยายน พ.ศ. 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบ E-Magazine ด้วยโปรแกรม Adobe InDesign CS6”
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1092 จัดโดยสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน พ.ศ. 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ​ “การจัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ผลงานส่วนบุคคลด้วยโปรแกรม WordPress รุ่นที่ 2”
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1092 จัดโดยสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โครงการอบรมแนวทางการปฏิบัติงานระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System : TCAS (ทีแคส))
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดโดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โครงการ “ห้องสมุดสัญจร”
ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ จัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการระบบการบริหารความเสี่ยงสู่การเขียนรายงานการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล”
ณ โรงแรมไมด้า เดอ ซี หัวหิัน จังหวัดเพชรบุรี จัดโดยงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โครงการประชุมเพื่อมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ณ ห้องประชุมแกรน์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั้น กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วันที่ 8 – 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Microsoft Power BI และ Microsoft OneNote”
ณ อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1092 จัดโดยสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปี พ.ศ. 2559
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Microsoft office 2016 และ Microsoft office 365”
จัดโดยสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559 ประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2560
ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วันที่ 1 – 3 กันยายน พ.ศ. 2559 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง
ณ โรงแรมรอยัลพลา คลิฟฟ์ บีช รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดระยอง จัดโดยงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันที่ 30 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัย
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโดยกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันที่ 4 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้สถิติสำหรับการสร้างงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์”
ณ อิมพีเรียล หัวหิน รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โครงการประชุมชี้แจง เรื่อง “การจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559”
ณ ห้องประชุมแกรน์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั้น กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วันที่ 2 – 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โครงการ “การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ 2559” กิจกรรมที่ 2 : ค่ายภาษาอังกฤษ 
ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จัดโดยสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันที่ 29 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Google Apps & Google Docs”
จัดโดยสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันที่ 9 – 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โครงการ “การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ 2559″ กิจกรรมที่ 1 อบรมทักษะทางภาษาอังกฤษ
จัดโดยสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559 (รุ่นที่ 2)
ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก จัดโดยกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปี พ.ศ. 2558
วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โครงการอบรม เรื่อง รู้เท่าทันกฎหมาย ห่างไกลความรับผิด รุ่นที่ 1
ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโดยกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2558 อบรมพื้นฐานการใช้งานกล้องและการถ่ายภาพ
ณ ร้านโซนี่สโตร์สยามพารากอน จัดโดย Sony Digital Camera School
วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2558 อบรมถ่ายภาพเบื้องต้น รุ่นที่ 179 กับนายตากล้อง เว็บมาสเตอร์ taKLONG.com
ณ อาคารมูลนิธิเซนต์คาเบรียล (ซ.ทองหล่อ 25) ชั้น 3 จัดโดย นายตากล้อง เว็บมาสเตอร์ taKLONG.com
วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โครงการประชุมชี้แจง เรื่อง “การจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558”
ณ ห้องแกร์นบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เซ็นจูรี พาร์ค จังหวัดกรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วันที่ 13 – 14 มีนาคม พ.ศ. 2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง R2R ไม่ยากอย่างที่คิด
ณ โรงแรมเรือโบราณ จังหวัดนครปฐม จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปี พ.ศ. 2557
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โครงการประชุมชี้แจง เรื่อง “การจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557”
ณ ห้องแกร์นบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เซ็นจูรี พาร์ค จังหวัดกรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สิงหาคม พ.ศ. 2557 ศึกษาดูงาน Asia University ประเทศญี่ปุ่น
จัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปี พ.ศ. 2556
วันที่ 17 – 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Microsoft Office 2010
จัดโดยสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันที่ 18 – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการและการใช้งานลีนุกซ์เบื้องต้น
ณ อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) ชั้น 5 จัดโดยสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปี พ.ศ. 2555
วันที่ 7 – 9 กันยายน พ.ศ. 2555 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และปฐมนิเทศ พนักงานมหาวิทยาลัย
ณ โรงแรมคามิโอเฮ้าส์ จ.ระยอง จัดโดยกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา