ภาระงาน

  • บันทึกการรักษาสภาพตามคำร้องขอรักษาสภาพ(ทบ.6)ของนักศึกษาลงในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)
  • จัดทำรายงานการปรับปรุง แก้ไขระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MA) เพื่อรายงานให้สำนักคอมพิวเตอร์ดำเนินการแก้ไข พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานสรุปผล MA
  • ให้คำปรึกษาหรือแก้ไขปัญหาในการใข้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และระบบบริการการศึกษา แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
  • จัดทำข้อมูลฐานนักศึกษาส่งสกอ. ผ่านเว็บไซต์ http://www.data3.mua.go.th