กลุ่มหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• การแพทย์แผนไทย (พท.บ.)

กลุ่มหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.)

กลุ่มหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• เทคโนโลยีการเกษตร (วท.บ.)
• คณิตศาสตร์ (วท.บ.)
• เคมีผลิตภัณฑ์ (วท.บ.)
• นวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (วท.บ.)
• วิทยาศาสตร์การแพทย์ (วท.บ.)
• อุตสาหกรรมชีวภาพ (วท.บ.)
• เทคนิคการแพทย์ (วท.บ.)
• เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล (วท.บ.)
• เทคโนโลยีอัจฉริยะ (วท.บ.)
• วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
• เทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.)
• การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)
• แอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.)
• วิทยาการธุรกิจสุขภาพและความงาม (วท.บ.)
 Facebook    Website  
• สมุนไพรและกัญชาศาสตร์ (วท.บ.)

กลุ่มหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ

• คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
• คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
• ชีววิทยา (ค.บ.)
วิศวกรรมศาสตร์ฯ การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (อส.บ.)
#การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (แขนงวิชาการจัดการผลิตและคุณภาพ) (อส.บ.)
https://site.bsru.ac.th/plem/
วิศวกรรมศาสตร์ฯ การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (แขนงวิชาการจัดการคลังสินค้า) (อส.บ.)  
วิศวกรรมศาสตร์ฯ การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (แขนงวิชาการจัดการดิจิทัลโลจิสติกส์) (อส.บ.  
วิศวกรรมศาสตร์ฯ วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (วศ.บ.) elec
#ออโตเมชัน (อส.บ.)
https://site.bsru.ac.th/elec/
วิศวกรรมศาสตร์ฯ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
#วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโซ่อุปทาน (วศ.บ.)
https://site.bsru.ac.th/idtec/
วิศวกรรมศาสตร์ฯ วิศวกรรมพลังงาน (วศ.บ.) https://site.bsru.ac.th/energy/
วิศวกรรมศาสตร์ฯ วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ (วศ.บ.)  
วิศวกรรมศาสตร์ฯ เทคโนโลยีโลจิสติกส์ (วท.บ.)
#การออกแบบระบบโลจิสติกส์ (วท.บ.) 
https://site.bsru.ac.th/techlogis/
วิศวกรรมศาสตร์ฯ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (วท.บ.)
#ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (วท.บ.)
https://site.bsru.ac.th/ind/
วิศวกรรมศาสตร์ฯ ผู้ประกอบการอาหาร (บธ.บ.)
#การประกอบและบริการอาหาร (วท.บ.)
https://site.bsru.ac.th/fe/
วิศวกรรมศาสตร์ฯ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
#อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.อ.บ.
https://site.bsru.ac.th/imt/