เทคโนโลยีการเกษตร (วท.บ.)

เทคโนโลยีการเกษตร
ระดับ ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ภาคการเกษตรนับว่ามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เศรษฐกิจ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประชาชนทั้งประเทศ และยังมีบทบาทสำคัญต่อประชาคมโลกในการเป็นแหล่งผลิตอาหาร อันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการอยู่รอดของประชากรในทุกประเทศ และยังเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมแปรรูป และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรอีกมากมาย ภาคการเกษตรในปัจจุบันไม่ได้มีขอบเขตแค่ระดับครัวเรือน แต่มีการขยายตัวออกไปสู่ระดับธุรกิจการเกษตร ธุรกิจอาหารแปรรูป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเริ่มมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงระหว่างประเทศ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพื้นที่ทางการเกษตรที่เหมาะสมต่อเกษตรกรรมประกอบกับภูมิปัญญาด้านการเกษตรที่สั่งสมมาเป็นเวลายาวนาน ทำให้ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญของโลก ทั้งในรูปผลผลิตและแปรรูปโดยตรงทำรายได้เข้าสู่ประเทศได้อย่างต่อเนื่อง แต่ในปัจจุบันภาคการเกษตรไทยต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ มากมาย เช่น สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป พื้นที่ทำการเกษตรลดน้อยลง การช่วงชิงทรัพยากรชีวภาพ ประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย เป็นต้น การพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนจึงจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ที่ถูกต้องด้านวิชาการเกษตรทั้งพืช สัตว์ และประมง ร่วมกับเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ทันสมัย นวัตกรรมที่เหมาะสม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยั่งยืน ในรูปแบบของ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ มาใช้ในการสร้างบุคลากรทางการเกษตรเป็นสำคัญ จึงจะพลิกโฉมการเกษตรของประเทศไทยสู่ “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน”

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
-ผู้ประกอบการธุรกิจทางการเกษตรขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระ

-ผู้ช่วยนักวิจัย นักพัฒนา และพนักงานปฏิบัติการในฟาร์มและธุรกิจการเกษตร

-จ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร สถาบันการศึกษา

-พนักงานขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร พนักงานขายเครื่องมือเกษตร พนักงานขายวัสดุทางการเกษตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.)
Bachelor of Science (B.Sc.)

เทคโนโลยีการเกษตร
Agricultural Technology

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
Faculty of Science And Technology

แผนการศึกษา

รายวิชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

ค่าเล่าเรียน

ข่าวรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาวิชา

ภาพกิจกรรมโครงการ

สาขาวิชา……………. (ชื่อวุฒิการศึกษาย่อTH)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม. 10600
โทรศัพท์ : 02 473 7000 ต่อ xxxx
อีเมล : ……@bsru.ac.th