การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ซึ่งมีรายนาม ดังนี้

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ  บุญเรือง ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  ละลอกน้ำ  กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรพิมพ์ มงคลเคหา กรรมการและเลขานุการ

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และหน้าจอ

Similar Posts