ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ ทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่วมแสดงความยินดี

ลิงค์ : www.bsru.ac.th/new

Similar Posts