หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

  • รหัสหลักสูตร 25511741102856
  • ชื่อหลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
  • ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Agriculture and Agricultural Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

  • ชื่อเต็มภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร)
  • ชื่อย่อภาษาไทย วท.บ. (เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร)
  • ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Agriculture and Agricultural Technology)
  • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Sc. (Agriculture and Agricultural Technology)

3. วิชาเอก

  • ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

  • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต

 

ปรัชญาของสาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร

เรียนรู้ ปฏิบัติให้เกิดผล ฝึกฝนงานวิจัย ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี พัฒนาท้องถิ่น

ความสำคัญ

             จากจำนวนประชากรของประเทศที่เพิ่มขึ้น ทำให้ความต้องการผลผลิตด้านการเกษตรเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ภาคการเกษตรจึงเร่งการผลิตพืช สัตว์บกและสัตว์น้ำให้เพียงพอต่อความต้องการ นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารจำนวนมาก ความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตรในหลักการที่ถูกต้องและทันสมัย เพื่อการจัดการให้มีผลิตผลสูงขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธี อันเป็นรากฐานของการเกษตรที่ยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการเกษตรของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ทั่วโลกตลอดจนสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่การเปลี่ยนแปลง ในปัจจุบันจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องผลิตบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านการเกษตรและเข้าใจถึงเทคโนโลยีการเกษตรจนสามารถนำมาใช้ให้เกิดผลผลิตที่มีคุณภาพ เพียงพอต่อความต้องการของตลาด และยังต้องเป็นเทคโนโลยีการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรเป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงจากหลักสูตรเดิมให้สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ซึ่งได้เปิดสอนมาแล้วมากกว่า 20 ปี ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในภาคอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรที่มีความต้องการบุคลากรทางด้านการเกษตรโดยตรง หลักสูตรจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิชาการด้านการเกษตรที่มีความสามารถด้านปฏิบัติการและสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆ ด้วยการใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยี การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตรและการวิจัยด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อบูรณาการกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตรในแนวทางที่สร้างสรรค์ความเจริญแก่สังคม อันจะเป็นกลไกสำคัญให้เกิดประสิทธิภาพ ดังปรัชญาของสาขาวิชาที่ว่า “เรียนรู้ ปฏิบัติให้เกิดผล ฝึกฝนงานวิจัย ก้าวไกลด้านเทคโนโลยี พัฒนาท้องถิ่น”

วัตถุประสงค์

1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถดำรงชีวิตภายใต้วิถีทางแห่งความพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรวมถึงการปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน และอาชีพ

1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และนำความรู้ ข้อมูลต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยอันส่งผลต่อการพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่ และสามารถบริการวิชาการเกษตรแก่เกษตรกรและชุมชนได้

1.3.4 ผลิตบัณฑิตให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

1.3.5 ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิต และบริหารการจัดการในธุรกิจการเกษตร