คณาจารย์สาขาเกษตรฯ จัดโครงการศึกษาดูงานและนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

{สาขาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี}

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จัดโครงการศึกษาดูงานและนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่างวันที่ ๕-๗ และ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีกกบินทร์บุรี ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ และศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง โดยมีรายละเอียดและภาพบรรยากาศ ดังนี้

๑. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบรี

โดยมีนักศึกษาฝึกงานจำนวน ๔ คน คือ นางสาวสุธิดา บุญเติม นางสาวศิริพร แซ่ลิ้ม นางสาวชนิตา สุวรรณแสง และนางสาวสุพัฒศจี มีบุญ

ไม่มีคำอธิบาย

๒. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี  และศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีกกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

โดยมีนักศึกษาฝึกงานจำนวน ๔ คน คือ นายอดิศักดิ์ ศูนย์กลาง นางสาวสุดใจ โพธิ์ศรี นายธนาวุฒิ กงเพชร และนายอาทิตย์ สุชนสวัสดิ์

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

๓. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง จังหวัดระยอง

โดยมีนักศึกษาฝึกงานจำนวน ๕ คน คือ นางสาวพันธิตรา จันทร์นวล นางสาวมุกดา กลิ่นกล่อม นางสาวชุติมา ร้อยบาง นางสาวกัญญารัตน์ เฉลิมแสน และนางสาวหฤทัยรัตน์ ปรีชา

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

๔. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

โดยมีนักศึกษาฝึกงานจำนวน ๔ คน คือ นายชัช น้อยสุทธิ์ นายสุกฤษฎ์ ภักดีโชติ นายกรกฏ ต้อยติ่ง และนายอนุวัต แสงก่ำ

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

Similar Posts