คำอธิบายรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
9111101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
Thai for Communication
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร การฝึกทักษะการรับสารและส่งสารอย่างสร้างสรรค์ การบูรณาการทกัษะการส่งสาร และรับสารเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน การตีความ การรู้เท่าทันสาร การใช้ภาษาเพื่อการ สื่อสารในสังคมปัจจุบัน
An introductory of language for communication; practicing language skills for creative receiving and sending message; integrating language skills for communication in everyday use; message interpretation and literacy; language usage for communication in current society

 

9111102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
English for Communication
โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ปรากฏในงานเขียนภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ ในชีวิตประจำวัน การฝึกใช้โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในการพูด ฟัง อ่าน และเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ทั้งในเหตุการณ์ที่เป็นอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
English structures in various forms of English writing in everyday use; practice using English structures for communication in listening, speaking, reading, and writing skills in everyday use in the past, present, and future situations

 

9111103 ภาษาอังกฤษในชีวติประจำวัน 3(2-2-5)
English in Everyday Use
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน การใช้คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ในสถานการณ์ต่างๆ การทักทายและการพูดถึงกิจวัตรประจำวัน งานอดิเรก การเดินทาง การสมคัรงาน การท่องเที่ยว และโรงแรม การซื้อสินค้า การสั่งอาหารและเครื่องดื่ม การบอกเวลา วัน เดือน ปี นำเสนอในที่ทำงาน
Communication skills in everyday use; everyday vocabularies usage; listening, speaking, reading, and writing in various situations; greeting and routine conversations; hobby; travelling and hotels; shopping; food and beverage ordering; time and date telling; job applications; presentation in working places

 

9112101 ภาษาและวัฒนธรรมลาว 3(2-2-5)
Lao Language and Culture
ลักษณะและความเป็นมาของภาษาลาว ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจำวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีลาวในบริบทของประชาคมอาเซียน
Background and characteristics of Lao language; listening, speaking, reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Laos as one of the ASEAN context

 

9112102 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า 3(2-2-5)

Burmese Language and Culture

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาพม่า ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจำวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีพม่าในบริบทของประชาคมอาเซียน

Background and characteristics of Burmese language; listening, speaking, reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Myanmar as one of the ASEAN context

 

9112103 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 3(2-2-5)

Vietnamese Language and Culture

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาเวียดนาม ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจำวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีเวียดนามในบริบทของประชาคมอาเซียน

Background and characteristics of Vietnamese language; listening, speaking, reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Vietnam as one of the ASEAN context

 

9112104 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร 3(2-2-5)

Cambodian Language and Culture

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาเขมร ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจำวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีเขมรในบริบทของประชาคมอาเซียน

Background and characteristics of Cambodian language; listening, speaking, reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Cambodia as one of the ASEAN context

 

9112105 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(2-2-5)

Malay Language and Culture

ลักษณะและความเป็นมาของภาษามลายู ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจำวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีมลายูในบริบทของประชาคมอาเซียน

Background and characteristics of Malay language; listening, speaking, reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Malaysia as one of the ASEAN context

 

9112106 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(2-2-5)

Chinese Language and Culture

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาจีน ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจำวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีจีนในบริบทของประชาคมอาเซียนและเอเชียตะวันออก

Background and characteristics of Chinese language; listening, speaking, reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of China as one of the ASEAN and East Asian context

 

9112107 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(2-2-5)

Japanese Language and Culture

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาญี่ปุ่น ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจำวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีญี่ปุ่นในบริบทของประชาคมอาเซียนและเอเชียตะวันออก

Background and characteristics of Japanese language; listening, speaking, reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Japan as one of the ASEAN and East Asian context

 

9112108 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(2-2-5)

Korean Language and Culture

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาเกาหลี ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจำวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีเกาหลีในบริบทของประชาคมอาเซียนและเอเชียตะวันออก

Background and characteristics of Korean language; listening, speaking, reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Korea as one of the ASEAN and East Asian context

 

9121101 ทักษะชีวิต 3(3-0-6)

Life Skills

ทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตประจำวัน ทักษะเฉพาะบุคคล ทักษะการติดต่อสื่อสาร ทักษะสังคมและทักษะการประกอบอาชีพ การพัฒนาตน ความฉลาดทางอารมณ์ สุขภาพจิตและการปรับตัว คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม การดำรงชีวิตอย่างพอเพียง

Necessary skills for everyday use; intrapersonal skills; communication skills; social and occupational skills; self-development; emotional quotient; mental health and adjustment; virtue, ethics, and values; critical thinking, decision making, and problem solving; team working; living a self-sufficient life

 

9121102 สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6)

Thai and Global Society in 21st Century

สังคมไทยในบริโลกในมิติประวัติศาสตร์และอารยธรรมไทย ประชากร วัฒนาธรรมไทยบทบาทและความเคลื่อนไหวของศาสนา เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการพระราชดำริสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ปราชญ์ท้องถิ่น สมาคมในพระบาทประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) บริบทของของกลุ่มประเทศสมาชิก และคุณูปการของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและประเทศชาติ

Thai society in the global society in the dimension of history, Thai civilization, population, Thai culture as well as the movement of religion; self-sufficiency economy for the sustainable development; the royal projects of His Majesty King Bhumibol Adulyadej (King Rama IX); the local scholars; the context of ASEAN community and ASEAN nations; the contributions of Somdej Chow Phya Sri Sury Wongse (Chuang Bunnag) to Bansomdejchaopraya Rajabhat University and Thailand

 

9121103 ความเป็นพลเมือง 1(1-0-2)

Active Citizenship

หลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความหมาย สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง จิตสำนึกสาธารณะ ทัศนคติ และค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ผลกระทบจากการทุจริตที่ส่งผลเสียหายต่อสังคมและประเทศชาติ

Fundamental principles of constitutional monarchy; definition of rights and responsibilities of active citizens; civic-mindedness, attitudes, and values in integrity among the students as well as awareness of the disastrous effects of corruption on the society and country

 

9122201 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ 3(3-0-6)

Modern Management and Leadership

แนวคิด ทฤษฎีการจัดการ การจัดการองค์ประกอบการและหน้าที่ต่างๆ ในองค์กร การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการองค์กร แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

Concepts and theories of management, the component management, and various functions in organizations; implementation of technology for organizational management; concepts and theories of leadership and team work; ethics and social responsibilities

 

9122202 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)

Communications in Everyday Use

ความหมายของการสื่อสาร สื่อประเภทต่างๆ การรู้เท่าทันสื่ออย่างมีวิจารณญาณ ความน่าเชื่อถือและคุณค่าเนื้อหาสาร ผลกระทบของสื่อ การบริโภคสื่ออย่างเข้าใจในชีวิตประจำวัน การใช้สื่ออย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล จริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Definitions of communication; types of media; media literacy on the basis of consideration; creditability and content values; media impact; media consumption with understanding in everyday use; using media with social responsibility and without violating personal rights; morality, ethics, and related laws

 

9122203 สุนทรียะทางศิลปกรรม 3(3-0-6)

Aesthetics of Fine and Applied Arts

ความหมายและทฤษฎีทางสุนทรียะ กระบวนการเรียนรู้ ประสบการณ์ และการประเมินคุณค่าทางความงามของศิลปกรรม ด้านดนตรี ด้านนาฏศิลป์ และด้านทัศนศิลป์

Definitions and theories of aesthetics; learning process, experience, and appreciation of fine and applied arts; music, performing arts, and visual arts

 

9122204 ความสุขแห่งชีวิต 3(3-0-6)

Happiness of Life

ความหมาย ความสำคัญและปัจจัยที่ทำให้เกิดความสุข แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสุข ศิลปะการดำเนินชีวิตที่มีความสุข สันติสุข การคิดเชิงบวก ความสุขกับการทำงาน งานอดิเรกกับการสร้างความสุข จิตสาธารณะเพื่อความสุขของผู้อื่น

Definitions, importance, and factors creating happiness; concepts and theories concerning happiness; art of living a happy life; peace; positive thinking; happiness at work; hobbies and creation of happiness; public mind for others’ happiness

 

9131101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)

Science and Technology in Everyday Use

การแสวงหาความรู้จากโลกธรรมชาติทั้งทางด้านชีวภาพและกายภาพ ความสำคัญของกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน สารเคมีเป็นพิษและอันตรายจากสารเคมี ภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความสำคัญของการดำรงชีวิตแบบสมดุล

Knowledge inquiry from natural world both in biological and physical fields; importance of scientific thinking process; technology in everyday use; toxic chemicals and chemical hazards; global warming and climate change; importance of balanced living

 

9131102 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)

Learning and Problem Solving Skills in Mathematics

การพัฒนาทักษะการคิดแบบองค์รวมเชิงตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ หลักการแก้ปัญหาและวิธีการใช้เหตุผล ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น ทักษะการคำนวณเพื่อการเรียนรู้และแก้ปัญหา

Logical and mathematical holistic thinking skills development; problem-solving principles and reasoning methods; data and basic data analysis; fundamental mathematical model; calculation skills for learning and problem solving

 

9132201 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ 3(2-2-5)

Information Technology and Social Media

ความหมาย องค์ประกอบ ความสำคัญ และประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์การสื่อสารสมัยใหม่ การสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสังคมออนไลน์ ภัยคุกคามและความปลอดภัยในเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ กฎหมายและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

Definitions, components, importance, and benefits of information technology; hardware; software; modern communication equipment; data communication and Internet; e-commerce; social media; threats and security in information technology and social media; laws and ethics in using everyday information technology and social media creatively

 

9132202 เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)

Digital Media Technology in Everyday Use

หลักการของสื่อดิจิทัล กระบวนการผลิตสื่อดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อผลิตสื่อดิจิทัล เทคนิคการนำเสนอสารสนเทศด้วยสื่อดิจิทัล การเผยแพร่สื่อดิจิทัลในที่สาธารณะ จรรยาบรรณในการนำเสนอสื่อดิจิทัล กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา

Principles of digital media; digital media production; data presentation planning; information presentation techniques using digital media; public presentation and digital media publishment; ethics in digital media presentation; laws concerning copyright and intellectual property

 

9132203 เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)

Technology for Sustainable Development

ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยี ประเภทของเทคโนโลยี กระบวนการพัฒนาทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่เหมาะสม การใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากการเพิ่มประชากร การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้างสรรค์สังคม กระบวนการดำเนินการด้านเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Definitions and importance of technology; types of technology; development process of technology; appropriate technology; use of technology to solve problems caused by increased population; using technology wisely to develop a society; technological process for sustainable development

 

9132204 สุขภาพและความงาม 3(3-0-6)

Health and Aesthetics

ระบบและหน้าที่ของร่างกายมนุษย์ ปัญหาสุขภพที่พบบ่อยในแต่ละช่วงวัย การดูแลป้องกัน การสร้างเสริมสุขภาพ ศาสตร์การชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ อาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อความงามในชีวิตประจำวัน วิทยาการด้านสุขภาพและความงาม และเพศศึกษาน่ารู้ในวัยรุ่น

Human body systems and functions; common health problems in various age groups and prevention; health enhancement; anti-aging and regenerative science; food, drugs, and health products for aesthetic in every use; health and aesthetic science; sex education in adolescence

 

9141101 กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต 1(0-2-1)

Physical Activities for Life

ความหมาย ความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญในพื้นฐานของกิจกรรมทางกาย ขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายทั้งในชีวิตประจำวันและยามว่าง เพื่อการสุขภาพอนามัยที่ดีโดยผ่านการปฏิบัติ กิจกรรมการเคลื่อนไหว การป้องและดูแลสุขภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กีฬาสากล กิจกรรมกีฬาไทย กิจกรรมออกกำลังกาย กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางกายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Definitions, knowledge, understanding, and importance of physical activity foundations; steps in physical activity performance both in everyday and leisure time in order to possess good health and sanitation by practicing physical activities, protecting and taking care of health, strengthening physical fitness, and playing Thai and international sports including physical exercise, recreation, and other relevant physical activities

 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ

4102101 เคมีทั่วไป 4(3-3-7)

General Chemistry

สสารและสมบัติของสาร โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลวและของแข็ง กรด-เบส และเกลือ สมดุลเคมี อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี เคมีไฟฟ้า การประยุกต์ใช้เคมีในชีวิตประจำวัน

: ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับทฤษฎีเคมีทั่วไป

Matter and substance properties; atomic structure and periodic table;

chemical bonding; stoichiometry; gases; liquids and solids; acid-base and salts;

chemical equilibrium; chemical thermodynamics; chemical kinetics; electrochemistry;

applications to chemistry in daily life

: Experiments associated with general chemistry

 

4102201 เคมีอินทรีย์ทั่วไป 3(3-0-6)

General Organic Chemistry

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4102101 เคมีทั่วไป หรือ 4102104 เคมี 2

หลักการและทฤษฏีทั่วไปของเคมีอินทรีย์ การเรียกชื่อ สเตอริโอเคมี สมบัติทางกายภาพ

และสมบัติทางเคมีของสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ แอลเคน แอลคีน แอลไคน์ แอโรแมติก แอลคิลแฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเทอร์ ฟีนอล กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ แอลดีไฮด์ คีโทน แอมีน

Prerequisite: 4102101 General Chemistry or 4102104 Chemistry 2

Fundamentals and theories of general organic chemistry; nomenclature;

stereochemistry; physical and chemical properties of organic compounds such as alkane, alkene, alkyne, aromatic, alkyl, halide, alcohol, ether, phenol, carboxylic acid and derivatives, aldehyde, ketone, amine

 

4102202 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ทั่วไป 1(0-3-1)

General Organic Chemistry Laboratory

วิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน : 4102101 เคมีทั่วไป หรือ 4102103 ปฏิบัติการเคมี 1 และ 4102105 ปฏิบัติการเคมี 2

ปฏิบัติการที่สัมพันธ์กับทฤษฎีในรายวิชาเคมีอินทรีย์ทั่วไป

Prerequisite : 4102101 General Chemistry or 4102103 Chemistry Laboratory I 4102105 Chemistry Laboratory II

Experiments related to General Organic Chemistry

 

4102205 ชีวเคมีทั่วไป 3(3-0-6)

General Biochemistry

วิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน: 4102101 เคมีทั่วไป หรือ 4102104 เคมี 2

หรือ 4102201 เคมีอินทรีย์ทั่วไป

ความสำคัญของชีวเคมี พลังงานและการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี องค์ประกอบของเซลล์และหน้าที่ของออร์แกเนลล์สำคัญภายในเซลล์ โครงสร้าง สมบัติ และหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์ ลิพิด กรดนิวคลีอิกและกระบวนการถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรมเบื้องต้น และกระบวนการเมแทบอลิซึมเบื้องต้น

Prerequisite: 4102101 General Chemistry or 4102104 Chemistry 2

or General Organic Chemistry

The importance of biochemistry; energy and change in biochemistry;

composition and function of organelle within cell; structure, properties and functions for biomolecules of carbohydrate, protein, enzyme, lipid, nucleic acid; basic of genetic information and basic of metabolism

 

4102206 ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป 1(0-3-1)

General Biochemistry Laboratory

วิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน : 4102101 เคมีทั่วไป หรือ 4102103 ปฏิบัติการเคมี 1 และ 4102105 ปฏิบัติการเคมี 2

ปฏิบัติการทดสอบสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมีและสมบัติทางชีวภาพของสารชีวโมเลกุล ที่สอดคล้องกับทฤษฎี

Prerequisite: 4102101 General Chemistry or Chemistry Laboratory 1 and 4102105 Chemistry Laboratory 2

Laboratory for physical, chemical and biological properties of biomolecules corresponding with theory

 

4104104 คณิตศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6)

General Mathematics

ระบบจำนวนจริง เซตและตรรกศาสตร์ เมทริกซ์และระบบสมการ ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม เรขาคณิตเบื้องต้น การเปลี่ยนหน่วยและคำอุปสรรค

Real numbers systems; sets and logic; matrices and equations systems; exponential and logarithm functions; introductions to geometry; system of units and prefixes

 

4104105 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6)

Mathematics for Applied Sciences

สถิติเบื้องต้น ความน่าจะเป็น สมการและอสมการ ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์

Basic Statistics; probability; equations and inequalities; mathematical modeling

 

4104201 จุลชีววิทยา 3(3-0-6)

Microbiology

รูปร่าง ลักษณะทั่วไปของจุลินทรีย์ การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ ภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อเชื้อโรค การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในด้านต่างๆ เช่น จุลชีววิทยาทางน้ำ จุลชีววิทยาทางดิน จุลชีววิทยาทางอาหาร จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม

General morphology of microorganism, microbial cultivation, microbial metabolism, microbial genetics, immunity against pathogen, microbial application for many cases such as aquatic microbiology, soil microbiology, food microbiology, industrial microbiology

 

4104202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-1)

Microbiology Laboratory

ส่วนประกอบและการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างเซลล์จุลินทรีย์ เทคนิคการย้อมสีโครงสร้างเซลล์ การแยกและการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ การแพร่กระจาย เมแทบอลิซึมและการกลายพันธุ์ การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์

Composition and using a microscope, microbial structure, cell structure staining technique, isolation and microbial cultivation, dispersion, metabolism and mutation, application of microbial advantage

 

4105105 ชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-7)

General Biology

สมบัติของสิ่งชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต สรีรวิทยา การเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ

Properties of living things; structure and function of cells; genetics; evolution; diversity of organisms; physiology and growth of plants and animals; environment and ecosystem

 

4105243 พันธุศาสตร์ทั่วไป 3(2-2-5)

General Genetics

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4105105 ชีววิทยาทั่วไป หรือ 4105101 ชีววิทยา 1

กฏของเมนเดล ยีนและโครโมโซม จีโนม พันธุศาสตร์ของเซลล์โพรแคริโอตและยูแคริโอต พันธุศาสตร์ประชากร พันธุศาสตร์เชิงปริมาณ พันธุวิศวกรรมและการประยุกต์ใช้

Prerequisite: 4105105 General Biology or 4105101 Biology 1

Laws of Mendel, gene and chromosome, genome, genetics of prokaryote and eukaryote, population genetics, quantitative genetics, genetic engineering and applications

 

4106103 ฟิสิกส์ทั่วไป 4(3-3-7)

General Physics

การวัดและหน่วยการวัด สเกลาร์ เวกเตอร์ การเคลื่อนที่แนวตรง การเคลื่อนที่แบบแกว่งกวัด แรง กฎการเคลื่อนที่ งาน พลังงาน พลังงานทดแทน โมเมนตัม กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม อุณหพลศาสตร์ สสาร สมบัติของสสาร ของไหล เทคโนโลยีสารกึ่งตัวนำ ไฟฟ้าเบื้องต้น คลื่นและเสียง เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า อุตุนิยมวิทยา ดาราศาสตร์ การประยุกต์ใช้ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน

: ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับทฤษฎีฟิสิกส์ทั่วไป

Measurement and units, scalar, vector, linear motion, damped oscillation motion, Force, law of motion, work, energy, renewable energy, momentum, momentum conservation, thermodynamics, properties of matter fluid, semiconductor technology, electrical basics, wave and sound, electrical measurements, meteorology, astronomy, applied physics for everyday life

: Laboratory on General Physics

 

4111110 หลักพืชศาสตร์ 3 (2-2-5)

Principles of Plant Science

ลักษณะทางสัณฐาน และกายวิภาคของพืช โครงสร้างและหน้าที่สำคัญของราก ลำต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ดของพืช กระบวนการสำคัญที่เกิดขึ้นในพืชเกี่ยวกับโภชนาการของพืช การเจริญเติบโต และพัฒนาการของพืช ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืชและพัฒนาการของพืช การจำแนกประเภทพืช

ปฏิบัติการ: ฝึกปฏิบัติทั้งในห้องปฏิบัติการ และแปลงปฏิบัติการพืชตามเนื้อหา

Morphology and anatomy of plants, structure and function of roots, stems, leaves, flowers, fruit and seeds of plants, key processes that occur in plants related to plant nutrition, growth and development of plants, factors influencing the growth and development of plants, classification of plants

Laboratory: operating practice in laboratory and plant field trials according to the contents

 

4111130 หลักการเลี้ยงสัตว์ 3(2-2-5)

Principles of Animal Science

ประโยชน์และความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์ ความเหมาะสมของการเลี้ยงสัตว์กับสภาพแวดล้อม พันธุ์สัตว์และลักษณะประจำพันธุ์ ประเภทและชนิดของการเลี้ยงสัตว์ พื้นฐานของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงดูและบำรุงรักษาสัตว์ในระยะต่างๆ อาหารและการให้อาหารสัตว์ การป้องกันและควบคุมรักษาโรคสัตว์ การจัดการฟาร์มสัตว์เพื่อการให้ผลผลิตของสัตว์ การจัดจำหน่ายและการทำผลิตภัณฑ์จากสัตว์ บัญชีที่จำเป็นในการเลี้ยงสัตว์

Benefits and importance of animal husbandry, the suitability of animal husbandry with environment, animal species and characterization category and type of animal, basics of animal breeding, maintenance of animal in different stages, food and feeding, prevention and treatment of animals, management of animal farm for the livestock production, distribution and animal products, account needed in animal husbandry

 

4111201 การจัดการดินและน้ำเพื่อการเกษตร 3(2-2-5)

Soil and Water Management for Agriculture

ความสำคัญของดินและน้ำ คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดินและน้ำ ธาตุอาหารพืช ปุ๋ย และการใช้ปุ๋ย การปฏิบัติบำรุงรักษาดินและน้ำสำหรับปลูกพืช การอนุรักษ์ดินและน้ำ ความสัมพันธ์ของดิน น้ำ และพืช หลักการและวิธีการให้น้ำ

ปฏิบัติการ: การวิเคราะห์คุณสมบัติต่างๆ ของดิน การหาความชื้นของดิน การศึกษาตัวอย่างปุ๋ย การเปรียบเทียบคุณสมบัติของปุ๋ยโดยการปลูกพืชหรือทดลอง การทำปุ๋ยหมัก และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในแปลงทดลอง

Importance of soil and water physical, chemical, and biological properties of soil, water and plant nutrients, fertilizers and fertilizers application, maintenance practices, water and soil for growing crops, conservation of soil and water, the relationship of soil, water and plant, principles and methods of crop irrigation

Laboratory: analysis of various properties of soil, moisture content of the soil, study of fertilizer samples, comparison of the properties of fertilizer by planting crop or trial, composting and the use of organic fertilizers in the field plot

 

4111204 การผลิตเห็ด 3(2-2-5)

Mushroom Production

ประวัติความเป็นมาของการเพาะเห็ด ประโยชน์และความสำคัญของเห็ด ชีววิทยาของเห็ด การจัดแบ่งประเภทเห็ด สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเห็ด วิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ด ศัตรูเห็ด เห็ดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของไทย แหล่งผลิตเห็ดในประเทศไทย เห็ดพิษและการควบคุม การถนอมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด

ปฏิบัติการ: เรื่องลักษณะทางสัณฐานวิทยา ลักษณะเส้นใยและสปอร์ของเห็ด การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อเห็ดบริสุทธิ์ สูตร PDA และสูตรดัดแปลง การเลี้ยงเชื้อเห็ดบริสุทธิ์จากเนื้อเยื่อก้านดอก กลีบดอก และสปอร์ การต่อเชื้อ การผลิตหัวเชื้อเห็ดจากเมล็ดธัญพืช และอินทรียวัตถุอื่นๆ การผลิตเห็ดชนิดต่างๆ การถนอมและแปรรูปเห็ด

History of mushroom cultivation, benefits and importance of mushroom, biology of mushroom, classification of mushroom, environmental conditions related to mushroom cultivation, methods of mushroom cultivation, mushroom pests,

mushroom importance to economy of Thailand, mushroom location of production in Thailand, mushroom poisoning and control, preservation and processing mushrooms

Laboratory: the morphology of mushroom filamentous fungi and spores of mushroom, preparation of media for pure mushroom culture, PDA medium and modified PDA medium from tissue of stems, leaves and spores of a fungus infection of the production of grain and other organic matter, production of various species of mushroom, preservation and processing mushrooms

 

4111215 เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 3(2-2-5)

Ornamental Plants Production Technology

ความสำคัญและประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดับ การจัดแบ่งประเภทของไม้ดอกไม้ประดับ ปัจจัยที่เกี่ยวกับการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ที่ใช้ปลูก วิธีการปลูกและการป้องกันจำกัด การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การตลาด และการจัดจำหน่าย

ปฏิบัติการ: การผลิตกล้าไม้ดอก การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ วิธีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับประเภทต่าง ๆ การตัดแต่งไม้ประดับ การดูแลรักษาและการจัดการไม้ดอกไม้ประดับเพื่อจำหน่าย

Importance and benefits of ornamental plants, ornamental plants classification, factors relating to production of ornamental plants, equipment used to grow, methods of growing and plant protection, harvesting and post-harvest handling, marketing and distribution

Laboratory: production of ornamental seedlings, propagation of ornamental plants, methods of planting various types of ornamental plants, pruning, maintenance and management of ornamental plant for sale

 

4111216 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ 3(2-2-5)

Orchid Culture Technology

ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของกล้วยไม้ การจำแนกประเภทของกล้วยไม้ สกุลของกล้วยไม้ที่นิยมเลี้ยง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต โรงเรือนและวัสดุอุปกรณ์ การขยายพันธุ์ การปลูกและการดูแลรักษา ปัญหาและอุปสรรคในการปลูกกล้วยไม้ การประกวดและการตัดสิน การบรรจุหีบห่อและการจัดจำหน่าย

ปฏิบัติการ: ส่วนประกอบของกล้วยไม้ ดอกและช่อดอก การผสมพันธุ์กล้วยไม้ด้วยมือ การขยายพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศ และอื่นๆ ตามเนื้อหา

History and importance of orchids, classification of orchids, genus of popular orchids, factors influencing growth, greenhouses and equipment, propagation, planting and maintenance, problems and barriers to grow orchids, contest and judging, packaging and distribution

Laboratory: components of orchids, flower and inflorescence, orchid breeding by hand, asexual propagation and other content

 

4111231 เทคโนโลยีการผลิตสุกร 3(2-2-5)

Swine Production Technology

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4111130 หลักการเลี้ยงสัตว์

ประโยชน์และความสำคัญในการเลี้ยงสุกร ประเภทและพันธุ์สุกร การคัดเลือกพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ ระบบการจัดการฟาร์มสุกรแบบต่างๆ การจัดการเลี้ยงสุกรในระยะต่างๆ อาหารสุกรการทำทะเบียนประวัติโรคและการสุขาภิบาล การตลาด ปัญหาการเลี้ยงสุกรและ แนวทางในการแก้ปัญหาสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร

Prerequisite: 4111130 Principles of Animal Science

Benefits and importance in raising pigs, types and breed pigs, selection of breed and breeding systems, swine different management systems, management of raising pigs at different stages, pig feed, records of diseases and sanitation, marketing, problems in pig raising and how to solve the problems for farmers who raise pigs

 

4111240 หลักการประมง 3(2-2-5)

Principles of Fisheries

ประโยชน์ของสัตว์น้ำ ชนิด และความสำคัญทางเศรษฐกิจของการประมงในประเทศไทย หลักการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น เกี่ยวกับการขยายพันธุ์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การสงวนรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ พระราชบัญญัติการประมงและเครื่องมือจับสัตว์น้ำ

ปฏิบัติการ: ลักษณะภายนอกและภายในสัตว์น้ำบางชนิดและปลา การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ การอนุบาลและเพาะเลี้ยงปลา การผลิตอาหารปลา การบรรจุและลำเลียงสัตว์น้ำ อนุกรมวิธานของปลา การชั่งและวัดขนาดสัตว์น้ำ

Benefits of aquatic species and economic importance of in Thailand, principles of basic aquatic related to reproduction, culture of aquatic animals,

conservation of aquatic animals, acts on fisheries and tools for capturing aquatic animals

Laboratory: external and internal characteristics of certain aquatic animal species and fish, water quality analysis, nursing and fish cultures, production of fish feed, packing and transporting aquatic animals taxonomy of fish weighing and measuring for aquatic animal sizes

 

4111274 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 1(0-3-1)

Preparation for Internship in Agriculture

จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตรศาสตร์ การฝึกพื้นฐานทางด้านพืชศาสตร์ ด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และด้านสัตวศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

Arrangement of activities for readiness for leaners before training vocational experience in agriculture, basic training in plant sciences, aquaculture and animal sciences or relating fields

 

4111302 การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 3(2-2-5)

Experimental Design and Statistics Related to Agriculture

หลักการวางแผนการทดลอง การสุ่มตัวอย่าง วิธีการวางแผน การทดลองแบบต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวางแผนการทดลอง และวิเคราะห์ผลการทดลองทางการเกษตร

ปฏิบัติการ: การสุ่มตัวอย่าง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

Principles of experimental design, random sampling, method designs, various trials, statistical analysis, introducing the computer program used in experimental design and analyze the results of experiments in agriculture

Laboratory: random sampling using a computer program to analyze data

 

4111303 ภาษาอังกฤษพื้นฐานทางการเกษตร 3(3-0-6)

Basic English for Agriculture

ฝึกอ่านบทความภาษาอังกฤษทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานรายวิชาพืชศาสตร์ การประมง และสัตวศาสตร์ จนสามารถสรุปใจความสำคัญทั้งโดยปากเปล่าหรือรูปแบบการเขียน

สามารถแสดงความคิดเห็น ให้คำนิยามเปรียบเทียบความหมายของคำที่ใช้ มีความรู้เบื้องต้นในการเขียนบทคัดย่อ และการอ้างอิงเชิงวิชาการ

Practice reading English academic articles related to courses basic in plant sciences, fisheries and animal sciences to be able to summarize the main ideas in oral or written form, able to comment, define a meaningful comparison of the words used, an introduction of basic knowledge to write abstracts and academic references

 

4111304 ภาษาอังกฤษสำหรับบริบทอาชีพทางการเกษตร 3(3-0-6)

English for Professional Contexts in Agriculture

ลักษณะเฉพาะทางภาษา และองศ์ประกอบทางภาษาในงานด้านอาชีพการเกษตร เพื่อพัฒนาการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ อันก่อให้เกิดการเรียนรู้ทางด้านอาชีพเกษตร

Specific language feature and language components of professional texts in agriculture, to improve efficiency of community and agricultural professional skill

 

4111311 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช 3(2-2-5)

Plant Propagation Technology

หลักและวิธีการขยายพันธุ์แบบต่างๆ ประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช ปัจจัยที่เกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืช และการดูแลรักษา

ปฏิบัติการ: การขยายพันธุ์พืชแบบต่างๆ และการดูแลรักษา

Principles and different methods of plant propagation, the benefits of plant propagation, factors related to plant propagation and care

Laboratory: different techniques in plant propagation and care

 

4111312 เทคโนโลยีการผลิตพืชผัก 3(2-2-5)

Vegetable Production Technology

หลักการพิจารณาเลือกพืชปลูก และวิธีการปลูกพืชผักแบบต่างๆ การดูแลรักษา ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว เทคนิคการปลูกพืชสมัยใหม่ และการปลูกพืชไร้ดิน

ปฏิบัติการ: ฝึกปฏิบัติทั้งเทคนิคการผลิตพืช และการดูแลรักษา

Principles of crop selection criteria and different methods of planting vegetables, maintenance, factors affecting growth, plant pest protection, harvesting, modern techniques of growing crops and Soilless culture

Laboratory: operating practice both plant production techniques and maintenance

 

4111314 เทคโนโลยีการผลิตไม้ผล 3(2-2-5)

Pomology Production Technology

ไม้ผล และการแยกประเภทของไม้ผล ส่วนประกอบต่างๆ ของไม้ผล การออกดอกและสรีรวิทยาการออกดอก การติดผล สรีรวิทยาการติดผลและการสุกของผล การเลือกพื้นที่ปลูก การเลือกชนิดพันธุ์ไม้ผลที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด การเตรียมพื้นที่ปลูกไม้ผล การดูแลรักษา ปรับปรุง และการบำรุงไม้ผล วิธีการขยายพันธุ์ที่เหมาะสมกับไม้ผลแต่ละชนิด การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว และการจำหน่ายผลิตผล

ปฏิบัติการ: เรื่องส่วนประกอบต่างๆ ของไม้ผล ขั้นตอนการออกดอกของไม้ผล การเจริญเติบโต และการสุกของผลไม้ การเตรียมพื้นที่ปลูก การเตรียมระบบน้ำในสวนผลไม้ การปลูก และการดูแลรักษาสวนไม้ผล

Fruit trees and classification of fruit trees, components of fruit trees, flowering and physiology of flowering, fruiting, physiology of fruiting and ripening of fruit, selection of planting area and fruit species suitable to area conditions and market demand, preparation of planting fruit trees, maintenance, breeding improvement and care of fruit tree, methods of propagation suitable to each species of fruit trees, harvesting, operating post-harvest and production distribution

Laboratory: various components of fruit trees, steps of flowering of fruit trees, growth and ripening of fruit, preparation of planting area, preparation of water systems in the orchard, planting, and maintaining orchards

 

4111317 ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด 3(2-2-5)

Plant Pests and Their Control

ความสำคัญของศัตรูพืชในทางเศรษฐกิจ ประเภทของศัตรูพืช แนวทางป้องกันศัตรูพืชแต่ละประเภท การควบคุมและกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีการเกษตรกรรมทางกลศาสตร์ ฟิสิกส์ การใช้สารเคมี ชีววิธี ธรรมชาติวิธี รวมถึงกฎหมาย และข้อปฏิบัติต่างๆ ในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิต สังคม และธรรมชาติ

ปฏิบัติการ: ความเสียหายที่เกิดจากศัตรูพืช ศึกษาตัวอย่างศัตรูพืชจากตัวอย่างจริง รูปภาพ ฯลฯ ศึกษาการใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อดูตัวอย่างโรคพืช ศึกษาวิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบต่างๆ ศึกษาชนิดของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

Importance of plant pests in the economy, types of plant pests, guidelines of plant pest control for each type, control and eradication of plant pests by agricultural methods in mechanics, physics, use of chemicals, biological control natural control including laws and various procedures in chemical usage to control plant pests for safety of life, society and nature

Laboratory: damage caused by plant pests, study pests from real examples, pictures, etc. studies using a microscope to see example of plant diseases, studies on methods of different types of plant pest control, studies on kinds of chemical pesticides

 

4111318 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช 3(2-2-5)

Plant Breeding Technology

ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงพันธุ์พืช การถ่ายทอดลักษณะและอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อการแสดงออกของพืช หลักวิธีการต่างๆ ในการปรับปรุงพันธุ์พืชทั้งชนิดผสมตัวเอง และผสมข้าม การนำเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้ในงานปรับปรุงพันธุ์พืช

ปฏิบัติการ: การปรับปรุงพันธุ์พืชแบบต่างๆ

Importance and objectives of plant breeding; inheritance and environmental influences on the gene expression of the plant; the main methods of plant breeding, self-pollination and cross-pollination in plants; biotechnology applications in plant breeding

Laboratory: the various techniques for applications in plant breeding

 

4111319 เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ 3(2-2-5)

Seed Production Technology

เมล็ด และความสำคัญ การพัฒนาของเมล็ด คุณภาพของเมล็ด โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของเมล็ด กระบวนการงอกและปัจจัยที่จำเป็นสำหรับการงอก การพักตัว และความแข็งแรงของเมล็ด การผลิตเมล็ดพันธุ์และปัญหาในการผลิต การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ การปรับปรุงสภาพของเมล็ดพันธุ์ กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธุ์

ปฏิบัติการ : การผลิตเมล็ดพันธุ์แบบต่างๆ ตามเนื้อหา

Importance and objectives of plant breeding, inheritance and environmental influences on expression of the plant, main methods of plant breeding both self-pollination and cross-pollination in plants, introduction of biotechnology to apply in plant breeding

Laboratory: improvement of various types of plant breeding

 

4111332 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ปีก 3(2-2-5)

Poultry Production Technology

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4111130 หลักการเลี้ยงสัตว์

ประโยชน์และความสำคัญของสัตว์ปีก ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับสัตว์ปีก ประเภทและชนิดของสัตว์ปีกเศรษฐกิจ การคัดเลือกและการปรับปรุงพันธุ์ การผสมพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ วิธีการเลี้ยงดู อาหารและการให้อาหาร การป้องกันและการรักษาโรคสัตว์ปีก การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การทำสถิติและบัญชี ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของสัตว์ปีกแต่ละชนิด

Prerequisite: 4111130 Principles of Animal Science

Benefits and importance of poultry, problems and how to solve the problems related poultry, types and species of poultry economy, selection and breeding systems, breeding, housing and equipment, methods of raising, feed and feeding, prevention and treatment of poultry diseases, distribution of products, accounting and statistics, factors affecting growth of each species of poultry

 

4111333 เทคโนโลยีการผลิตโคนม 3(2-2-5)

Dairy Production Technology

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4111130 หลักการเลี้ยงสัตว์

ความสำคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงโคนม พันธุ์โคนม หลักและวิธี การคัดเลือกและการผสมพันธุ์ ระบบการจัดการฟาร์มโคนม อุปกรณ์และโรงเรือน อาหารและการให้อาหารโคนม การจัดการฝูงโคนม การรีดและคุณภาพน้ำนม การทำทะเบียนประวัติ การจดบันทึกสถิติและการทำบัญชี การตลาดโคนม

Prerequisite: 4111130 Principles of Animal Science

Importance and benefits of raising dairy, dairy species, principles and selection methods and breeding, dairy farm management system, equipment and housing, feed and feeding, dairy herd management, milking and milk quality, history records, statistics note and accounting, dairy marketing

 

4111334 เทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อ 3(2-2-5)

Beef Cattle Production Technology

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4111130 หลักการเลี้ยงสัตว์

ความสำคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงโคเนื้อ พันธุ์โคเนื้อ หลักและวิธี การคัดเลือกและการผสมพันธุ์ ระบบการจัดการฟาร์มโคเนื้อ อุปกรณ์และโรงเรือน อาหารและการให้อาหารโคเนื้อ การจัดการฝูงโคเนื้อ การรีดและคุณภาพเนื้อ การทำทะเบียนประวัติ การจดบันทึกสถิติและการทำบัญชี การตลาดโคเนื้อ

Prerequisite: 4111130 Principle of Animal Science

Importance and benefits of raising beef cattle, beef cattle species, beef cattle breeding, principles and selection methods and breeding, beef cattle farm management system, equipment and housing, feed and feeding of beef cattle, beef cattle herd management, milking and meat quality, history records, statistics note and accounting, beef cattle marketing

 

4111335 เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อ 3(2-2-5)

Meat and Meat Products Technology

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4111130 หลักการเลี้ยงสัตว์ และ4106201 จุลชีววิทยา

การผลิตเนื้อสัตว์ในประเทศไทย โครงสร้างและองค์ประกอบของเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงของเนื้อสัตว์ภายหลังการฆ่า การจัดการเนื้อสัตว์ภายหลังการฆ่า บทบาทของสารเคมีต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ การแปรรูปเนื้อสัตว์ การบรรจุหีบห่อ การจัดการตลาด

Prerequisite: 4111130 Principles of Animal Science and 4106201 Microbiology

Meat production in Thailand, structure and composition of meat, high quality meat production, meat quality change after butchery, butchery management of meat, role of chemical additive on meat production quality, meat processing, packaging and marketing

 

4111341 หลักการสร้างฟาร์มสัตว์น้ำ 3(2-2-5)

Principles of Aquaculture Farm Construction

หลักการเลือกสถานที่ องค์ประกอบของฟาร์มสัตว์น้ำ ประเภทของบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ องค์ประกอบของบ่อและข้อกำหนดการออกแบบสร้างบ่อ ระบบน้ำและอุปกรณ์ที่ใช้ในฟาร์มสัตว์น้ำ ผลกระทบของฟาร์มสัตว์น้ำต่อสิ่งแวดล้อม การบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

Principles of location selection, components of aquatic farms, types of pond for aquaculture, components of pond and specifications of pond design construction, water system and equipment used in aquaculture farms, effects of aquaculture farms to environment, wastewater treatment before draining water into natural water resource

 

4111342 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3(2-2-5)

Principles of Aquaculture

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4111240 หลักการประมง

ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ความรู้เบื้องต้นทางด้านหลัก วิธีการขยายพันธุ์ การอนุบาล และการเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ รวมทั้งสภาวะปัจจุบันเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั้งในและต่างประเทศ

ปฏิบัติการ: การจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ การผสมพันธุ์ การอนุบาล การเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิด

Prerequisite: 4111240 Principles of Fisheries

History of Aquaculture, basic knowledge in principles of method of propagation, nursing and raising water animals with economic importance including present situation relating aquaculture both in Thailand and foreign countries.

Laboratory: management of system in basic aquaculture, culture of breeding male and female, breeding, nursing, aquaculture in some species

 

4111343 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 3(2-2-5)

Freshwater Aquaculture

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4111240 หลักการประมง

หลักและวิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชนิดของสัตว์น้ำจืดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจในประเทศไทยและต่างประเทศ การเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ในบ่อดิน การเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในกระชัง และการเลี้ยงปลาในภาชนะอื่น ๆ การเลือกทำเล การเตรียมสถานที่เลี้ยง การเตรียมและการคัดเลือกลูกพันธุ์สัตว์น้ำจืดชนิดต่าง ๆ การให้อาหาร การป้องกันกำจัดศัตรูและโรค ปัจจัยที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด การวางแผนการผลิตและการตลาด ต้นทุนการผลิต ผลผลิตและการจำหน่าย การศึกษาดูงาน

Prerequisite: 4111240 Principles of Fisheries

Principles and methods of freshwater aquaculture, freshwater species of economic value in Thailand and foreign countries, freshwater aquaculture in earthen pond, freshwater aquaculture in hinged floating basket for keeping fish in water and fish culture in other containers, selection of location, preparation of culturing locations, preparation and selection of various species fingerlings of freshwater animals, feeding, pests and diseases control, factors affecting freshwater aquaculture, production planning and marketing, production cost, products and sale, a study visit

 

4111344 การเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเล 3(2-2-5)

Marine Culture

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4111240 หลักการประมง

หลักและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเล ชนิดของสัตว์ทะเลที่นิยมเลี้ยง การเพาะพันธุ์ การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ การเพาะฟัก การอนุบาล และเลี้ยงสัตว์ทะเลที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ปัจจัยที่มีผล

ต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเล การจัดการฟาร์มสัตว์ทะเล แผนการผลิตและการตลาดสินค้าสัตว์ทะเลทั้งภายในและภายนอกประเทศ การศึกษาดูงานนอกสถานที่

Prerequisite: 4111240 Principles of Fisheries

Principles and methods of marine culture, species of marine animals that popularly culture, breeding, selection of male and female breeds, hatchery, nursing, and marine culture with high value in economics, factors affecting on, marine culture, marine culture farm management, production plans and marketing of marine animals both inside and outside of the country, outdoor study visit

 

4111345 มีนวิทยา 3(2-2-5)

Ichthyology

ลักษณะ โครงสร้างและระบบต่าง ๆ ของปลา กายวิภาคและสรีรวิทยา พื้นฐานของปลา อนุกรมวิทยาของปลา ปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

Characteristics, structures and various systems of fish, anatomy and physiology, fundamental of fish, taxonomy of fish, fish with economic importance

 

4111346 โรคสัตว์น้ำ 3(2-2-5)

Aquatic Animals Diseases

โรคและศัตรูของสัตว์น้ำ ทั้งที่พบในธรรมชาติและที่พบในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ชนิดของโรค ลักษณะอาการ และองค์ประกอบของการเกิดโรคของสัตว์น้ำ ฤดูกาลที่ระบาด ความสัมพันธ์ระหว่างโรคกับสิ่งแวดล้อม การป้องกันและการรักษา ตลอดจนผลกระทบของการเกิดโรคต่อการผลิตและผู้บริโภค

Diseases and pests of aquatic animals, both found in nature and in aquatic animal culturing ponds, kinds of disease, disease symptoms and factors affecting on infection of aquatic animals, seasonal outbreak, relationship between diseases and environment, prevention and treatment as well as impact of disease infection to production and consumers

 

4111347 นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ 3(2-2-5)

Ecology of Aquatic Resources

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศน์ โดยเฉพาะระบบนิเวศน์ของแหล่งน้ำ วัฏจักรของสาร การแพร่กระจายของพืชและสัตว์ ประชากร มลพิษ การสงวนทรัพยากร การศึกษานอกสถานที่

ปฏิบัติการ: การวิเคราะห์ตัวอย่างแพลงก์ตอนในแหล่งน้ำ การวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ำในแหล่งน้ำ

Relationship between living organisms and environment in ecological systems, particularly ecological systems of water resources, cycle of substances, distribution of plants and animals, population, pollution, conservation of natural resources. Outdoor study trips

Laboratory: analysis of plankton samples in water resources, analysis of water properties in water resources

 

4111348 แพลงก์ตอนวิทยาเบื้องต้น 3(2-2-5)

Introduction to Planktonology

นิยามของแพลงก์ตอน การจัดหมวดหมู่และแยกกลุ่มของแพลงก์ตอนการจัดหมวดหมู่และแยกกลุ่มของแพลงก์ตอนน้ำจืด น้ำกร่อยและน้ำเค็ม ลักษณะจำเพาะและศัพท์จำเพาะในสาขาแพลงก์ตอนวิทยา วงจรชีวิต แหล่งที่อยู่อาศัย อาหารของแพลงก์ตอน บทบาทของแพลงก์ตอนในห่วงโซ่อาหาร การเก็บรักษา และการสุ่มนับจำนวน

ปฏิบัติการ: การเก็บรักษาตัวอย่างแพลงก์ตอน การจำแนกชนิดของแพลงก์ตอนพืชและสัตว์ การนับจำนวนแพลงก์ตอน

Definition of plankrons, classification of freshwater planktons, of brackish water planktons and salt water, specific characteristics and specific vocabularies in Planktonology, life cycles, habitats, plankton feed, roles of plankton in the food chains, storage, and random number sampling of planktons

Laboratory: preservation of plankton samples, species classification of plant and animal planktons, counting number of planktons

 

4111361 การจัดการฟาร์ม 3(3-0-6)

Farm Management

ภาวการณ์ทำฟาร์มในประเทศไทย ประเภทของฟาร์ม การนำหลักการจัดการและหลักเศรษฐศาสตร์มาใช้ประโยชน์ในการทำฟาร์ม หลักพิจารณาในการจัดการฟาร์ม การเช่า การซื้อฟาร์ม

สินเชื่อฟาร์ม การทำบัญชี การวัดผลสำเร็จในการทำฟาร์ม และปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการฟาร์ม

Farm situation in Thailand, types of farm, introducing principles of management and economic principles to be used in farming, consideration principles in farm management, renting, land tenure rights, farm credit, accounting, measuring the success of farming and various problems relating to farm management

 

4111371 ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 1 1(1-0-2)

Special Problems for Agriculture 1

ประเด็นปัญหา และการแก้ไขปัญหาทางการเกษตร การค้นหาข้อมูล การวางแผน และเขียนโครงร่างแผนงานวิจัย

Problems and problem solving in agriculture, search planning and proposal writing research plan

 

4111375 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 3(450)

Internship in Agriculture

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4111274 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเกษตรในด้านเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านพืชศาสตร์ ด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือด้านสัตวศาสตร์ รวมถึงการฝึกปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการเกษตร ในสถานที่ประกอบการที่เป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีการดำเนินการด้านธุรกิจการเกษตร

Prerequisite: 4111274 Preparation for Internship in Agriculture

Experience training on vocational course in agriculture, consisting of 3 field courses i.e. plant sciences, aquaculture or animal sciences including operational training relating agricultural occupation, in place of a governmental organizations or private sectors with an operation of agribusiness

 

4111413 พืชไร่เศรษฐกิจ 3(2-2-5)

Economic Field Crops

พืชไร่เศรษฐกิจที่สำคัญของโลกและประเทศไทย ความสำคัญ แหล่งปลูก สถานการณ์การผลิตพืชไร่เศรษฐกิจในปัจจุบัน แนวโน้มการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจในอนาคต การผลิตพืชไร่เศรษฐกิจที่สำคัญ ชนิดต่างๆ ธัญพืช พืชหัว พืชวงศ์ถั่ว พืชน้ำมัน พืชเส้นใย พืชอุตสาหกรรม พืชพลังงาน และพืชอาหารสัตว์ ตลอดจนการใช้ประโยชน์ ปัญหาในการผลิต และแนวทางในการแก้ไข

ปฏิบัติการ: การปลูก และบำรุงรักษาพืชไร่เศรษฐกิจ

Field crops of economic importance in the world and Thailand, importance, planting areas, current situation in production of economic field crops, trend of production of economic field crops in the future, the production of economically important field crop species including cereals, tubers, leguminous plant, oilseed crops, fiber plants, industrial plants, energy plants and forage plants as well as advantages, problems in production and guides of problem solving

Laborarory: planting and maintenance of economic field crops

 

4111420 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3(2-2-5)

Plant Tissue Culture Technology

ประวัติ และความสำคัญของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การจัดการห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สูตรอาหารและสารควบคุมการเจริญเติบสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรียมชิ้นส่วนพืชและขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เทคนิคต่างๆ ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อชิ้นส่วนพืช การเตรียมต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อลงแปลงปลูก

ปฏิบัติการ: เตรียมหัวเชื้อเข้มข้นและอาหารเพาะเลี้ยง เตรียมชิ้นส่วนพืช และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจากอวัยวะต่างๆ การเตรียมต้นกล้าจากการเพาะเลี้ยงลงแปลงปลูก

History and importance of plant tissue culture, management of plant tissue culture laboratory, instruments and equipment in plant tissue culture, media and plant regulators for plant tissue culture, preparation of plant components and processes in plant tissue culture, various techniques of tissue culture in vitro plant parts, preparation of seedlings from tissue culture planting down

Laboratory: preparing concentrated and media culturing, preparing plant parts and plant tissue culture from various organs, preparing seedlings from culture down to growing plots

 

4111421 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3(2-2-5)

Post-Harvest Technology

ประโยชน์ ความสำคัญ และสาเหตุของการสูญเสียผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว ลักษณะของผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว คุณภาพและมาตรฐานของผลผลิต การวัดคุณภาพของผลิตผลสด การทำให้เย็น เอทิลีน การบ่มผลไม้ การควบคุมการสุกของผลไม้ การยืดอายุผัก ผลไม้ ดอกไม้ โรค และแมลงศัตรูหลักการเก็บเกี่ยว และการป้องกันกำจัด การเก็บรักษา การขนส่ง การแปรรูปผักและผลไม้สดพร้อมบริโภค

Benefits, importance and causes of loss of product after harvest, character of product after harvest, factors affecting the quality of product after harvest, postharvest physiology postharvest practices, quality and standard of product, measuring the quality of fresh produce, cooling, ethylene, ripening fruit, control of ripening of fruit, extending life of vegetables, fruit, flowers, diseases and insect pests control after harvesting and protection, storage, transportation, processing fresh vegetables and fruit ready for consumption

 

4111422 หลักการส่งเสริมการเกษตร 3(3-0-6)

Principles of Agricultural Extension

ความหมาย ความสำคัญและขอบเขตของการส่งเสริมการเกษตร หลักการหลักการและวิธีการส่งเสริมการเกษตร การวางแผนและการประเมินผลสำเร็จในงานส่งเสริมการเกษตร ปัญหาอุปสรรคในการส่งเสริมการเกษตรและแนวทางแก้ไข

Meaning, importance and scope of agricultural extension, principles and methods of agricultural extension, planning and evaluation of achievement in agricultural extension work, problems and obstacles in agricultural extension and solutions

 

4111423 การเกษตรแบบยั่งยืน 3(2-2-5)

Sustainable Agriculture

ความสำคัญ หลักการ แนวความคิดและวิธีดำเนินการเกี่ยวกับเกษตรยั่งยืนและทางเลือกแบบต่างๆ รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติ และระบบเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ระดับชุมชน

Importance, principles, concepts and methods about sustainable agriculture and alternative types including local intelligence affecting natural resources and economic system at socioeconomic of local and community level

 

4111424 เรื่องเฉพาะทางเกษตร 3(3-0-6)

Selected Topics in Agriculture

เรื่องเฉพาะทางการเกษตรในระดับปริญญาตรี หัวข้อเรื่องอาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา ตามสถานการณ์ความเหมาะสม

Selected topics in agriculture at undergraduate level, topics may be subject to change in each semester according to appropriate situation

 

4111425 การเก็บรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์ 3 (2-2-5)

Preserved Plant and Animal Specimens

ความสำคัญและประโยชน์ของการเก็บรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์โดยทั่วไป ข้อดีและข้อเสียของการเก็บรักษาแต่ละวิธี วิธีการที่เหมาะสมในการเก็บและรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์แต่ละชนิด

ปฏิบัติการ: การเก็บรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์ด้วยสารเคมี การทำแห้งตัวอย่างพืชและสัตว์ การทำตัวอย่างจำลอง การทำโครงกระดูก การสตัฟฟ์สัตว์

Importance and benefits of preserved plant and animal specimens in general, advantages and disadvantages of each method of preservation, methods suitable for preserved plant and animal specimens for each species

Laboratory: preserved plant and animal specimens by chemicals, drying plant and animal specimens, mock specimens, skeleton and stuffed animals

 

4111426 การเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 3(2-2-5)

The New Theory Agriculture and Royal Initiated Sufficiency Economy

ความสำคัญ หลักการ วิธีดำเนินการในโครงการตามแนวพระราชดำริ และเศรษฐกิจพอเพียง ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ระดับชุมชน

ปฏิบัติการ แปลงสาธิตการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ โดยอาศัยหลักการ 30-30-30-10 ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจในหลักการและความสัมพันธ์ของพืช-สัตว์ในระบบนี้

Importance, principles, operating methods in project the Royal and sufficiency economy, effects on natural resources to economic system at family levels, at community levels

Laboratory: demonstration plots in agricultural new theory according to Royal Consideration by based on principles 30-30-30-10, assign students training and operating to understand in principles and relationship of plants and animals in this system

 

4111436 เทคโนโลยีน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม 3(2-2-5)

Milk and Milk Products Technology

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4111130 หลักการเลี้ยงสัตว์ และ4106201 จุลชีววิทยา

การผลิตน้ำนมในประเทศไทย โครงสร้างและองค์ประกอบน้ำนม ปัจจัยที่มีผลต่อองค์ประกอบและผลผลิตน้ำนม การผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพ การตรวจคุณภาพน้ำนม การเก็บรักษาน้ำนม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อและการตลาด

Prerequisite: 4111130 Principles of Animal Science and 4106201 Microbiology

Milk production in Thailand, structure and composition of milk, factors affecting composition and milk products, production of milk quality, inspection of milk quality, milk storage, processing and products, packaging and marketing

 

4111437 โภชนศาสตร์สัตว์ 3(3-0-6)

Animal Nutrition

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4111130 หลักการเลี้ยงสัตว์

ลักษณะส่วนประกอบและคุณสมบัติของอาหารชนิดต่าง ๆ ความจำเป็นของสารอาหารและกระบวนการในร่างกายสัตว์ที่จะเปลี่ยนสารอาหารให้เป็นประโยชน์แก่ตัวสัตว์

Prerequisite: 4111130 Principles of Animal Science

Nature, composition and properties of different types of essential nutrients and procedure in animal body to change nutrients into animal benefit

 

4111438 อาหารและเทคนิคการให้อาหารสัตว์ 3(2-2-5)

Feeds and Feeding Technique

ความสำคัญของอาหารสัตว์ ประเภทของอาหารสัตว์ ชนิดวัตถุดิบที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ ส่วนประกอบและคุณค่าของอาหาร มาตรฐานของอาหาร การคำนวณและการผลิตอาหารให้ถูกส่วน พ.ร.บ.อาหารสัตว์ ประเภทสารพิษในอาหารสัตว์ ลักษณะอาการของสัตว์ที่กินอาหารที่มีสารพิษ การแก้ไขและป้องกันรักษาสัตว์ที่กินอาหารที่มีสารพิษ

Importance of animal feed, types of animal feed, species of materials used as animal feed, composition and nutritional value of food, standard of food, calculation and food production at the right proportion, feed Act, types of toxins in animal feed, character symptoms of animals that feed on hazardous feed, correction and prevention of animals that feed on hazardous feed

 

4111449 อาหารและการผลิตอาหารปลา 3(2-2-5)

Food and Fish Food Production

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4111240 หลักการประมง

ชนิด ประเภท คุณค่าของอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์น้ำ แหล่งของอาหารการสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อ การผลิตอาหารปลา และการให้อาหาร

ปฏิบัติการ: การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการย่อยของวัตถุดิบอาหารแต่ละชนิด การผลิตอาหารปลา การทดสอบอาหารปลาที่ผลิต

Prerequisite: 4111240 Principles of Fisheries

Species, categories, values of food used in culturing aquatic animals, sources of food, building natural food in the ponds, fish food production and feeding

Laboratory: analysis of efficient digestion of each type of raw materials, fish feed production, testing produced fish feed

 

4111450 การเลี้ยงและเพาะพันธุ์ปลาสวยงาม 3(2-2-5)

Ornamental Fish Culture

ประเภท ลักษณะ ความเป็นอยู่ การเลี้ยงและคัดเลือกพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ การเพาะพันธุ์และอนุบาล โรคพยาธิและการป้องกันรักษา ตลอดจน วัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงปลาสวยงาม เช่น ภาชนะที่ใช้เลี้ยง พันธุ์ไม้น้ำที่ใช้ในการจัดตู้ปลา ระบบการกรองน้ำ คุณสมบัติของน้ำ และอาหารที่ใช้เลี้ยงปลาแต่ละชนิด

ปฏิบัติการ: เรื่องลักษณะภายนอกและภายในของปลาสวยงาม การจัดตู้ปลาสวยงาม การเพาะพันธุ์ไม้น้ำ การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ การศึกษาอุปกรณ์ในการเลี้ยงและจัดตู้ปลาสวยงาม

Categories, character, livelihood, culture and selection of male and female breeds, breeding and nursing, parasitic diseases and prevention and treatments including materials and equipment in culturing ornamental fish such as containers for culture, aquatic plant varieties used in fish cabinet arrangement with water filtered system, water quality and food fed for each species of fish

Laboratory: external and internal characteristics of ornamental fish, arrangement of cabinets for ornamental fish, aquatic plant breeding, analysis of water qualities, study of equipment in culturing and cabinet arrangement of ornamental fish

 

4111451 การเพาะเลี้ยงพรรณไม้น้ำ 3(2-2-5)

Aquatic Plant Culture

ชีววิทยาและชนิดของพรรณไม้น้ำในประเทศไทย ประโยชน์และโทษของพืชน้ำต่อการประมง ความหลากหลายของชนิดพรรณไม้น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทยพรรณไม้น้ำที่นำเข้าจากต่างประเทศ สรีรวิทยา การใช้ประโยชน์ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการแพร่ขยายพันธุ์ วิธีการเพาะขยายพันธุ์ และการเลี้ยงพรรณไม้น้ำแบบพื้นบ้านและแบบอุตสาหกรรม เพื่อการค้าและการส่งออก การควบคุมพืชน้ำ การกำจัดน้ำเสียโดยพืชน้ำ

Biology and species of aquatic plants in Thailand, advantage and disadvantage of aquatic plants to fisheries, diversities of species of ornamental plants to economic importance in Thailand, aquatic plants imported from foreign countries, physiology, utilization, factors affecting growth and varietal propagation, breeding and propagating methods and culturing aquatic plants in local and industrial schemes, trading and exporting, control of aquatic plants, control of wastewater treatment by aquatic plants (phytoremdiation)

 

4111452 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำและการจัดการเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3(2-2-5)

Water Quality Analysis and Water Management for Aquaculture

การวิเคราะห์น้ำ ส่วนประกอบของน้ำ สิ่งเจือปนในน้ำ ก๊าซ เกลือแร่ ธาตุอาหารและสารประกอบชนิดอื่นๆ คุณสมบัติของน้ำทางด้านเคมี ชีวะ และทางด้านกายภาพ เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การปรับปรุงคุณภาพของน้ำให้เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ปฏิบัติการ: การใช้เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำ การเก็บตัวอย่างน้ำ การวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ำทางกายภาพและเคมี การเก็บรักษาและการวิเคราะห์ตัวอย่างแพลงก์ตอน การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์สัตว์หน้าดิน

Water analysis; components of water, contaminants in water, gases, minerals, nutrients and other compounds, chemical, biological and physical qualities of water for aquatic culture, improvement of water qualities suitable for aquaculture

Laboratory: using equipment for analysis of water quality, collection of water samples, analyses of physical and chemical water quality, preservation and analysis of plankton samples, collection of samples and analysis of soil-surface animals

 

4111462 การตลาดสินค้าเกษตร 3(3-0-6)

Agriculture Products Marketing

ระบบการตลาดของสินค้าเกษตร หน้าที่การตลาด วิถีการตลาด ต้นทุนการตลาด ส่วนเหลื่อมการตลาดปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาตลาดผลิตผลการเกษตร นโยบายของรัฐบาลในการควบคุมตลาดผลิตผลทางการเกษตรทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ การวิเคราะห์ระบบการตลาด การจัดการความเสี่ยงของผู้ผลิต ผู้แปรรูป และผู้ค้าผลิตผลทางการเกษตร

Systems of agriculture products marketing, functions of marketing, marketing chains, marketing costs, overlapping marketing, problems and obstacles in market development relating agricultural products, governmental policies to regulate the market of agricultural products including plants, fisheries and livestock, analysis of marketing systems, management of risk in producers, processers and traders in agricultural products

 

4111463 การจัดการธุรกิจเกษตร 3(3-0-6)

Agriculture Business Management

ปัญหาเกี่ยวข้องในการดำเนินงานธุรกิจเกษตรในด้านการจัดองค์การ การปฏิบัติงาน การเริ่มต้นประกอบธุรกิจเกษตร การลงทุน เงินทุน การควบคุมการบริหาร การติดต่อประสานงานในวงการธุรกิจ และความสัมพันธ์ด้านกฏหมายกับหน่วยงานของรัฐบาล การประเมินผลการดำเนินการธุรกิจเกษตร

Problems concerned in an operational agricultural business concerning organizational arrangement, operational work, initiating performance of agricultural business, investment, capital, control of administration, communication and coordination in business circle and relationship in legal matters with governmental agencies, evaluating operational results in agricultural business

 

4111464 เศรษฐศาสตร์การเกษตร 3(3-0-6)

Agricultural Economics

สภาพทางเศรษฐกิจการเกษตร และสังคมในชีวิตประจำวันเพื่อประกอบธุรกิจ การจัดหา และการใช้ทรัพยากร การผลิต การตลาด สถาบันการเงิน การภาษีอากร การค้า การลงทุนทั้งธุรกิจขนาดย่อมและขนาดใหญ่ ปัญหาเศรษฐกิจและแนวทางการแก้ไขปัญหา

Conditions in agricultural economy and socials in daily lives for business performance, provision, utilization of natural resources, production, marketing, financial institutes, taxation, trading, investment both in small and large business, problems in economy and guidelines in problem solving

 

4111472 ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 2 3(1-4-4)

Special Problems for Agriculture 2

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 1

ทดลองหรือวิจัยตามแผนงานวิจัยที่ได้นำเสนอไว้ในรายวิชาปัญหาพิเศษทางการเกษตร 1 โดยดำเนินการวิจัยในรูปแบบการทดลอง หรือการออกแบบสอบถามบุคคลต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ การเขียนรายงาน อภิปราย และสรุปผลการวิจัย

Prerequisite: Special Problems for Agriculture 1

Experimental or research-based program of research was presented in special problems for agriculture 1 course by conducting research in experimental form or designing questionnaires for interviewing various people for developing

knowledge or creating the new knowledge strategies, then write a report, discussion and summary of research results

 

4111473 สัมมนาทางการเกษตร 1(0-2-1)

Seminar in Agriculture

การอภิปรายกลุ่ม การเสนอรายงานเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆ ทางการเกษตร การรวบรวมข้อมูลต่างๆ รวมทั้งปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางการเกษตรของประเทศไทย หรือต่างประเทศ

Group discussion, presentation of report related the latest techniques in agriculture, data collection including different problems on agricultural works of Thailand or foreign countries