มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้อันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Similar Posts