รายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต

1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ ไม่น้อยกว่า 23 หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต

9111101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)

Thai for Communication

9111102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(5-2-2)

English for Communication

9111103 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5) 

English in everyday Use 

 

(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต

9121101 ทักษะชีวิต 3(3-0-6)

Life Skills

9121102 สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6)

Thai and Global Society in 21 st Century

9121103 ความเป็นพลเมือง 1(1-0-2)

Active Citizenship

 

(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต

9131101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)

Science and Technology in Everyday Use 

9131102 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)

Learning and Problem Solving Skills in Mathematics                                                                 

 

(4) กลุ่มพลศึกษา 1 หน่วยกิต

9141101 กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต  1(0-1-2)

Physical Activities for Life                                                                                               

 

1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

9112101 ภาษาและวัฒนธรรมลาว 3(2-2-5)

Lao Language and Culture

9112102 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า 3(2-2-5)

Burmese Language and Culture

9112103 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 3(2-2-5)

Vietnamese Language and Culture

9112104 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร 3(2-2-5)

Cambodian Language and Culture

9112105 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(2-2-5)

Malay Language and Culture

9112106 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(2-2-5)

Chinese Language and Culture

9112107 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(2-2-5)

Japanese Language and Culture

9112108 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(2-2-5)

Korean Language and Culture

 

(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

9122201 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ 3(3-0-6)

Modern Management and Leadership

9122202 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)

Communications in Everyday Use

9122203 สุนทรียะทางศิลปกรรม 3(3-0-6)

Aesthetics of Fine and Applied Arts

9122204 ความสุขแห่งชีวิต 3(3-0-6)

Happiness of Life

 

(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

9132201 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ 3(2-2-5)

Information Technology and Social Media

9132202 เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)

Digital Media Technology in Everyday Use

9132203 เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)

Technology for Sustainable Development

9132204 สุขภาพและความงาม 3(3-0-6)

Health and Aesthetics

 

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต

2.1) กลุ่มวิชาแกนวิทยาศาสตร์สำหรับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 18 หน่วยกิต

4102101 เคมีทั่วไป 4(3-3-7)

General Chemistry

4104104 คณิตศาสตร์ทั่วไป  3(3-0-6)                                 

General Mathematics

4104105 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์  3(3-0-6)

Mathematics for Applied Sciences

4105105 ชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-7)

General Biology

4106103 ฟิสิกส์ทั่วไป 4(3-3-7)

General Physic

 

2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 74 หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ 47 หน่วยกิต

4102201 เคมีอินทรีย์ทั่วไป  3(3-0-6)

General Organic Chemistry

4102202 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ทั่วไป 1(0-3-1)

  General Organic Chemistry Laboratory

4102205 ชีวเคมีทั่วไป 3(3-0-6)

General Biochemistry

4102206 ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป 1(0-3-1)

General Biochemistry Laboratory

4104201 จุลชีววิทยา 3(3-0-6)

Microbiology

4104202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-1)

Microbiology Laboratory

4105243 พันธุศาสตร์ 3(2-2-5)

Genetics

4111110 หลักพืชศาสตร์ 3(2-2-5)

Principles of Plant Science

4111130 หลักการเลี้ยงสัตว์  3(2-2-5)

Principles of Animal Science

4111201 การจัดการดินและน้ำเพื่อการเกษตร 3(2-2-5)

Soil and Water management for Agriculture

4111240 หลักการประมง 3(2-2-5)

Principles of Fisheries

4111302 การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 3(2-2-5)

Experimental Design and Statistics Related to Agriculture

4111303 ภาษาอังกฤษพื้นฐานทางการเกษตร 3(3-0-6)

Basic English for Agriculture

4111304 ภาษาอังกฤษสำหรับบริบทอาชีพทางการเกษตร 3(3-0-6)

English for Professional Contexts in Agriculture

4111361 การจัดการฟาร์ม 3(3-0-6)

Farm Management

4111371 ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 1 1(1-0-2)

Special Problems for Agriculture 1

4111426 การเกษตรทฤษฎิใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 3(2-2-5)

The New Theory Agriculture and Royal Initiated Sufficiency Economy

4111472 ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 2  3(1-4-4)

Special Problems for Agriculture 2

4111473 สัมมนาทางการเกษตร 1(0-2-1)

Seminar in Agriculture

 

(2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต   โดยเลือกรายวิชาจาก 3 กลุ่มวิชา ต่อไปนี้

1. กลุ่มวิชาพืชศาสตร์

4111204 การผลิตเห็ด 3(2-2-5)

 Mushroom Production

4111215 เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 3(2-2-5)

Ornamental Plants Production Technology

4111216 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ 3(2-2-5)

Orchid Culture Technology

4111311 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช 3(2-2-5)

Plant Propagation Technology

4111312 เทคโนโลยีการผลิตพืชผัก 3(2-2-5)

Vegetable Production Technology

4111314 เทคโนโลยีการผลิตไม้ผล 3(2-2-5)

Pomology Production Technology

4111317 ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด 3(2-2-5)

Plant Pests and Their Control

4111318 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช 3(2-2-5)

Plant Breeding Technology

4111319 เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ 3(2-2-5)

  Seed Production Technology

4111413 พืชไร่เศรษฐกิจ 3(2-2-5)

Economic Field Crops

4111420 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3(2-2-5)

Plant Tissue Culture Technology

4111421 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3(2-2-5)

Post-Harvest Technology

4111422 หลักการส่งเสริมการเกษตร 3(3-0-6)

Principles of Agricultural Extension

4111423 การเกษตรแบบยั่งยืน 3(2-2-5)

Sustainable Agriculture

4111424 เรื่องเฉพาะทางการเกษตร 3(2-2-5)

Selected Topics in Agriculture

4111425 การเก็บรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์ 3(2-2-5)

Collecting Plant and Animal Specimens

 

2. กลุ่มวิชาสัตวบาล

4111231 เทคโนโลยีการผลิตสุกร 3(2-2-5)

Swine Production Technology

4111332 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ปีก 3(2-2-5)

  Poultry Production Technology

4111333 เทคโนโลยีการผลิตโคนม 3(2-2-5)

Dairy Production Technology

4111334 เทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อ 3(2-2-5)

Beef Cattle Production Technology

4111335 เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อ 3(2-2-5)

Meat and Meat Products Technology

4111436 เทคโนโลยีน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม 3(2-2-5)

Milk and Milk Products Technology

4111437 โภชนศาสตร์สัตว์ 3(3-0-6)

Animal Nutrition

4111438 อาหารและเทคนิคการให้อาหารสัตว์ 3(2-2-5)

Feeds and Feeding Technique

 

3. กลุ่มวิชาประมง

4111341 หลักการสร้างฟาร์มสัตว์น้ำ 3(2-2-5)

Principles of Aquaculture Farm Construction

4111342 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3(2-2-5)

Principles of Aquaculture

4111343 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 3(2-2-5)

Freshwater Aquaculture

4111344 การเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเล 3(2-2-5)

Marine culture

4111345 มีนวิทยา 3(2-2-5)

Ichthyology

4111346 โรคสัตว์น้ำ 3(2-2-5)

Aquatic Animals Diseases

4111347 นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ 3(2-2-5)

Ecology of Aquatic Resources

4111348 แพลงก์ตอนวิทยาเบื้องต้น 3(2-2-5)

Introduction to Planktonology

4111449 อาหารและการผลิตอาหารปลา 3(2-2-5)

Food and Fish Food Production

4111450 การเลี้ยงและเพาะพันธุ์ปลาสวยงาม 3(2-2-5)

Ornamental Fish Culture

4111451 การเพาะเลี้ยงพรรณไม้น้ำ 3(2-2-5)

Aquatic Plants Culture

4111452 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำและ การจัดการเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3(2-2-5)

Water Quality Analysis and Water Management for Aquaculture

 

2.3) กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ 3 หน่วยกิต

4111462 การตลาดสินค้าเกษตร 3(3-0-6)

Agriculture Products Marketing

4111463 การจัดการธุรกิจเกษตร 3(3-0-6)

Agriculture Business Management

4111464 เศรษฐศาสตร์การเกษตร 3(3-0-6)

Agricultural Economics

 

2.4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4 หน่วยกิต

4111274 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตร 1(0-3-1)

Preparation for Internship in Agriculture

4111375 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 3(450)

Internship in Agriculture

 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหมวดวิชาเลือกเสรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้