|

สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร ขว้าง 2 รางวัล จากการประกวด โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)

31 สิงหาคม 2564 ประกาศผลการประกวดธุรกิจสตาร์ทอัพต้นแบบ (BSRU Startup Model 2021) จาก “โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564”
สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร ปีนี้กวาดรางวัลกันไปอีก 2 รางวัล 

ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจาก 20 ทีมธุรกิจ และได้รับรางวัลจากการประกวดธุรกิจต้นแบบ

 ประเภททีมนักศึกษา
    ทีม STS Lab & Garden ธุรกิจบริการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช รับจ้างผลิตพืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ขายอุปกรณ์ และคอร์สออนไลน์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ที่ปรึกษา โดย ผศ.ดร.สุนทรียา กาละวงศ์ และ  ผศ.เพ็ญแข  รุ่งเรือง ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ประเภททีมบุคคลทั่วไป
      ทีม Brother guppy ธุรกิจปลาหางนกยูงเกรดพรีเมียมเพื่อการส่งออก ที่ปรึกษาโดย รศ.ดร.สาธิต โกวิทวที และอาจารย์อังสุมา แก้วคต และ ผศ.ดร.สุนทรียา กาละวงศ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

Similar Posts