เกษตรกล้า by BSRU

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ผศ. ดร. สุนทรียา กาละวงศ์ และอ.ชุติมา กาบแก้ว นำนักศึกษาสาขาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 2คน คือ นายภาณุพงศ์ เสนาะล้ำ และ นางสาวณัฐกานต์ เครือแวงมน ไลฟ์สดขายผลิตภัณฑ์ของสาขา เช่น ไข่ไก่ ผักสด นำ้หมักชีวภาพ ผ่านช่อง channel BSRU new

#เกษตรศาสตร์บ้านสมเด็จ

#สาขาเทคโนโลยีการเกษตร

#BSRU

Similar Posts