แผนการศึกษา

สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยกีารเกษตร จัดแผนการเรียนรายภาค ดังนี้

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
91xxxxx วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 12 หน่วยกิต
4102205 ชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-7)
4104104 คณิตศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6)
4111110 หลักพืชศาสตร 3(2-2-5)
รวม 22

 

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
91xxxxx วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 11 หน่วยกิต
4102101 เคมีทั่วไป 4(3-3-7)
4111130 หลักการเลี้ยงสัตว์ 3(2-2-5)
4111274 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตร 1(0-3-1)
รวม 19

 

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
91xxxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก(กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 3 หน่วยกิต
91xxxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก(กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) 3 หน่วยกิต
4102201 เคมีอินทรีย์ทั่วไป 3(3-0-6)
4102202 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ทั่วไป 1(0-3-1)
4104201 จุลชีววทิยา 3(3-0-6)
4104202 ปฏิบตัิการจุลชีววทิยา 1(0-3-1)
4106103 ฟิสิกส์ทั่วไป 4(3-3-7)
4111201 การจัดการดินและน้ำเพื่อการเกษตร 3(2-2-5)
รวม 21

 

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
91xxxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก(กลุ่มภาษา) 3 หน่วยกิต
4102205 ชีวเคมีทั่วไป 3(3-0-6)
4102206 ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป 1(0-3-1)
4104105 คณิตศาสตร์สำหรับวทิยาศาสตร์ประยกุต์ 3(3-0-6)
4111240 หลักการประมง 3(2-2-5)
41xxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 9 หน่วยกิต
รวม 22

 

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
4105243 พันธุศาสตร์ 3(2-2-5)
4111302 การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 3(2-2-5)
4111303 ภาษาอังกฤษพื้นฐานทางการเกษตร 3(3-0-6)
4111361 การจัดการฟาร์ม 3(3-0-6)
4111371 ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 1 1(1-0-2)
41xxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 6 หน่วยกิต
รวม 19

 

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
4111304 ภาษาอังกฤษสำหรับบริบทอาชีพทางการเกษตร 3(3-0-6)
41xxxxx กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ 3 หน่วยกิต
41xxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 9 หน่วยกิต
รวม 15

 

ปี 4 ภาคการศึกษาที่1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
4111375 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 3(450)
4111426 การเกษตรทฤษฎิใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 3(2-2-5)
41xxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 3 หน่วยกิต
41xxxxx วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
รวม 12

 

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
4111472 ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 2 3(1-4-4)
4111473 สัมมนาทางการเกษตร 1(0-2-1)
41xxxxx วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
รวม 7