โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์

{สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร} คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการศึกษาดูงานและนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำ ดูแล และติดตามความก้าวหน้าของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตต่อไป

โดยคณาจารย์ได้เดินทางนิเทศ ดังนี้>>>

วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี จ. ปทุมธานี

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปีก กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

#สาขาเทคโนโลยีการเกษตร

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

#BSRU

#เกษตรศาสตร์บ้านสมเด็จ

Similar Posts