|

โครงการฝึกปฏิบัติการภาคสนามเพื่อประกอบรายวิชา “ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์” ปี 2563

สาขาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการฝึกปฏิบัติการภาคสนามเพื่อประกอบรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ถึง 6 สิงหาคม 2564 โดยแบ่งการฝึกออกเป็น 3 ฐาน ได้แก่

  1. พืช
  2. สัตว์
  3. ประมง

โดยมีภาพกิจกรรมระหว่างการฝึกช่วงแรกคราวๆ ดังนี้

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน และกลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน และกลางแจ้ง

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

Similar Posts