โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจเริ่มต้น (Startup) ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

{สาขาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร} {สาขาเทคโนโลยีการเกษตร}

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจเริ่มต้น (Startup) ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ในนามทีม “เกษตรกล้า by BSRU” โดยจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ได้แก่ ไข่ไก่อารมณ์ดี ผักปลอดสารพิษ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง สารชีวภัณฑ์ไตโครเดอร์มา ก้อนเห็ด และสินค้าจากนักศึกษา (สัตว์เลื่อยคลาน ปลากัด ต้นไม้) เป็นต้น

โดยเป็นการนำองค์ความรู้และผลผลิตจากรายวิชาต่างๆ ในห้องเรียนมาทำธุรกิจขนาดย่อมของตนเอง เช่นวิชาหลักการเลี้ยงสัตว์ (ไข่ไก่อารมณ์ดี และไข่นกกระทา) หลักการปลูกพืชผัก (ผักปลอดสารพิษ) ไม้ดอกไม้ประดับ (ไม้ด่าง แคตตัส ต้นไม้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ) การเพาะเห็ด (ก้อนเห็ด/หัวเชื้อข้าวฟ้าง) และหลักประมง (ปลากัด ปลาหางนกยูง) เป็นต้น รวมไปถึงความรู้เรื่องดิน ปุ๋ย ยา และสารชีวภัณฑ์ (ไตรโคเตอร์มา)
อุปกรณ์ทางการเกษตร อุปกรณ์ที่ใช้ในบ้านและสวน

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ มีดังนี้

๑. ผศ.ดร.สุนทรียา กาละวงศ์ ๒. ผศ.เพ็ญแข รุ่งเรือง ๓. ผศ.ดร.กาญจนา เหลืองสุวาลัย

๔. รศ.ดร.สาธิต โกวิทวที ๕. อาจารย์อังสุมา แก้วคต และ ๖. อาจารย์ชุติมา กาบแก้ว

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีดังนี้
๑.นายนัทธพงศ์ จีนปัต
๒.นายภาณุพงษ์ เสนาะล้ำ
๓.นายปุณณวิชญ์ เพ็งแก้ว
๔.นายคุณานนท์ ภูมิตระกูล
๕.นางสาวน้ าฝน สุวรรณ
๖.นางสาวศศินา สีบัวชาม
๗.นางสาวกฤตยา สูงสุด

และในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ ๕ “การประกวดธุรกิจ Startup ต้นแบบ” ณ ห้องประชุมชั้นที่ ๑๕ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

#สาขาเทคโนโลยีการเกษตร

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

#BSRU

#เกษตรศาสตร์บ้านสมเด็จ

Similar Posts