โครงการศึกษาดูงานการจัดการความรู้เพื่อประกอบรายวิชาของสาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร

{สาขาเกาตรและเทคโนโลยีการเกษตร} คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ อาจารย์สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร นำนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ไปศึกษาดูงานประกอบการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อ ณ โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี

Similar Posts