โครงการศึกษาดูงานการจัดการความรู้เพื่อประกอบรายวิชาของสาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร

{สาขาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร} คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ อาจารย์สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร นำนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ไปศึกษาดูงานประกอบการเรียนรายวิชาหลักการไม้ผล และวิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ สวนผลไม้นายตั้ม (รุ่นพี่ Ag ๒๗ ที่ประสบความสำเร็จในการทำสวนผลไม้แบบสมาร์ทฟาร์ม) และชมสวนฝรั่งวราภรณ์ บ้านแพ้ว จังหวัดสุมทรสาคร

Cr. อาจารย์วิชัย ปทุมชาติพัฒน์

Similar Posts