โครงการศึกษาดูงานและนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์อาชีพ

สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร

จัดทำโครงการศึกษาดูงานและนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์อาชีพ

  • ในวันที่ 6-8 สิงหาคม 2563 ณ สวนผักครูสรรเสริญ ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และสวนลุงวุฒิ ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
  • ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ฟาร์มรื่นรมย์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
  • ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ทีทีออแกนิคฟาร์ม จังหวัดราชบุรี

โดยมีจุดประสงค์เพื่อดูแลและติดตามความก้าวหน้าการฝึกประสบการณ์อาชีพของนักศึกษา และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและผู้ดูแลนักศึกษาในการฝึกงานเพื่อนำมาพัฒนาในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

ภาพกิจกรรม ณ สวนผักครูสรรเสริญ

โดยมีนักศึกษาฝึกประสบการณ์อาชีพ คือ นายจักรเพชร ผุเพชร

ภาพกิจกรรม ณ สวนลุงวุฒิ

โดยมีนักศึกษาฝึกประสบการณ์อาชีพ คือ 1. นางสาวสุดารัตน์ สดทิม 2. นางสาวศิรินภา ถาวร 3. กมลทิพย์ บุญจันทร์ 4. นางสาวศรัญญา คลังระหัด และ 5. นางสาวสิริวิมล วัฒนธรรม

ภาพกิจกรรม ณ ฟาร์มรื่นรมย์

โดยมีนักศึกษาฝึกประสบการณ์อาชีพ คือ 1. นายชัยฤทธิ์ ชาลี 2. นายธนพนธ์ ผลขำทอง และ 3. อรรถพล อุ่นเรือน

ภาพกิจกรรม ณ ทีทีออแกนิคฟาร์ม

โดยมีนักศึกษาฝึกประสบการณ์อาชีพ คือ 1. นายฐาปกรณ์ ทองเกตุ และ 2. นายสิทธิศักดิ์ คุ้มสิน

Similar Posts