โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ

สาขาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี ณ เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง และโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี ในระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2563

Similar Posts