1. หมวดวิชาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
  • วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
23 หน่วยกิต
           1. กลุ่มภาษาไทย 9 หน่วยกิต
           2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต
           3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
           4. กลุ่มวิชาพลศึกษา  1 หน่วยกิต
  • วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
9 หน่วยกิต
           1. กลุ่มวิชาภาษา 3 หน่วยกิต
           2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
           3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต
           2.1 กลุ่มวิชาแกนวิทยาศาสตร์สำหรับสาขาวิชาเกษตร

และเทคโนโลยีการเกษตร

18 หน่วยกิต
           2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 74 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
50 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
24 หน่วยกิต
           2.3 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ 3 หน่วยกิต
           2.4กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4 หน่วยกิต
3 . หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต