สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร

ปรัชญาของสาขาวิชา
เรียนรู้ ปฏิบัติให้เกิดผล ฝึกฝนงานวิจัย ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี พัฒนาท้องถิ่น

ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ โดยประสานความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นระบบเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่เปิดสอนเพื่อให้ได้มาตรฐาน ในปี พ.ศ. 2550 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงในปีการศึกษา 2551