ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา เหลืองสุวาลัย
Assistant Prof. Dr. Kanjana Luangsuwalai
(ประธานสาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร)

ห้อง 24201
ติดต่อ 02-473-7000 ต่อ 5322
อีเมล [email protected]

รองศาสตราจารย์ ดร. สาธิต โกวิทวที
Associate Prof. Dr. Satit Kovitvadhi

ห้อง 24202
ติดต่อ 02-473-7000 ต่อ 5321
อีเมล [email protected]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนทรียา  กาละวงค์
Assistant Prof. Dr. Soontreeya Kalawong

ห้อง 24219
ติดต่อ 02-473-7000 ต่อ 5325
อีเมล [email protected]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญแข รุ่งเรือง
Assistant Prof. Penkhae Rungrueng

ห้อง 24220
ติดต่อ 02-473-7000 ต่อ 5323
อีเมล [email protected]

อาจารย์ อังสุมา  แก้วคต
Miss. Aungsuma Kaewkot

ห้อง 24212
ติดต่อ 02-473-7000 ต่อ 5324
อีเมล [email protected]