โครงการศึกษาดูงานการจัดการความรู้รายวิชาเรียนครั้งที่1

โครงการศึกษาดูงานการจัดการความรู้รายวิชาเรียนครั้งที่1

วันที่ 1 พย 65 ผศ.เพ็ญแข รุ่งเรือง ผศ.ดร.สุนทรียา กาละว…

กิจกรรม “พิธีไหว้ครู ปี 2565” สาขาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีการเกษตร

กิจกรรม “พิธีไหว้ครู ปี 2565” สาขาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีการเกษตร

สาขาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทย…

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมปรับพื้นฐาน และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาชั้นปี 1 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมปรับพื้นฐาน และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาชั้นปี 1 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรม…

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
|

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษต…

11-13 กรกฎาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาเขตอู่ทองทวารวดี

11-13 กรกฎาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาเขตอู่ทองทวารวดี