รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคพิเศษ รอบ 2

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 25 เมษายน 2564
วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
วันรายงานตัว : วันที่ 17 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2564

CONTACT US
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998
งานรับสมัครนิสิต นักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
WWW.BSRU.AC.TH
สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th/

Similar Posts