แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 01101ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
MS 21100องค์การและการจัดการสมัยใหม่3(3-0-6)
MS 31100หลักการบัญชีเบื้องต้น3(2-2-5)
รวม15 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย3(3-0-6)
GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า3(3-0-6)
MS 25100หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล3(3-0-6)
MS 31200การเงินธุรกิจ3(3-0-6)
MS 31101การบัญชีขั้นกลาง 13(2-2-5)
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE……….วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
GE………..วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
MS 31202การภาษีอากร 13(3-0-6)
MS 31203ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ3(3-0-6)
MS 31204การบัญชีขั้นกลาง 23(2-2-5)
MS 31205การบัญชีต้นทุน3(3-0-6)
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
GE…………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
GE 033…วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก1(0-2-1)
MS 24100การจัดการงานผลิตและการดำเนินงาน3(3-0-6)
MS 26200 สถิติธุรกิจ3(3-0-6)
MS 31201กฎหมายธุรกิจ3(3-0-6)
MS 31206การบริหารต้นทุน3(3-0-6)
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 23200ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารธุรกิจ3(2-2-5)
MS 31302ระบบสารสนเทศทางการบัญชี3(2-2-5)
MS 31303การบัญชีขั้นสูง 13(3-0-6)
MS 31306การควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยง3(3-0-6)
MS 51200เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ3(2-2-5)
 วิชาเฉพาะด้าน-เลือก3 หน่วยกิต
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 31204ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับอาชีพ3(2-2-5)
MS 31301การภาษีอากร 23(3-0-6)
MS 31304การบัญชีขั้นสูง 23(3-0-6)
MS 31305การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น3(3-0-6)
 วิชาเฉพาะด้าน-เลือก3 หน่วยกิต
 วิชาเลือกเสรี3 หน่วยกิต
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 26201การจัดการเชิงกลยุทธ์3(3-0-6)
MS 31401รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์3(3-0-6)
MS 31402สัมมนาการบัญชี3(2-2-5)
 วิชาเฉพาะด้าน-เลือก3 หน่วยกิต
 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ1(0-2-1)
 วิชาเลือกเสรี3 หน่วยกิต
รวม16 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ6(540)
รวม6 หน่วยกิต