คำอธิบายรายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

GE 01101ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น  3(3-0-6)
 King’s Philosophy Towards Local Development    

 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพระราชดำริ โครงการต้นแบบการพัฒนา ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วิศวกรสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น

                   King’s Philosophy and sustainable development; Philosophy of Sufficiency Economy; The Royal Initiative Project; development prototype project; network partners to participatory development; technology and innovation for sustainable development; social engineer; local wisdom; roles of Rajabhat University in local development

GE 01201วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน      3(3-0-6)
 Civil Way and Law in Daily Life 

                    สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน การส่งเสริมการสร้างบ้านเมืองสุจริต คุณธรรมและความโปร่งใส กฎหมายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต หลักการและสาระสำคัญของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง   

                    Constitutional rights and duties of Thai citizen; public participation in state activities; promoting the principle of good faith; integrity and transparency; law in daily life; general principle on Civil and Criminal Codes; other relevant laws

GE 01202พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก           3(3-0-6)
 Dynamics of Thai and Global Society 

                    พลวัตสังคมโลกและสังคมไทยในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคคลสำคัญที่มีคุณูปการต่อพลวัตในสังคมไทย การอยู่ร่วมกันในสังคม       พหุวัฒนธรรม บทบาทภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการสร้างสังคมสันติสุข

                    Dynamics of Thai and global society in political, economic, educational, cultural, sciences and technological dimensions; important person and their contributions into the dynamics of Thai society; living together in multicultural society; the government sector, the private sector, and the public sector to enhancing a peaceful society

GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
 English Communication in Digital Age 

                     คำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและบริบทการใช้ภาษาอังกฤษระดับโลก

                    Vocabulary, expressions, and English grammar used in different situations; English listening, speaking, reading, and writing skills for communication in Digital Age; creative integration of the four skills regarding cultural diversity and context of World Englishes

GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย  3(3-0-6)
 Thai for Contemporary Communication       

                    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร ลักษณะของภาษา การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณในบริบทสังคมร่วมสมัย วัฒนธรรมการใช้ภาษา ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ การบูรณาการทักษะภาษาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานและการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

                    Fundamental knowledge about language and communication, characteristics of the Thai language, critical usage of Thai language in contemporary social context, culture of language usage, critical and creative listening, speaking, reading and writing skills for specific purposes, language skill integration to create work and communication through proper technologies

GE 02201การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ3(3-0-6)
 Media and Information Literacy 

                   หลักการใช้สื่อและสารสนเทศในบริบทสังคมปัจจุบัน ทักษะพื้นฐานของการรู้เท่าทันสื่อ   การสืบค้นข้อมูล การรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล การเขียนรายงานและการอ้างอิง เทคนิคการนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อ

                   Principles of using media and information in current social context; basic skill of media literacy; information retrieval; data collection and compilation; report writing and citations; techniques for data presentation via media

GE 02202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Korean Language in Daily Life 

                   ลักษณะของภาษาเกาหลี คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาเกาหลีอย่างสร้างสรรค์            

                   Characteristics of Korean language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Korean language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Korean language skills creatively  

GE 02203ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Khmer Language in Daily Life 

                   ลักษณะของภาษาเขมร คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาเขมรอย่างสร้างสรรค์ 

                   Characteristics of Khmer language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Khmer language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Khmer language skills creatively

GE 02204ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Chinese Language in Daily Life 

                   ลักษณะของภาษาจีน คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะ การใช้ภาษาจีนอย่างสร้างสรรค์

                   Characteristics of Chinese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Chinese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Chinese language skills creatively

GE 02205ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Japanese Language in Daily Life 

                    ลักษณะของภาษาญี่ปุ่น คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างสร้างสรรค์

                  Characteristics of Japanese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Japanese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Japanese language skills creatively

GE 02206ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Malay Language in Daily Life 

                    ลักษณะของภาษามลายู คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษามลายูอย่างสร้างสรรค์

                    Characteristics of Malay language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Malay language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Malay language skills creatively

GE 02207ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Lao Language in Daily Life 

                    ลักษณะของภาษาลาว คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาลาวเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาลาวอย่างสร้างสรรค์

                     Characteristics of Lao language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Lao language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Lao language skills creatively

GE 02208ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Vietnamese Language in Daily Life 

                    ลักษณะของภาษาเวียดนาม คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ      การเขียนภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา       การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาเวียดนามอย่างสร้างสรรค์

                   Characteristics of Vietnamese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Vietnamese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Vietnamese language skills creatively

GE 02209ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Spanish Language in Daily Life 

                    ลักษณะของภาษาสเปน คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาสเปนอย่างสร้างสรรค์

                  Characteristics of Spanish language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Spanish language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Spanish language skills creatively

GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
 Healthy and Happy Life 

                   บ่อเกิดแห่งความสุข การพัฒนาคุณค่าของชีวิต  การกำหนดเป้าหมายชีวิต  การสร้างเสริมสุขภาพและปัญหาสุขภาพในแต่ละช่วงวัย โภชนาการในชีวิตประจำวัน การป้องกันโรคติดต่อและโรค      ไม่ติดต่อ การป้องกันอุบัติภัย การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม การเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น การยอมรับและเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล การแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การเรียนรู้ตลอดชีวิต

                   Sources of happiness; developing value of life; setting life goals; health enhancement and health problems in various age groups; daily nutrition; communicable and non-communicable diseases prevention; disaster prevention; strengthening social immunity; self-esteem and appreciation to others; accepting and respecting individual differences; creative problem solving; lifelong learning

.

GE 03201ศิลปะและความงามของชีวิต3(3-0-6)
 Art and Beauty of Life 

                   ธรรมชาติของมนุษย์ ความซาบซึ้งในความงาม ศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรม และธรรมชาติ    การจัดการอารมณ์ การเป็นมิตรและการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลิกภาพ  การพัฒนาตนให้มีความพร้อมในการดำรงชีวิต

                   Human nature; appreciation for beauty, art, music, culture and nature; emotional management; friendliness and adaptation for changing environments; personality development; self-development for living

GE 03202ศิลปะการใช้ชีวิต3(3-0-6)
 Art of Living 

                   การจัดการชีวิต จิตวิทยาทางด้านสังคม จริยธรรม คุณธรรม การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล การคิดเชิงบวก การจัดการอารมณ์ การเป็นมิตรและการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาททางสังคม การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

                    Life management; social psychology; ethics, morality; accepting individual differences; positive thinking; emotional management; friendliness and adaptability to changing environments; personality development; social etiquette; creative solutions  to everyday problems and lifelong learning

GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
 Creative Business 

                    การแสวงหาโอกาสทางอาชีพและการหารายได้ หลักเศรษฐกิจเพื่อการประกอบการธุรกิจ รูปแบบการประกอบกิจการธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การสร้างอาชีพในยุคดิจิทัล การกำหนดทิศทางธุรกิจ การบริหารจัดการ เครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม่ แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และการพัฒนาการต่อยอดธุรกิจ บูรณาการการประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์

                    Looking for career opportunities and income; principles of economics for running business; types of business entrepreneurship; writing business plan; analysis and management of business data; technologies and innovations leading to build career in digital age; determination of business direction; management of modern business management tools; development approach of creative product and business integration in creative entrepreneurship

GE 04201การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง3(3-0-6)
 Financial Planning for Stability 

                    การจัดการทางการเงินตนเองและครอบครัว การสร้างวินัยทางการเงิน เส้นทางสู่ความมั่นคงทางการเงิน มูลค่าเงินตามเวลา การควบคุมรายรับรายจ่ายส่วนบุคคล ภาษีอากรเบื้องต้น การสร้างเครดิตที่ดี การจัดการหนี้ การจัดการความเสี่ยงและการทำประกันภัย การออมและการลงทุนทางการเงินเพื่อสร้างกำไร ธุรกรรมทางการเงินดิจิทัล การบูรณาการการวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง

                  Managing personal and family finances; building financial discipline; path to financial security; time value of money; control over personal income and expenses; introduction to taxation; building good financial credit; debt management; risk management and insurance; savings and financial investment to maximize profit; digital financial transactions; integration of financial planning leading to stability

GE 04202การทำงานอย่างมีความสุข     3(3-0-6)
 Working Happily 

                    เป้าหมายและหลักในการทำงาน จิตวิทยาในการทำงาน ศิลปะการทำงานเป็นทีม  การสื่อสารองค์กร จริยธรรมในการทำงาน สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน พฤติกรรมผู้บริโภค การให้บริการอย่างมีคุณภาพ และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความสุขในการทำงาน

                    Goals and principles for work; psychology for work; art of teamwork; corporate communications; work ethics; benefits under labor law; consumer behavior; giving quality service and applications of theories to work happily

GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า3(3-0-6)
 Thinking for Life Advancement 

                    ระบบสมองกับการคิด ลักษณะของการคิด กระบวนการคิด การคิดเชิงวิเคราะห์ กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดแบบองค์รวม คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้นเพื่อการตัดสินใจ การคิดเชิงประยุกต์เกี่ยวกับบัตรเครดิต การผ่อนชำระ แชร์ลูกโซ่ หุ้น บิทคอย การออม การประกัน การวางแผนภาษี การเกษตรทฤษฎีใหม่ และการพัฒนาตนเองรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

  Brain system and thinking; thinking skills; thinking process; analytical thinking; scientific thinking; problem-solving thinking; critical thinking; holistic thinking; mathematics and basic statistics for decision making; applicative thinking for credit cards, installment payment, Ponzi scheme, stock, Bitcoin; savings; insurance; tax planning; new theory agriculture; and self-development for disruptive technology

GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
 Digital Literacy  Skills 

                    เทคโนโลยีดิจิทัล การดำรงชีวิตในสังคมดิจิทัล ความฉลาดทางดิจิทัล สุขภาพในยุคดิจิทัล  การค้าดิจิทัล กฎหมายดิจิทัล ความมั่นคงปลอดภัยยุคดิจิทัล การประยุกต์ใช้ดิจิทัลในการพัฒนาการเรียนรู้และการทำงาน

                    Digital technology; living in digital society; digital intelligent, health in digital age; digital commerce; digital law; security in digital age; application of digital tools for developing learning and work

GE 05201เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจมือใหม่3(2-2-5)
 Digital Technology for Beginner Businessman 

                    รูปแบบธุรกิจและอาชีพในยุคดิจิทัล แพลตฟอร์มในการทำธุรกิจและการตลาดออนไลน์ เครื่องมือและเทคนิคการสร้างภาพประกอบสินค้า เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการสร้างวิดีโอสำหรับนำเสนอสินค้า เครื่องมือและเทคนิคการไลฟ์สด เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการสร้างโลโก้สินค้า การสร้างเนื้อหาสำหรับการโฆษณาบนแพลตฟอร์มต่างๆ วิธีการโปรโมทสินค้าผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ พื้นฐานและเครื่องมือสำหรับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ กฎหมายที่ควรรู้ในการทำธุรกิจดิจิทัล ปฏิบัติการทดลองสร้างธุรกิจออนไลน์

                    Business model and careers path in digital era; platform for online business and marketing; tools and techniques to make product photography; tools and techniques to make video presentation; tools and techniques for live broadcasting; tools and techniques to make product logos; content and ads creating; products promotion through various platforms; basic principles and tools for customer relationship management; laws for digital business; practice creating online business

GE 05202รักษ์โลกรักษ์เรา3(3-0-6)
 Save Earth Save Us 

                    มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม พลังงานเพื่อชีวิต มลพิษสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาวะของโลกและภัยธรรมชาติต่อมนุษย์ วิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิต การป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสร้างจิตสำนึกรักษ์โลก เทคโนโลยีสีเขียวและการสร้างสรรค์นวัตกรรมรักษ์โลก

                    Man and environment; energy for life; environmental pollution; global change and natural disasters to human; science and living; preventing and solving environmental problems through scientific process; building awareness to save the earth; green technology and creating green innovations to save the earth

GE 03301จังหวะของชีวิต1(0-2-1)
 Rhythm of Life 

                    ประวัติความเป็นมาของกิจกรรมเข้าจังหวะ ขอบข่ายของกิจกรรมเข้าจังหวะ หลักการเต้นรำเบื้องต้น ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของกิจกรรมเข้าจังหวะ การเต้นกายบริหารประกอบเพลงมาร์ช  การเต้นรำพื้นเมืองทั้งของไทยและนานาชาติ การเต้นแอโรบิก ลีลาศ และการเต้นสร้างสรรค์

                    History of rhythmic activities; scope of rhythmic activities; basic dance principles; basic movement skills of rhythmic activities; exercise dance with marching songs; folk dance in Thailand and other countries; aerobic dance; social dance and creative dance

GE 03302การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ1(0-2-1)
 Exercise for Health 

                    ความสำคัญของการออกกำลังกาย หลักการและขั้นตอนในการออกกำลังกาย การประเมินตนเองและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ อาหารสำหรับการออกกำลังกาย การป้องกันและการปฐมพยาบาลอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา กิจกรรมการออกกำลังกายและกีฬา 

                   Importance of exercise, principles and steps in exercise; self-assessment and strengthening physical fitness for health; food for exercise; prevention and first aid for exercise and sports injury; exercise and sports activities 

GE 03303การเต้นสมัยใหม่1(0-2-1)
 Modern Dance 

                    หลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติการเต้นสมัยใหม่ การเต้นแจ๊ส การเต้นฟั้งค์แจ๊ส การเต้นฮิปฮอป การเคลื่อนไหวที่สวยงามตามหลักการของสไตล์การเต้น การแสดงออกทางสีหน้าและอารมณ์ การสร้าง    มนุษยสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ มารยาททางสังคม ความรับผิดชอบ และการสร้างภาวะผู้นำ

                     Principles, theories, and practice of modern dance; Jazz Dance, Funk Jazz,     Hip-hop. beautiful movements of dancing style; facial expressions and emotion, building human relations, creative thinking, social etiquette, responsibility, leadership building

2) หมวดวิชาเฉพาะ

MS21100องค์การและการจัดการสมัยใหม่        3(3-0-6)
 Organizations and Modern Management 

                   แนวคิดและทฤษฎีองค์การและการจัดการ หน้าที่และขั้นตอนทางการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การนำ และการควบคุม สภาพแวดล้อมทางการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เครื่องมือและเทคนิคการจัดการ จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

                   Concepts and theories of organization and management; management functions, planning, organizing, leading and controlling; organization environment; human resource management in organization; tools and techniques; ethics and cooperate social responsibilities

MS21101การจัดการทรัพยากรมนุษย์   3(3-0-6)
 Human Resource Management 

                     แนวคิดสมัยใหม่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการและภารกิจด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและการคัดเลือก การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการค่าตอบแทน แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุ ตลอดจนแนวโน้มและทิศทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต

                     Contemporary concepts of human resource management, process and human resource functions; planning, recruitment and selection, development and training, performance appraisal, compensation management, labor relations, safety and accident prevention as well as trend and direction of human resource management in the future

MS 21203พฤติกรรมองค์การ     3(3-0-6)
 Organizational Behavior 

                     แนวคิด ทฤษฎี หลักการการวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจเจกบุคคล การเรียนรู้ การรับรู้ การจูงใจ การตัดสินใจ พฤติกรรมของปัจเจกบุคคล พฤติกรรมของกลุ่ม ปฏิสัมพันธ์ของบุคคลในกลุ่ม บรรทัดฐานกลุ่ม การจัดการความขัดแย้ง รูปแบบภาวะผู้นำ การติดต่อสื่อสาร และพฤติกรรมขององค์การในลักษณะต่าง ๆ เช่น วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา

                     Concepts, theory, difference analysis principles by examining perception, learning, motivation, decision-making, individual behavior and group interaction, group norms, conflict management, and forms of leadership and communication, organizational behavior such as culture, change and development

MS23200ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารธุรกิจ3(2-2-5)
 Business English Communication 

                   การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ การต้อนรับผู้มาติดต่อ การสนทนาทางโทรศัพท์ การเขียนจดหมายธุรกิจ บันทึกข้อความ และอีเมล์ การบอกเล่ากิจกรรมทางธุรกิจและประวัติความเป็นมาขององค์กร การนำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการ และศัพท์สำนวนธุรกิจสมัยใหม่Prerequisite course: รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

                     Practices of English language skills including listening, speaking, reading and writing for business communication; welcoming clients; telephoning; writing business letters, memos and emails; telling business activities and company profiles; product and service presentation; modern business vocabularies and expressions

MS 24100การจัดการงานผลิตและการดำเนินงาน         3(3-0-6)
 Production and Operations Management 

                     กระบวนการผลิตสินค้าและบริการ การวางแผนปฏิบัติการ การบริหารโครงการเบื้องต้น เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการผลิต การพยากรณ์ การเลือกทำเล ที่ตั้งและการวางผังโรงงาน การวางแผนกำลังการผลิตและความต้องการทรัพยากร การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการคุณภาพ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

                     Production process of goods and services; operations planning; introductory project management; technologies relating to operations; forecasting; site selection; location and process layout planning; operations system design and resources planning; inventory control; supply chain management and quality control of goods and services for higher efficiency of operations and the increase of sustainable competitive competency

MS 25100หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล    3(3-0-6)
 Principles of Marketing and Digital Marketing 

                     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด สิ่งแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การตลาดเป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล องค์ประกอบการตลาดดิจิทัล เครื่องมือการตลาดดิจิทัล การประเมินผลการตลาดดิจิทัล จริยธรรมทางการตลาด

                     Basic knowledge of Marketing, marketing environments, consumer behaviors, target marketing, marketing mix; basic knowledge of digital marketing, digital marketing elements, digital marketing tools, evaluation of digital marketing; marketing ethics

MS 25302กลยุทธ์การตลาด       3(3-0-6)
 Marketing strategy 

                     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน กระบวนการกำหนดกลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขัน การพัฒนากลยุทธ์ การดำเนินกลยุทธ์การตลาด การประเมินผลกลยุทธ์การตลาด การประยุกต์ใช้กรณีศึกษา

                     In this course, students will be introduced to various aspects of marketing strategy: environmental and industry analysis, competitive advantage, development, implementation, and assessment. Direct application of the knowledge gained from the course will be used in multiple case-studies

MS 25311การจัดการการตลาด  3(3-0-6)
 Marketing Management 

                     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการการตลาด บทบาทผู้บริหารการตลาด การจัดองค์กรการตลาด  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค การพยากรณ์ตลาด การตลาดเป้าหมาย การวางแผนกลยุทธ์การตลาด การควบคุมทางการตลาด การประเมินผล

                     This course will provide students with an opportunity to gain a basic understanding of marketing management. The main topics of the course will include the role of the marketing manager, the structure of a marketing organization, analysis of marketing environments, market structure and consumer purchasing behavior, market forecasting, targeted marketing, strategy, planning, control, and assessment

MS 26200  สถิติธุรกิจ       3(3-0-6)
 Business Statistics     

                     ความรู้พื้นฐานความรู้ทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ความน่าจะเป็นและการนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านธุรกิจ การสุ่มตัวอย่างและการวิจัย การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การทดสอบไคสแควร์ โดยการประยุกต์สำหรับงานธุรกิจ

                    Basic knowledge of business; statistics to measure the trend towards the central Probabilities and business utilization; Sampling and research methodology; hypothesis testing; analysis of variance regression; correlation analysis; and chi square test in context of business applications

MS 26201การจัดการเชิงกลยุทธ์3(3-0-6)
 Strategic Management     

                     แนวคิดการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์  การกำหนดทิศทางขององค์การ  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร การวิเคราะห์สภาพตลาดและสภาพการแข่งขัน  การกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์การ  กลยุทธ์ระดับธุรกิจ  กลยุทธ์ระดับหน้าที่  การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  การควบคุมกลยุทธ์และการประเมินผลกลยุทธ์

                    Concepts of strategic planning and management; Strategic management procedures; direction of the organization; internal and external environment analysis, market environment, and competition analysis; formulation of organizational strategies, business strategies, functional strategies; application of strategies; strategic control and strategic evaluation

MS 26202การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่       3(3-0-6)
 Modern Retailing Business Management 

                     ความหมายของการค้าปลีก ประเภทของธุรกิจค้าปลีก รูปแบบของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่             กลยุทธ์ค้าปลีกสมัยใหม่ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดค้าปลีก การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งตลาด การออกแบบและวางผังร้านค้าปลีก การบริหารคลังสินค้า การวางแผนธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ จรรยาบรรณธุรกิจ กฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก

                     Definition of retail; Type of retail business; Modern retail business model;  Modern retail strategy; Electronic business and electronic commerce; Consumer behavior in the retail; Market Analysis of the marketing environment; Market segmentation; Target market determination; Market positioning; Retail store design and layout; Warehouse management modern Retail Business; Planning business; Ethics business; Laws and organizations related to Retail Businesses

MS 26206การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม          3(3-0-6)
 Small and Medium Enterprises Management     

                     แนวคิดและหลักการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ  แนวทางการเริ่มต้นธุรกิจใหม่   การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน  การเลือกทำเลที่ตั้ง  การจัดการด้านการตลาด  การดำเนินงาน  การผลิต  การเงินและบัญชี  การจัดการทรัพยากรมนุษย์   และการจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย  จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

                     Concepts and principles related to Small and Medium Enterprises; forms of business establishment; startup guidelines, creating competitive advantage, location identification, marketing management, operations, manufacturing, finance and accounting, human resources management and risk and insurance management; ethics and entrepreneur’s social responsibility 

MS 31100หลักการบัญชีเบื้องต้น3(2-2-5)
 Introduction to Accounting Principles 

                     หลักการบัญชีคู่ การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นต้น สมุดบัญชีแยกประเภท กระดาษทำการ จัดทำงบทดลอง การปรับปรุงและปิดบัญชี การทำงบการเงินของกิจการให้บริการ กิจการซื้อมาขายไป  และกิจการอุตสาหกรรมการผลิต การเปิดเผยของข้อมูลทางการบัญชี หลักคุณธรรมในการทำบัญชีและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

                     Introduction to double entry accounting; business transaction analysis, books of original entry, ledgers, work sheets, trial balances; adjusting and closing entries; financial statements for service businesses, trade businesses, and manufacturing businesses; disclosure of accounting information; ethic principles in accounting and code of ethics for professional accountants

MS 31200การเงินธุรกิจ   3(3-0-6)
 Business Finance     

                   ความรู้เบื้องต้นของการบริหารการเงินของธุรกิจ การวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น การวางแผนทางการเงิน ค่าของเงินตามเวลา การตัดสินใจลงทุนระยะยาว ต้นทุนของเงินทุน โครงสร้างเงินทุน การจัดหาเงินทุนระยะยาว นโยบายเงินปันผล และการจัดการเงินทุนหมุนเวียน

                   Introduction to business finance; financial statements analysis; financial planning; time value of money; making capital investment decisions; cost of capital; capital structure; long-term financing; dividend policy; and working capital management

MS 31201กฎหมายธุรกิจ3(3-0-6)
 Business Laws 

                   หลักกฎหมายทั่วไปในการจัดองค์กรธุรกิจ  รูปแบบองค์กรธุรกิจตามกฎหมายไทยเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชน รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการซื้อขาย ยืม ตราสารเปลี่ยนมือและหลักประกัน บัญชีเดินสะพัด เช่าทรัพย์ สัญญาเช่าซื้อ  แฟคตอริ่ง สัญญาให้ใช้สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายตั๋วเงิน

                   General principles of law in the business organization; laws regarding various forms of business partnerships; including limited partnerships, limited companies, and public limited companies, law on trading, instruments and collateral, current account, hire of property, leasing contracts, factoring, intellectual property licensing agreements and legal bills

MS 31202การภาษีอากร 1          3(3-0-6)
 Taxation 1 

                   หลักเกณฑ์วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่างๆ ตามประมวลรัษฎากรได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ และภาษีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หลักคุณธรรมและความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่เสียภาษี

                    Criteria and methods used in tax assessment and taxation according to revenue code; such as, personal income, corporate income, value added, special business, stamp, the moral and responsibility of individuals and business organizations as tax payers

MS 31203ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ       3(3-0-6)
 Introduction to Information Systems 

                     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศในองค์การ รูปแบบและโครงสร้างระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศย่อยทางธุรกิจ การเข้าถึงระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบสนเทศเพื่อการบริหาร การสื่อสารข้อมูลในระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่าย                            

                   Introduction to information system, roles and components of information system in organization, form and information system structure, business subsystem information, information system access, application for administration, data communication in information system and network system

MS 31204ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับอาชีพ        3(2-2-5)
 Business English for Professionals 

                   การใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพและการบริหารงานธุรกิจสำหรับบุคลากรในองค์กร การจัดทำเอกสารเชิงธุรกิจ และการสรุปใจความสำคัญทางธุรกิจ

                   Usages of English listening, speaking, reading, and writing concerning career and business  administration for staff in an organization; business documentation, summation of main business ideas and concepts

MS 51200เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ    3(2-2-5)
 Business Economics 

                     หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ อุปสงค์ อุปทานและดุลยภาพตลาด ความยืดหยุ่น การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและผู้ผลิต  โครงสร้างตลาดและการกำหนดราคา นโยบายการเงินการคลัง การค้าและการเงินระหว่างประเทศ การจ้างงานและการว่างงาน อัตราดอกเบี้ย ภาวะเงินเฟ้อ ภาวะเงินฝืด วัฏจักรธุรกิจ การเข้าแทรกแซงตลาดโดยรัฐบาลต่อการดำเนินธุรกิจในระยะสั้นและระยะยาว ฝึกปฏิบัติการกรณีศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

                     Principles of microeconomics and macroeconomics for business decision making, demand, supply and market equilibrium, elasticity, analysis of consumer and producer behavior, market structure and pricing, monetary and fiscal policy, international trade and finance, employment and unemployment, interest rates, inflation, deflation, business cycle, the impact of economic changes and government intervention on business operations in the short and long term; practicing case studies for business economics

MS 31101การบัญชีขั้นกลาง 1    3(2-2-5)
 Intermediate Accounting 1 

วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : MS 31100 หลักการบัญชีเบื้องต้น

Required Course: MS 31100 Introduction to Accounting Principles

                   กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน หลักการและแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับสินทรัพย์ การจำแนกประเภท การรับรู้รายการ การเลิกรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ในรายงานทางการเงิน

                   Conceptual framework for financial reporting, accounting principles and practice for assets, classifications, recognition, derecognition, valuation, Impairment of assets, presentation and disclosure of assets in financial reports

MS 31204การบัญชีขั้นกลาง 2    3(2-2-5)
 Intermediate Accounting 2     

วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : MS 31100 หลักการบัญชีเบื้องต้น

Required Course: MS 31100 Introduction to Accounting Principles

                     หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินและส่วนของเจ้าของ การจำแนกประเภทหนี้สิน การรับรู้และการวัดมูลค่าหนี้สิน การตีราคา การแสดงรายการหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล การบัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้งกิจการ การดำเนินงาน การแบ่งผลกำไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ การเลิกกิจการและการชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัท มหาชนจำกัด  การแสดงรายการส่วนของเจ้าของในงบแสดงฐานะการเงิน การเปิดเผยข้อมูล และงบกระแสเงินสด

                     Accounting principles and procedures for liabilities and owners’ equity, classifications of liabilities, recognition and measurement of liabilities, revaluation, presentation and disclosure of liabilities in the statement of financial position; accounting for the establishment of business set up, operation, profit sharing, changing of owners’ equity, liquidation of partnership limited company and public company; presentation and disclosure of owners’ equity in the statement of financial position and cash flow statements

MS 31205การบัญชีต้นทุน          3(3-0-6)
 Cost Accounting 

วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : MS 31100 หลักการบัญชีเบื้องต้น

Required Course : MS 31100 Introduction to Accounting Principles

                     หลักพื้นฐานของการบัญชีต้นทุน การบัญชีสำหรับวัตถุทางตรง แรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต การคิดต้นทุนงานสั่งทำ การคิดต้นทุนงานช่วง การคิดต้นทุนตามกิจกรรม การปันส่วนต้นทุน การบัญชีสำหรับผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ การบัญชีสำหรับของเสีย เศษซากวัตถุและวัตถุเสีย การคิดต้นทุนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ผลต่าง 

                    The fundamental principles of cost accounting, accounting for direct materials, direct labor and manufacturing overhead, activity-based costing system, job order costing system, process costing system, cost allocation, accountings for joint products and by-products, cost accounting for spoiled goods, scraps, and damaged goods,  standard cost accounting and variance analysis

MS 31206การบริหารต้นทุน       3(3-0-6)
 Cost Management 

รายวิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: MS 31205 การบัญชีต้นทุน

Required Course : MS 31205 Cost Accounting

                   การใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ การวางแผน และควบคุมการดำเนินงาน ภายใต้สภาวการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน ระบบต้นทุนคิดเข้างานและต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณและกำไร การจัดทำงบประมาณ การวิเคราะห์การลงทุน การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ การบัญชีตามความรับผิดชอบ การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานหน่วยงาน การกำหนดราคาโอน ระบบการผลิตแบบทันเวลา และการบริหารเชิงดุลยภาพ

                   Use of cost information for decision making, planning, and controlling under certainty and uncertainty situations. Absorption costing and variable costing systems, cost-volume-profits analysis, budget preparation, capital budget analysis, pricing, responsibility accounting, performance evaluation of units in organization, transfer pricing, just-in-time cost accounting and balanced scorecard

MS 31301การภาษีอากร 2          3(3-0-6)
 Taxation 2 

วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : MS 31100 หลักการบัญชีเบื้องต้น

                                  MS 31202 การภาษีอากร 1

Required Course:  MS 31100 Introduction to Accounting Principles

                          MS 31202 Taxation 1     

                     แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชีและการภาษีอากร การจัดทำกระดาษทำการเพื่อคำนวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงกำไรสุทธิทางการบัญชีการเงินเป็นกำไรสุทธิทางภาษีอากร การจัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษี และแบบแสดงรายการภาษี และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

                    Concepts and differentiations between revenue and expense recognition criterions based on accounting principles and taxation, working paper preparation for tax calculation following tax laws and regulations, adjustments of net profit in financial accounting to become net profit in taxation, preparation of other reports related to taxation; submission of tax transaction forms and deferred taxes

MS 31302ระบบสารสนเทศทางการบัญชี3(2-2-5)
 Accounting Information Systems 

 วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : MS 31100 หลักการบัญชีเบื้องต้น

                          MS 31203 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

      Required Course: MS 31100 Introduction to Accounting Principles

                           MS 31203 Introduction to Information Systems

                     แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี กิจกรรมทางธุรกิจและวงจรธุรกิจ การไหลของข้อมูลและสารสนเทศทางการบัญชี เกี่ยวกับวงจรรายได้ วงจรรายจ่าย วงจรการผลิต แยกประเภททั่วไป การพัฒนาระบบและเทคนิคในการจัดทำเอกสาร เครื่องมือสำหรับงานด้านสารสนเทศทางการบัญชี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการควบคุมภายใน และการควบคุมระบบสารสนเทศเพื่อเป็นหลักการพื้นฐานของความมั่งคงของระบบสารสนเทศทางการบัญชี

          Accounting information systems concepts, and overall accounting data and information flow, processes of accounting information systems for the revenue cycle, expenditure cycle, production cycle, financial management cycle, and financial statements, system development and techniques in business document preparation, tools for accounting information systems, information technology for internal control and information systems control for the fundamental of accounting information systems security

MS 31303การบัญชีขั้นสูง 1        3(3-0-6)
 Advanced Accounting 1 

                     วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : MS 31101 การบัญชีขั้นกลาง 1

                                                       MS 31204 การบัญชีขั้นกลาง 2

                    Required Course: MS 31101 Intermediate Accounting 1         

                                             MS 31204 Intermediate Accounting 2

                     แนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า และ สำหรับธุรกิจเฉพาะ เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจฝากขาย กิจการขายผ่อนชำระ สัญญาเช่า การบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่แสวงหากำไร  การบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขา   การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด การรายงานงบการเงินระหว่างกาล  การบัญชีสัญญาก่อสร้าง การบัญชีเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ 

                    Accounting practices for revenue from contracts with customers and specific businesses such as real estate, consignment business, installment sale business and  leasing, accounting for nonprofit organizations, accounting for head office and branches,  accounting changes and error correction, interim financial statements, construction contract accounting, accounting  for derivatives

MS 31304การบัญชีขั้นสูง 2        3(3-0-6)
 Advanced Accounting 2 

วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : MS 31101 การบัญชีขั้นกลาง 1

                                 MS 31204 การบัญชีขั้นกลาง 2

Required Course: MS 31101 Intermediate Accounting 1         

                        MS 31204 Intermediate Accounting 2

                     การบัญชีสำหรับกิจการการร่วมการงาน การรวมกิจการ การทำงบการเงินรวม รายการเงินตราต่างประเทศ การบัญชีสำหรับอัตราการแลกเปลี่ยนและการป้องกันความเสี่ยงสำหรับรายการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  การแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และส่วนงานดำเนินงาน

                    Accounting for joint arrangements, accounting for business combinations, preparation of consolidated financial statement, accounting for foreign currency transactions and hedging of foreign currency transactions, translation of foreign currency financial statements, disclosure of related party transactions and operating segments

MS 31305การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น3(3-0-6)
 Auditing and Assurance 

วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : MS 31101 การบัญชีขั้นกลาง 1

                                 MS 31204 การบัญชีขั้นกลาง 2

Required Course: MS 31101 Intermediate Accounting 1         

                        MS 31204 Intermediate Accounting 2

                     แนวคิดทั่วไปและแม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น กฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี การทุจริตและข้อผิดพลาด การวางแผนการสอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความมีสาระสำคัญ การประเมินความเสี่ยงหลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐาน และวิธีการตรวจสอบ การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี กระดาษทำการผู้สอบบัญชี การตรวจสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ และค่าใช้จ่าย รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีภาษีอากร แนวทางการตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ การควบคุมคุณภาพ และระบบการบริหารคุณภาพงานสอบบัญชี

                     Conceptual and framework for the insurance law and decree concerning auditing, professional ethics and auditors’ responsibilities; frauds and errors, audit planning, audit risk and materiality, risk assessment, audit evidences; evidence collecting and audit sampling; working paper of auditor, audit of assets, liabilities, shareholders’ equity, revenues and expenses, audit report, tax audit reports, audit by computer, audit quality control and system of quality management

MS 31306การควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยง3(3-0-6)
 Internal Control and Risk Management 

วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : MS 31101 การบัญชีขั้นกลาง 1

                                 MS 31204 การบัญชีขั้นกลาง 2

Required Course: MS 31101 Intermediate Accounting 1         

                         MS 31204 Intermediate Accounting 2

                     แนวความคิดทั่วไปและองค์ประกอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามแนวคิดของCOSO การประเมินผลการควบคุมภายใน  แนวความคิดพื้นฐานของการตรวจสอบภายใน  การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (ERM: Enterprise-wide Risk Management) การจัดระบบงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในและงานบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และองค์ประกอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

                    Basic concept and components of COSO internal control; Evaluation of internal control; basic concepts of internal audit; Enterprise Risk Management (ERM); system arrangement related to Risk management process; duties and responsibilities of internal auditors and risk management officers, duties and responsibilities of internal audit function and risk management function to audit committee and risk management committee; and components of good corporate governance

MS 31307การกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี        3(3-0-6)
 Corporate Governance and Accounting Professional Ethics 

วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน :  MS 31305  การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น

Required Course : MS 31305 Auditing and Assurance

                     หลักการ แนวคิด โครงสร้าง ความสำคัญ และกระบวนการกำกับดูแลกิจการในระดับนานาชาติและของไทย ความโปร่งใสของรายงานทางการเงิน การใช้กลไกทางการบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อบทบาทของผู้มีหน้าที่กำกับดูแล จรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี

                    The principles, concepts, and infrastructure of good corporate governance, and corporate governance processes of businesses both internationally and domestically (Thailand); importance of transparency in financial statement, how to employ accounting mechanisms and audit committee to monitor and  professional code of ethics in accounting

MS 31401รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์3(3-0-6)
 Financial Reports and Analysis 

วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : MS 31101 การบัญชีขั้นกลาง 1

                                 MS 31204 การบัญชีขั้นกลาง 2

Required Course: MS 31101 Intermediate Accounting 1         

                         MS 31204 Intermediate Accounting 2

                     กฎเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีในการนำเสนอรายงานทางการเงินและการเปิดเผย ข้อมูล วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน และข้อมูลทางบัญชีอื่นที่สำคัญ เพื่อประโยชน์ ในการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน การวิเคราะห์อุตสาหกรรม การวิเคราะห์ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบายทางบัญชีที่แตกต่างกัน  ประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลและแง่มุมที่หลากหลายผ่านการวิจัย การวิเคราะห์ และการบูรณาการ

                    Rules and regulations of professional accounting for financial statement presentation and disclosure, methods and tools to analyses financial statements and other important accounting information for decision making, industry analysis, impact on the financial statements from selection of different accounting policies, Evaluate information from a variety of sources and perspectives through research, analysis, and integration

MS 31402สัมมนาการบัญชี         3(2-2-5)
 Seminars in Accounting 

วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : MS 31101 การบัญชีขั้นกลาง 1

                                 MS 31204 การบัญชีขั้นกลาง 2

Required Course: MS 31101 Intermediate Accounting 1         

                         MS 31204 Intermediate Accounting 2

                     การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางการบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร ระบบสารสนเทศทางการบัญชี และภาษีอากร โดยใช้กรณีศึกษา  บทความและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องเน้นประเด็นที่น่าสนใจ

                     Presentation and discussions of topics in financial accounting,  management accounting, accounting information systems and tax  by using case studies, academic articles and researches, and other documents , interesting issues

MS 31403ทฤษฎีการบัญชี          3(3-0-6)
 Accounting Theory     

วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : MS 31101 การบัญชีขั้นกลาง 1

                                 MS 31204 การบัญชีขั้นกลาง 2

Required Course: MS 31101 Intermediate Accounting 1         

                         MS 31204 Intermediate Accounting 2

                     วิวัฒนาการ ลักษณะ โครงสร้าง แนวความคิดและข้อสมมติทางการบัญชี รวมถึงการประยุกต์วิธีการและหลักการต่าง ๆ ทางการบัญชีมาพัฒนาแนวความคิดเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ด้านเศรษฐกิจและกฎหมาย มาตรฐานของสถาบันแห่งวิชาชีพและสังคม หลักการวัดผลการดำเนินงานประจำงวดและฐานะการเงิน ตลอดจนการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้เป็นเจ้าของ การนำเสนอรายงานทางการเงิน และปัญหาที่เกี่ยวข้อง

                     Evolution and foundations of accounting, concept and assumptions of accounting, including the application of methods and principles that are used to develop concepts that are in line with economics and laws, standards of professional and social institutions, principles of implementation, measurement and financial position, measurement of assets, liability, and owner’s share, financial statement presentation and related problems will also be discussed

MS 31404การบัญชีระหว่างประเทศ       3(3-0-6)
 International Accounting 

วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : MS 31101 การบัญชีขั้นกลาง 1

                                 MS 31204 การบัญชีขั้นกลาง 2

Required Course: MS 31101 Intermediate Accounting 1         

                         MS 31204 Intermediate Accounting 2

                     ระบบบัญชีในธุรกิจระหว่างประเทศ การเปรียบเทียบระบบบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีของประเทศต่างๆ การบัญชีสำหรับภาวะเงินเฟ้อ งบการเงินระหว่างประเทศและการเปิดเผยข้อมูล งบการเงินรวมและรายงานตามส่วนงานของบริษัทข้ามชาติ การวิเคราะห์งบการเงินนานาชาติ การกำหนดราคาโอนและภาษีระหว่างประเทศ การวางแผนและควบคุมของบริษัทข้ามชาติ

                     Accounting  systems in international business, comparison of accounting  systems and accounting practices in different countries, accounting in Hyperinflationary Economics, international financial statements, enclosure, consolidated financial statements and operating segments, international financial statement analysis, transfer pricing and international taxation, and the financial planning and control of transnational corporations

MS 31405สัมมนาการสอบบัญชี 3(2-2-5)
 Seminar in Auditing 

วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน :  MS 31305  การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น

Required Course : MS 31305 Auditing and Assurance

                     การวิเคราะห์ อภิปรายและค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู้ และความเข้าใจในปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี แนวทางการแก้ปัญหาอันก่อให้เกิดทักษะเมื่อปฏิบัติงานจริงได้ การใช้กรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านต่าง ๆ ของหลักการและการปฏิบัติงานสอบบัญชีความเป็นอิสระ ความรับผิดชอบ และมาตรฐานการสอบบัญชี ตลอดจนเรื่องที่อยู่ในความสนใจของวงการวิชาชีพสอบบัญชี

                     Analysis, discussions and search to create knowledge and understanding in problems which might occur during the course of the audit and also in how to solve such problems, the use of case studies, which involve problems relating to audit principles, audit practices, independence, responsibilities, auditing standards, as well as current issues in the audit profession

MS 31406การวางแผนและควบคุมทางการบัญชี3(3-0-6)
 Accounting for Planning and Control 

รายวิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: MS 31205 การบัญชีต้นทุน

Required Course : MS 31205 Cost Accounting

                     ลักษณะและบทบาทของผู้อำนวยการวางแผนและควบคุม โครงสร้างของการจัดองค์การ เทคนิคในการวางแผนและควบคุม การใช้สารสนเทศทางการบัญชีในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานโดยการใช้กรณีศึกษา

                     Characteristics and roles of the planning and control director(s) ,structure of organization, planning and control techniques, the use of accounting information technology in planning and control by using case studies

MS 31407การงบประมาณยุคใหม่          3(3-0-6)
 Modern Budgeting 

รายวิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: MS 31205 การบัญชีต้นทุน

Required Course : MS 31205 Cost Accounting

                     กระบวนการเกี่ยวกับการงบประมาณ วิธีและขั้นตอนการจัดทำงบประมาณการเงินและงบประมาณดำเนินงาน การงบประมาณตามประเพณีปฏิบัติและแนวยุคใหม่ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในการงบประมาณ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณและรายงานการปฏิบัติงาน

                     Budgeting process, methodologies and techniques for establishing corporate and operational budgets, the differences between advantages and disadvantages of traditional versus modern budgeting, software applications for budgeting, and case studies on budgeting and operations reporting

MS 31408โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี         3(2-2-5)
 Accounting Software Package 

วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : MS 31100 หลักการบัญชีเบื้องต้น

                                  MS 31203  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

Required Course: MS 31100 Introduction to Accounting Principles      

                         MS 31203  Introduction to Information Systems

                     โครงสร้างทั่วไปของโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดเตรียมเอกสารทางบัญชี การบันทึกรายการทางบัญชี การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี เช่น space sheet ให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ

                     The general structure of accounting software programs, use accounting software in the preparation of accounting documents, transaction records, applying software packages and programs related to accounting such as space sheet for accounting in appropriate types of businesses

MS 31409การวางแผนภาษีอากร3(3-0-6)
 Tax Planning 

วิชาที่ต้องสอบมาผ่านก่อน : MS 31301 การภาษีอากร 2

Required Course: MS 31301 Taxation 2

                     ความสัมพันธ์ระหว่างภาษีอากรและภาษีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจเพื่อกำหนดนโยบายทางการเงิน  เทคนิคและวิธีการ รวมถึงการวางแผนการชำระภาษีอากร  การเลือกรูปแบบองค์กรธุรกิจที่ส่งผลทางภาษีอากร ผลกระทบทางภาษีต่อการตัดสินใจลงทุนหรือการพัฒนาธุรกิจของฝ่ายบริหาร

                     Relationship between income tax and corporate taxation in business planning to determine financial policies, tax payment planning, choosing a business enterprise that resulted in the tax., effects of taxation on investment decisions and management of business development

MS 31410การบัญชีเฉพาะกิจ      3(3-0-6)
 Specialized Accounting 

วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : MS 31101 การบัญชีขั้นกลาง 1

                                 MS 31204 การบัญชีขั้นกลาง 2

Required Course: MS 31101 Intermediate Accounting 1         

                         MS 31204 Intermediate Accounting 2

                     ลักษณะการดำเนินงานเฉพาะกิจการ การบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่าย รายงานทางการเงินของกิจการนั้น ๆ เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน โรงพยาบาล โรงแรม การเกษตรกรรม ธุรกิจการท่องเที่ยว สหกรณ์ การประกันภัย ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   เป็นต้น

                     Study of specialized business operations, accounting processes of assets, liabilities, owners’ equity, incomes and expenses, financial statements reports for special businesses such as banks, financial institutes, hospitals, hotels, agricultural businesses, tourism, cooperative limited, insurance companies, and small and medium-sized businesses

MS 31411การวิจัยทางบัญชี       3(2-2-5)
 Accounting Research 

วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : MS 26200  สถิติธุรกิจ       

Required Course: MS 26200 Business Statistics

                     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ วิธีวิจัยและแบบวิจัยต่างๆ ทางธุรกิจ การใช้สถิติวิเคราะห์อย่างง่ายในการวิเคราะห์ข้อมูล และการศึกษาทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการวิจัยทางบัญชี

                     Fundamental knowledge of social sciences research, research methods, business research designs, how to use statistics for simple analysis of data, and conduct reviews of literature on accounting research

MS 31412ระบบฐานข้อมูลสำหรับการบัญชี        3(2-2-5)
 Database Systems for Accounting     

รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนมาก่อน: MS 31302 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

Prerequisite course: MS 31302 Accounting Information Systems

                     แนวคิดพื้นฐานของฐานข้อมูล ภาษา การออกแบบฐานข้อมูล เทคนิคและแนวโน้มการนำระบบฐานข้อมูลไปปฏิบัติใช้ แนวโน้มของระบบฐานข้อมูล และระบบฐานข้อมูลในทางการค้า

                     Basic concepts of databases, database design and management, techniques in integrating database systems, trends database and commercial databases

MS 31413การปฏิบัติทางการบัญชี          3(2-2-5)
 Accounting Workshops 

วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : ศึกษาวิชากลุ่มบัญชีและสอบผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่า30 หน่วยกิต

        Required Course : Have earned at least 30 credits in Accounting Subject

                     การฝึกปฏิบัติการด้านการจัดทำบัญชี เริ่มจากการออกแบบและจำแนกเอกสารเพื่อควบคุมภายในที่ดี การวิเคราะห์เอกสารทางการบัญชีเพื่อนำมาบันทึกบัญชีตามวงจรธุรกิจ การคำนวณภาษีและนำส่งภาษีตามกฎหมาย การกระทบยอด จัดทำรายงานทางการเงิน  การจัดทำงบการเงินโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดย่อม  การจัดทำเอกสารเพื่อนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล การจดทะเบียนเลิกนิติบุคคล

                     Practice of accounting; design and document classification for internal control, analysis of accounting documents to be recorded by the business cycle, tax calculation and submission of the tax laws, reconciliation of accounting, preparation of financial statements reports, preparation of financial statements using accounting software for small businesses, documentation submitted to the Ministry of Commerce, corporate registration and dissolution of the corporation

MS 31414การศึกษาค้นคว้าอิสระทางการบัญชี  3(2-2-5)
 Independent Study in Accounting 

วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : ศึกษาวิชากลุ่มบัญชีและสอบผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

          Required Course : Have earned at least 30 credits in Accounting Subject

                     วิจัยหรือศึกษาหรือทำโครงงานวิชาชีพบัญชี โดยมีการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการทำวิจัยหรือทำโครงงานวิชาชีพบัญชี ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาการเรียนรู้อิสระ  นักศึกษาต้องเขียนโครงการหรือ โครงร่างการเรียนรู้อิสระ ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และนำเสนอผลงานในรูปแบบบัณฑิตนิพนธ์

                     Research study or a professional development project in accounting under supervision of an academic advisor, training in research methodology or project consultation is required to meet academic requirements; students are required to develop a research or project proposal prior to undertaking the project, to submit a fully detailed paper describing their research or project and give a present in forms of graduate thesis

MS 31415การจัดการการเงิน     3(3-0-6)
 Financial Management 

วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : MS 31200 การเงินธุรกิจ

Required Course: MS 31200 Business Finance

                     เป้าหมายของการจัดการการเงิน แนวคิดและทฤษฎีของการจัดการการเงิน  การวิเคราะห์          งบการเงิน การพยากรณ์ทางการเงิน ตราสารทางการเงินและตลาดการเงิน การประเมินค่าตราสารทุนและตราสารหนี้ การตัดสินใจจัดหาเงิน การศึกษาเชิงลึกการกำหนดโครงสร้างของเงินทุนและต้นทุนของเงินทุนที่เหมาะสม เทคนิคการคิดลดค่ากระแสเงินสด การวิเคราะห์ความเสี่ยงของการตัดสินใจลงทุน การประเมินค่าธุรกิจและการปรับโครงสร้างองค์การ และนวัตกรรมทางการเงิน

                     Financial management goals; concepts and theories in financial management; financial statement analysis; financial forecasting; financial instruments and markets; Equity and fixed income valuation; the financing decision; in-depth study of capital structure and cost of capital; discounted cash flow techniques; risk analysis in investment decisions; business valuation and corporate restructuring; and financial innovation

MS 31416หลักการลงทุน3(3-0-6)
 Principles of Investment 

วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : MS 31200 การเงินธุรกิจ

Required Course: MS 31200 Business Finance

                     ความหมายของการลงทุน กระบวนการลงทุน ความแตกต่างระหว่างการลงทุนกับการเก็งกำไร ผลตอบแทนและความเสี่ยงในการลงทุน การพิจารณาหลักทรัพย์ชนิดต่าง ๆ ทั้งหลักทรัพย์รัฐบาลและหลัก ทรัพย์ธุรกิจ การคำนวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ชนิดต่าง ๆ หลักการเบื้องต้นในการ วิเคราะห์หลักทรัพย์และวิเคราะห์บริษัท การพยากรณ์ผลตอบแทน ช่วงจังหวะการลงทุน ตลอดจนวิธีปฏิบัติ ในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์

                     Fundamental knowledge of investment definitions, theories, implementations, and decision making in the financial markets including philosophical basis of investment principles, risk and expected return relationship, company and securities analysis, valuation frameworks and methodologies, portfolio management theory, portfolio management and analysis, capital market theory, capital market efficiency, fixed income valuation, and introduction to derivative securities

MS 31417สถาบันการเงินและตลาดการเงิน       3(3-0-6)
 Financial Institutions and Markets 

วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : MS 31200 การเงินธุรกิจ

Required Course: MS 31200 Business Finance

                     สถาบันการเงิน ความเสี่ยงของสถาบันการเงิน การวัดและการจัดการความเสี่ยงของสถาบันการเงิน บทบาทและความสำคัญของตลาดการเงิน การจำแนกประเภทของตลาดการเงิน ตราสารทางการเงินในตลาดเงินและตลาดทุน ประเภทและบทบาทของสถาบันการเงิน ระดับและโครงสร้างของอัตราดอกเบี้ย กฎหมายและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการพัฒนาตลาดการเงิน

                     Financial institutions; risks of financial institutions; measuring and managing risk; roles and importance of financial markets; classification of financial markets; financial instruments in money market and capital market; types and roles of financial institutions; levels and term structure of interest rates; laws and government policies related to the development of financial markets

MS 31418การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 International Business Finance 

วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : MS 31200 การเงินธุรกิจ

Required Course: MS 31200 Business Finance

                     โลกาภิวัตน์และบริษัทข้ามชาติ ระบบการเงินระหว่างประเทศ ดุลการชำระเงิน ตลาดปริวรรตเงินตราและการพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน การบริหารจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ตราสารอนุพันธ์ของอัตราแลกเปลี่ยน ตลาดการเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ องค์กรทางการเงินระหว่างประเทศ ข้อจำกัดของการเคลื่อนย้ายของเงินทุน การลงทุนทางตรง โครงสร้างทางการเงิน ต้นทุนเงินทุน งบลงทุน และการจัดหาเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ การจัดการเงินสดระหว่างประเทศ การซื้อกิจการข้ามแดน สภาพแวดล้อมทางภาษีระหว่างประเทศ

                     Globalization and the multinational firm; International monetary systems; balance of payment; foreign exchange market and forecasting of exchange rates; exchange rate risk; Foreign exchange exposure and management; derivatives on foreign exchange; international banking and money market; International Finance Organization; constraints on transformation of funds; foreign direct investment; international capital structure, the cost of capital, and capital budgeting; international trade finance; multinational cash management; cross-border acquisitions; international tax environment

MS 31419การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน      3(3-0-6)
 Financial Risk Management 

วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : MS 31200 การเงินธุรกิจ

Required Course: MS 31200 Business Finance

                     ความหมายของความเสี่ยงทางการเงิน ประเภทของความเสี่ยงทางการเงิน การวัดความเสี่ยงทางการเงิน การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของธุรกิจ เครื่องมือทางการเงิน ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน     และการจัดการความเสี่ยงทางการเงินด้วยตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

                     Definition of financial risk; type of financial risk; financial risk assessment; determination of risk appetite; financial instrument; derivatives; and financial risk management by derivatives

MS 31420การบัญชีนิติวิทยา      3(3-0-6)
 Forensic Accounting 

วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน :  MS 31305  การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น

Required Course: MS 31305 Auditing and Assurance

                     แนวคิดและหลักปฏิบัติทางด้านการบัญชีนิติวิทยา นิยามและการจำแนกประเภทการฉ้อฉล จิตวิทยาการฉ้อฉล การป้องกันและการตรวจจับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การฟอกเงิน อาชญากรรมไซเบอร์ การรวบรวมหลักฐาน เทคนิคการสัมภาษณ์พยานและผู้ต้องหา การเขียนรายงานการสืบสวน

                     Concepts and methodology of forensic accounting, fraud definition and schemes, psychology of fraud, the detection and prevention of financial fraud and white-collar crime activities, money laundering, cyber crime, evidence collection, interviewing witnesses and potential suspects, writing investigative report

MS 31421การบัญชีเพื่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม          3(3-0-6)
 Accounting for Environmental and Social Responsibility 

รายวิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: MS 31205 การบัญชีต้นทุน

Required Course: MS 31205 Cost Accounting

                     กรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ผลกระทบเชิงลบ ของการประกอบธุรกิจที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม การรวบรวม บันทึก และวิเคราะห์ข้อมูลรายได้และต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมการจัดทำรายงานการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดทำ รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

                     Sustainable development concepts, corporate environmental and social responsibility; negative impacts of business activities on the environment and natural resources; environmental management process; identification, collection, and analysis of environment-related costs and earnings information; environmental reporting, and sustainability reporting

MS 31422การบัญชีบริหารขั้นสูง3(3-0-6)
 Advanced Management Accounting 

รายวิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: MS 31205 การบัญชีต้นทุน

Required Course: MS 31205 Cost Accounting

                     การจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์ การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ต้นทุนเชิงกลยุทธ์ เช่น การบริหารโดยกิจกรรม ต้นทุนเป้าหมาย วงจรชีวิตต้นทุน การบริหารต้นทุนโดยรวม การบริหารแบบ

ทันเวลา การผลิตแบบลีน และการบัญชีเพื่อความยั่งยืน เป็นต้น

                     Strategic cost management, strategic management accounting, strategic cost analysis such as activity based costing, activity based management, target cost, lifecycle costing, total quality management, just-in-time, lean manufacturing, and sustainability accounting

MS 31423การบัญชีดิจิทัลสำหรับธุรกิจ   3(2-2-5)
 Digital Accounting for Business 

รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนมาก่อน: MS 31302 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

Prerequisite course: MS 31302 Accounting Information Systems

                     ศึกษาวิธีการใช้ซอฟต์แวร์ทางการบัญชี(Accounting Software) สำหรับธุรกิจในยุคดิจิทัล ในการวิเคราะห์  ตีความ และตรวจสอบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ โดยมุ่งศึกษาการจัดหาและข้อพิจารณาในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ทางการบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจ และแนวโน้มของแพลตฟอร์มการบัญชียุคใหม่สำหรับธุรกิจ

                     This course focuses on using accounting software for business in digital age including analysis, interpretation and audit of accounting information system for decision making, selecting applicable accounting software system for business and a trend for the next-generation of accounting platform for business

MS 31424การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน3(3-0-6)
 Accounting for Financial Instruments 

วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : MS 31101 การบัญชีขั้นกลาง 1

                                 MS 31204 การบัญชีขั้นกลาง 2

Required Course: MS 31101 Intermediate Accounting 1         

                         MS 31204 Intermediate Accounting 2

                     ขอบเขตและคำจำกัดความของเครื่องมือทางการเงิน การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน การจัดประเภทรายการและวิธีวัดมูลค่า การด้อยค่า และการบัญชีป้องกันความเสี่ยงเบื้องต้น ขอบเขตและคำจำกัดความของมูลค่ายุติธรรม การวัดมูลค่ายุติธรรม เทคนิคการประเมินมูลค่า ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูล

                     Scope and definition of financial instruments, accounting for financial instrument, classification and measurement approaches, impairment, and basic hedge accounting, scope and definition of fair value, fair value measurements, valuation techniques, hierarchy of fair value and disclosure

MS 31450การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี        1(0-2-1)
 Preparation for Internship in Accounting 

วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : ศึกษาวิชากลุ่มบัญชีและสอบผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

          Required Course: Have earned at least 30 credits in Accounting Subject

                   การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม การทำงานเป็นทีม การเสริมสร้างจรรยาบรรณในวิชาชีพ การเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แนวทางการจัดทำเอกสารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือบัณฑิตนิพนธ์

                   Personality development; adjustment to environmental conditions; teamwork; professional ethics reinforcement; preparation for internship; approaches to development of internship documents or preliminary thesis

MS 31451การเตรียมสหกิจศึกษาด้านวิชาชีพบัญชี        1(0-2-1)
 Preparation for Co-operative Education in Accounting 

วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : ศึกษาวิชากลุ่มบัญชีและสอบผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

      Required Course: Have earned at least 30 credits in Accounting Subject

                    หลักการแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานเทคนิคการเขียนจดหมายในการสมัครงาน การสอบสัมภาษณ์ บุคลิกภาพ และการเลือกสถานประกอบการ การเสริมสร้างทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพ เทคนิคการเขียนโครงงาน หรือการเขียนรายงานทางวิชาการและการนำเสนอผลงาน

                     The concepts of co-operative education; process of cooperative education; regulations of co-operative education; basic knowledge of writing the application forms and letters; preparing for job Interview; personality and selecting entrepreneur; enhancing professional skills and ethics; techniques for writing project reports or writing academic reports and presentations

MS 31452การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี       6(540)
 Internship in Accounting 

 วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : MS 31450 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี

          Required Course: MS 31450 Preparation for Internship in Accounting

                     การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบัญชีหรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานอื่นๆ หรือการจัดทำโครงงานพิเศษ  ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนำความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์และจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศ เพื่ออภิปรายปัญหาการฝึกประสบการณ์ที่เกิดขึ้น และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา กำหนดให้มีการจัดโครงการพิเศษหรือภาคนิพนธ์หรือบัณฑิตนิพนธ์ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา

                     Professional experiences in accounting or other experiences in enterprises, government agencies, other organizations, or special project under control by advisor, both the theoretical and practical knowledge gained from the study to enterprises, provide orientation and post training, discuss experiences and guidelines for troubleshooting, students are required to the project or term paper or graduate thesis under the supervision of a faculty adviser

MS 31453สหกิจศึกษาด้านวิชาชีพบัญชี 6(540)
 Cooperative Education in Accounting 

วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : MS 31451 การเตรียมสหกิจศึกษาด้านวิชาชีพบัญชี

      Required Course: MS 31451 Preparation for Co-operative Education in Accounting

                     การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวตามโครงงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการจัดทำรายงานและการนำเสนอ

                     On the job training as a temporary employee according to the assigned project including report writing and presentation