สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง

หลักสูตรสาขาวิชาการสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง พ.ศ. 2565 ฉบับนี้พัฒนาขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์สําคัญดังนี้
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ มีระเบียบวินัยและมีความซื่อสัตย์สุจริต
ในการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถประมวลความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ
ด้านนิเทศศาสตร์ การสื่อสารการตลาด และการจัดการในธุรกิจบันเทิง
ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางปัญญา การคิดอย่างมีระบบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ด้านการสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง
ผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม มีความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่นที่มี
ความแตกต่างกัน มีทักษะการเป็นผู้นํา และมีการเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางการสื่อสารอย่างรู้เท่าทันทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน เลือกใช้
เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปริญญา

ชื่อสาขา นิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง)

Bachelor of Communication Arts (Marketing Communication and Entertainment Business)

แผนการศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

รายวิชา

ค่าเล่าเรียน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

 • กลุ่มการสื่อสารการตลาด
 • 1.1 นักสื่อสารการตลาด
 • 1.2 ผู้บริหารงานลูกค้า
 • 1.3 ผู้กํากับศิลป์
 • 1.4 ผู้จัดกิจกรรมพิเศษ
 • 1.5 นักสร้างสรรค์คอนเทนต์
 • กลุ่มธุรกิจบันเทิง
 • 2.1 ช่างภาพ
 • 2.2 ผู้เขียนบทงานทางด้านธุรกิจบันเทิง
 • 2.3 ผู้ดูแลและควบคุมเวที
 • 2.4 ผู้ดูแลการออกแบบฉากและจัดแสง
 • 2.5 ผู้ดูแลการแต่งหน้าและแต่งกาย

ข่าวสาร

ข่าวรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ที่อยู่ 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Email : [email protected]

Tel. 02-473-7000 ต่อ 4008 – 4009

Fax: 02-472-5715