1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1) บังคับ 20 หน่วยกิต
1.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
1.3) บังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต
2.1) วิชาแกน 24 หน่วยกิต
2.2) วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
2.2.1) บังคับ 42 หน่วยกิต
2.2.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
2.2.2.1) กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด
2.2.2.2) กลุ่มวิชาธุรกิจบันเทิง

2.3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 20 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม 3 หน่วยกิต

มคอ.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 15
GE 01101 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6)

The King’s Philosophy Towards Local
Development

กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร 6 หน่วยกิต
GE 02101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล 3(3-0-6)

English Communication in Digital Age

GE 02102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย 3(3-0-6)

Thai for Contemporary Communication

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 2 หน่วยกิต
GE 03101 ชีวิตดีมีความสุข 2(1-2-3)

Healthy and Happy Life

กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต
GE 04101 ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0-6)

Creative Business

กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 6 หน่วยกิต
GE 05101 รู้คิดชีวิตก้าวหน้า 3(3-0-6)

Thinking for Life Advancement

GE 05102 ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 3(2-2-5)

Digital Literacy Skills

1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียน จํานวน 3 รายวิชา จาก 5 กลุ่ม โดยเลือกเรียนได้กลุ่มละ 1 รายวิชาเท่านั้น
กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม 3 หน่วยกิต
GE 01201 วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

Civil Way and Law in Daily Life
GE 01202 พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก

Dynamics of Thai and Global Society

3(3-0-6)

กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร 3 หน่วยกิต

มคอ.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 16
GE 02201 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 3(3-0-6)

Media and Information Literacy

GE 02202 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

Korean Language in Daily Life

GE 02203 ภาษาเขมรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

Khmer Language in Daily Life

GE 02204 ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

Chinese Language in Daily Life

GE 02205 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

Japanese Language in Daily Life

GE 02206 ภาษามลายูในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

Malay Language in Daily Life

GE 02207 ภาษาลาวในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

Lao Language in Daily Life

GE 02208 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

Vietnamese Language in Daily Life

GE 02209 ภาษาสเปนในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

Spanish Language in Daily Life

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 3 หน่วยกิต
GE 03201 ศิลปะและความงามของชีวิต 3(3-0-6)

Art and Beauty of Life

GE 03202 ศิลปะการใช้ชีวิต 3(3-0-6)

Art of Living

กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต
GE 04201 การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง 3(3-0-6)

Financial Planning for Stability

GE 04202 การทํางานอย่างมีความสุข 3(3-0-6)

Working Happily

มคอ.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 17
กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 3 หน่วยกิต
GE 05201 เทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับนักธุรกิจมือใหม่ 3(2-2-5)

Digital Technology for Beginner Businessman

GE 05202 รักษ์โลกรักษ์เรา 3(3-0-6)

Save Earth Save Us

1.3) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งในกลุ่มบังคับเลือก กลุ่มที่ 3 (1 รายวิชา) จํานวน 1 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 1 หน่วยกิต
GE 03301 จังหวะของชีวิต 1(0-2-1)

Rhythm of Life

GE 03302 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1)

Exercise for Health

GE 03303 การเต้นสมัยใหม่ 1(0-2-1)

Modern Dance

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต
2.1) วิชาแกน 24 หน่วยกิต
MS 12101 หลักนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6)

Principles of Communication Arts

MS 13101 หลักการถ่ายภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5)

Principles of Photography for Communication Arts

MS 12102 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6)

English for Communication Arts

MS 11103 ศิลปะเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5)

Art for Communication Arts

MS 13201 ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ 3(3-0-6)

Thai Language for Creativity

มคอ.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 18
MS 11201 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล 3(3-0-6)

Digital Marketing Communication

MS 14201 การวิจัยเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5)

Research for Communication Arts

MS 14301 กฎหมายและจริยธรรมเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6)

Laws and Ethics for Communication Arts

2.2) วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
2.2.1) บังคับ 42 หน่วยกิต
MS 11101 กลยุทธ์การเล่าเรื่อง 3(3-0-6)

Storytelling Strategy

MS 11102 วาทวิทยาและการนําเสนอ 3(3-0-6)

The Arts of Speaking and Presentation

MS 11104 การสื่อสารการตลาดบูรณาการ 3(3-0-6)

Integrated Marketing Communications

MS 11105 ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจบันเทิง 3(3-0-6)

Introduction to Entertainment Business

MS 11202 การวิเคราะห์ผู้บริโภคเชิงลึกในยุคดิจิทัล 3(3-0-6)

Consumer Insight Analysis in the Digital Age

MS 11203 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 3(3-0-6)

Media, Information and Digital Literacy

MS 11204 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5)

Computer Graphic

MS 11213 การวางแผนสื่อผสมผสาน 3(2-2-5)

Hybrid Media Planning

MS 11214 การสร้างสรรค์และผลิตสื่องานธุรกิจบันเทิง 3(2-2-5)

Entertainment Business Production

MS 11301 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง 3(3-0-6)

มคอ.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 19

English for Marketing Communication and
Entertainment Business

MS 11302 ความคิดสร้างสรรค์และการวิพากษ์ 3(2-2-5)

Creative and Critical Thinking

MS 11311 กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ 3(2-2-5)

Branding Strategy

MS 11312 การตลาดธุรกิจบันเทิง 3(2-2-5)

Entertainment Business Marketing

MS 11313 การจัดการธุรกิจบันเทิง 3(2-2-5)

Entertainment Business Management

2.2.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาดและกลุ่มวิชา

ธุรกิจบันเทิง รวมกันไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
2.2.2.1) กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด
MS 11205 การบริหารงานลูกค้า 3(3-0-6)

Client Service Management

MS 11206 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง 3(2-2-5)

Photography for Marketing Communication and
Entertainment Business

MS 11210 การสร้างสรรค์เนื้อหาสารทางการตลาด 3(2-2-5)

Creative Content in Marketing

MS 11212 นวัตกรรมการสร้างสรรค์สื่อเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5)

Creative Media Innovation for
Communication Arts

MS 11303 การออกแบบดิจิทัลและเทคนิคการตัดต่อ 3(2-2-5)

Digital Design and Editing Techniques

MS 11304 การออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารการตลาด 3(2-2-5)

มคอ.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 20

Digital Media Design for
Marketing Communication

MS 11309 สื่อดิจิทัลและเครือข่ายทางสังคม 3(2-2-5)

Digital Media and Social Networks

MS 11310 การสื่อสารการตลาดระหว่างวัฒนธรรม 3(3-0-6)

Intercultural Marketing Communication

MS 11314 การจัดการการสนับสนุนและความรับผิดชอบต่อสังคม 3(3-0-6)

Sponsorship Management and
Social Responsibility

MS 11316 การสื่อสารการตลาดเชิงกิจกรรม 3(2-2-5)

Event Marketing Communication

MS 11403 การจัดการสื่อสารในภาวะวิกฤต 3(3-0-6)

Communication Management in Crisis

MS 11404 การรณรงค์การสื่อสารการตลาดบูรณาการ 3(2-2-5)

Integrated Marketing Communications Campaign

MS 11405 สัมมนาการสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง 3(2-2-5)

Seminar in Marketing Communication and
Entertainment Business
2.2.2.2) กลุ่มวิชาธุรกิจบันเทิง
MS 11207 หลักการละคร 3(3-0-6)

Principles of Drama

MS 11208 หลักภาพยนตร์และวิดีโอ 3(3-0-6)

Principles of Film and Video

MS 11209 การออกแบบเบื้องต้นเพื่อธุรกิจบันเทิง 3(2-2-5)

Introduction to Design for
Entertainment Business

มคอ.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 21
MS 11211 เทคนิคการแต่งหน้าและการออกแบบเครื่องแต่งกาย 3(2-2-5)

Make-up Techniques and Costume Design

MS 11305 การเขียนบทเพื่อธุรกิจบันเทิง 3(2-2-5)

Script Writing for Entertainment Business

MS 11306 การแสดงและการกํากับการแสดง 3(2-2-5)

Acting and Directing

MS 11307 การออกแบบเสียงและดนตรีเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5)

Sound and Music Design for Communication Arts

MS 11308 ดนตรีเพื่อการสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง 3(2-2-5)

Music for Marketing Communication and
Entertainment Business

MS 11315 การออกแบบฉากและจัดแสง 3(2-2-5)

Scene and Lighting Design

MS 11317 บูรณาการภูมิปัญญาเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6)

Integrated Wisdom for Communication Arts

MS 11401 กลยุทธ์การสร้างแบรนด์บุคคล 3(2-2-5)

Personal Branding Strategy

MS 11402 การจัดการศิลปิน 3(2-2-5)

Artist Management

2.3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนแผนการเรียนใดแผนการเรียนหนึ่งดังนี้
แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
MS 11406 โครงงานพิเศษด้านการสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง 3(2-2-5)

Special Project in Marketing Communication and
Entertainment Business

MS 10401 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 1(0-2-1)

Preparation for Internship in Communication Arts

MS 10402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 3(0-450-0)

มคอ.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 22

Internship in Communication Arts

แผนการเรียนสหกิจศึกษา
MS 10403 การเตรียมสหกิจศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ 1(0-2-1)

Preparation for Co-operative Education in
Communication Arts

MS 10404 สหกิจศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ 6(0-640-0)

Co-operative Education in Communication Arts

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ํากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
ของสาขาวิชานี้