แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE 01101 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6)
GE 02101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล 3(3-0-6)
GE 05102 ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 3(2-2-5)
MS 12101 หลักนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6)
MS 13101 หลักการถ่ายภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5)
MS 11101 กลยุทธ์การเล่าเรื่อง 3(3-0-6)
MS 11102 วาทวิทยาและการนําเสนอ 3(3-0-6)
รวม 21 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE 02102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย 3(3-0-6)
GE 04101 ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
GE 05101 รู้คิดชีวิตก้าวหน้า 3(3-0-6)
MS 12102 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6)
MS 11103 ศิลปะเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MS 11104 การสื่อสารการตลาดบูรณาการ 3(3-0-6)
MS 11105 ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจบันเทิง 3(3-0-6)
รวม 21 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE ……… วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3
GE ……… วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3
MS 13201 ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
MS 11201 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล 3(3-0-6)
MS 11202 การวิเคราะห์ผู้บริโภคเชิงลึกในยุคดิจิทัล 3(3-0-6)
MS 11203 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 3(3-0-6)
MS 11204 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5)
รวม 21 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE 03101 ชีวิตดีมีความสุข 2(1-2-3)
GE ……… วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3
GE 033… วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก 1(0-2-1)
MS 14201 การวิจัยเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5)
MS 11213 การวางแผนสื่อผสมผสาน 3(2-2-5)
MS 11214 การสร้างสรรค์และผลิตสื่องานธุรกิจบันเทิง 3(2-2-5)
MS 11……. วิชาเลือก 1 วิชา 3
รวม 18 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MS 14301 กฎหมายและจริยธรรมเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MS 11301 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการตลาดและ

ธุรกิจบันเทิง

3(3-0-6)

MS 11302 ความคิดสร้างสรรค์และการวิพากษ์ 3(2-2-5)
MS 11……. วิชาเลือก 2 วิชา 6
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3
รวม 18 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MS 11311 กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ 3(2-2-5)
MS 11312 การตลาดธุรกิจบันเทิง 3(2-2-5)
MS 11313 การจัดการธุรกิจบันเทิง 3(2-2-5)
MS 11……. วิชาเลือก 1 วิชา 3
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3

แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
MS 10401 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นิเทศศาสตร์

1(0-2-1)

แผนการเรียนสหกิจศึกษา
MS 10403 การเตรียมสหกิจศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ 1(0-2-1)
รวม 16 หน่วยกิต

  • แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MS 11406 โครงงานพิเศษด้านการสื่อสารการตลาดและ

ธุรกิจบันเทิง

3(2-2-5)

MS 11……. วิชาเลือก 2 วิชา 6
รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MS 10402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 3(0-450-0)
รวม 3 หน่วยกิต

  • แผนการเรียนสหกิจศึกษา

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MS 11……. วิชาเลือก 2 วิชา 6
รวม 6 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MS 10404 สหกิจศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ 6(0-450-0)
รวม 6 หน่วยกิต