|

ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 สาเหตุของโรคโควิด 19

สาขาวิชาจุลชีววิทยา ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู…