ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การทำแบบทดสอบ Online Test ในระบบ Speexx
สำหรับกลุ่มเป้าหมาย
(*)รหัส 59 ~ สำหรับหลักสูตร 4 ปี
(*)รหัส 58 ~ สพหรับหลักสูตร 5 ปี

เดิม: สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561
ขยายเวลาถึง: 10 พฤศจิกายน 2561

โดนอ้างอิงตามข้อมูลของบริษัทฯ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ขอรายงานการเข้าใช้ระบบ SPEEXX และการทดสอบ Online Test ของนักศึกษาคะ

1.จำนวนรวมทั้งสิ้น 3593 คน

2.เข้าใช้งานแล้ว 2989 คน
_สอบ Online Test แล้ว 2413 คน
_ยังไม่เข้าสอบ 415 คน
_กำลังสอบ 161 คน
3.ยังไม่เข้าใช้ระบบ 604 คน

สรุปข้อมูลยังไม่เข้าสอบ 1019 คน (415+604) ซึ่งเป็นนักศึกษาภาคปกติและภาคกศ.พ.

ทั้งนี้ นศ. จำเป็นต้อง ~~> Logic ~~> Speex Online Tést ~~> กำหนดชั่วเรียนรู้ 120 ชั่วโมง (ตั้งแต่วันนี้ – 22 กุมภาพันธ์ 2562)

Similar Posts