• คำอธิบายรายวิชา
    • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
9111101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5)
  Thai for Communication  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร การฝึกทักษะการรับสารและส่งสารอย่างสร้างสรรค์ การบูรณาการทักษะการส่งสาร และรับสารเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน การตีความ การรู้เท่าทันสาร การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสังคมปัจจุบัน

An introductory of language for communication; practicing language skills for creative receiving and sending message; integrating language skills for communication in everyday use; message interpretation and literacy; language usage for communication in current society

9111102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
  English for Communication  

โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ปรากฏในงานเขียนภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ
ในชีวิตประจำวัน การฝึกใช้โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในการพูด ฟัง อ่านและเขียนเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจำวัน ทั้งในเหตุการณ์ที่เป็นอดีต ปัจจุบันและอนาคต

English structures in various forms of English writing in everyday use; practice using English structures for communication in listening, speaking, reading, and writing skills in everyday use in the past, present, and future situations

 

 

9111103 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
  English in Everyday Use  

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน การใช้คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน การฟัง
การพูด การอ่าน การเขียน ในสถานการณ์ต่างๆ การทักทายและการพูดถึงกิจวัตรประจำวัน งานอดิเรก
การเดินทางท่องเที่ยวและโรงแรม การซื้อสินค้า การสั่งอาหารและเครื่องดื่ม การบอกเวลา วัน เดือน ปี
การสมัครงาน การนำเสนอในที่ทำงาน

Communication skills in everyday use; everyday vocabularies usage; listening, speaking, reading, and writing in various situations; greeting and routine conversations; hobby; travelling and hotels; shopping; food and beverage ordering; time and date telling; job applications; presentation in working places

9112101 ภาษาและวัฒนธรรมลาว 3(2-2-5)
  Lao Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาลาว ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจำวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีลาวในบริบทของประชาคมอาเซียน

Background and characteristics of Lao language; listening, speaking, reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Laos as one of the ASEAN context

9112102 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า 3(2-2-5)
  Burmese Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาพม่า ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจำวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีพม่าในบริบทของประชาคมอาเซียน

Background and characteristics of Burmese language; listening, speaking, reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Myanmar as one of the ASEAN context

9112103 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 3(2-2-5)
  Vietnamese Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาเวียดนาม ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจำวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีเวียดนามในบริบทของประชาคมอาเซียน

Background and characteristics of Vietnamese language; listening, speaking, reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Vietnam as one of the ASEAN context

9112104 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร 3(2-2-5)
  Cambodian Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาเขมร ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจำวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีเขมรในบริบทของประชาคมอาเซียน

Background and characteristics of Cambodian language; listening, speaking, reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Cambodia as one of the ASEAN context

9112105 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(2-2-5)
  Malay Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษามลายู ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจำวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีมลายูในบริบทของประชาคมอาเซียน

Background and characteristics of Malay language; listening, speaking, reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Malaysia as one of the ASEAN context

9112106 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(2-2-5)
  Chinese Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาจีน ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจำวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีจีนในบริบทของประชาคมอาเซียนและเอเชียตะวันออก

Background and characteristics of Chinese language; listening, speaking, reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of China as one of the ASEAN and East Asian context

9112107 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(2-2-5)
  Japanese Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาญี่ปุ่น ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจำวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีญี่ปุ่นในบริบทของประชาคมอาเซียนและเอเชียตะวันออก

Background and characteristics of Japanese language; listening, speaking, reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Japan as one of the ASEAN and East Asian context

9112108 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(2-2-5)
  Korean Language and Culture  

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาเกาหลี ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจำวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีเกาหลีในบริบทของประชาคมอาเซียนและเอเชียตะวันออก

Background and characteristics of Korean language; listening, speaking, reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Korea as one of the ASEAN and East Asian context

 

 

9121101 ทักษะชีวิต 3(3-0-6)
  Life Skills  

ทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตประจำวัน ทักษะเฉพาะบุคคล  ทักษะการติดต่อสื่อสาร ทักษะสังคมและทักษะการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตน ความฉลาดทางอารมณ์ สุขภาพจิตและการปรับตัว  คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม การดำรงชีวิตอย่างพอเพียง

Necessary skills for everyday use; intrapersonal skills; communication skills; social and occupational skills; self-development; emotional quotient; mental health and adjustment; virtue, ethics, and values; critical thinking, decision making, and problem solving; team working; living a self-sufficient life

9121102 สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6)
  Thai and Global Society in 21st Century  

สังคมไทยในบริบทโลกในมิติประวัติศาสตร์และอารยธรรมไทย ประชากร วัฒนธรรมไทย บทบาทและความเคลื่อนไหวของศาสนา เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการพระราชดำริ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ปราชญ์ท้องถิ่น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) บริบทของของกลุ่มประเทศสมาชิก และคุณูปการของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและประเทศชาติ

Thai society in the global society in the dimension of history, Thai civilization, population, Thai culture as well as the movement of religion; self-sufficiency economy for the sustainable development; the royal projects of His Majesty King Bhumibol Adulyadej (King Rama IX); the local scholars; the context of ASEAN community and ASEAN nations; the contributions of Somdej Chaopraya Borommaha Srisuriyawongse (Chaung Bunnag) to Bansomdejchaopraya Rajabhat University and Thailand

9121103 ความเป็นพลเมือง 1(1-0-2)
  Active Citizenship

หลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความหมาย สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง จิตสำนึกสาธารณะ ทัศนคติ และค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ผลกระทบจากการทุจริตที่ส่งผลเสียหายต่อสังคมและประเทศชาติ

Fundamental principles of constitutional monarchy; definition of rights and responsibilities of active citizens; civic-mindedness, attitudes, and values in integrity among the students as well as awareness of the disastrous effects of corruption on the society and country

 

 

9122201 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ 3(3-0-6)
  Modern Management and Leadership  

แนวคิด ทฤษฎีการจัดการ การจัดการองค์ประกอบการและหน้าที่ต่างๆ ในองค์กร การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการองค์กร แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

Concepts and theories of management, the component of management, and various functions in organizations; implementation of technology for organizational management; concepts and theories of leadership and team work; ethics and social responsibilities

9122202 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
  Communications in Everyday Use  

ความหมายของการสื่อสาร สื่อประเภทต่างๆ การรู้เท่าทันสื่ออย่างมีวิจารณญาณ ความน่าเชื่อถือและคุณค่าเนื้อหาสาร ผลกระทบของสื่อ การบริโภคสื่ออย่างเข้าใจในชีวิตประจำวัน การใช้สื่ออย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล จริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Definitions of communication; types of media; media literacy on the basis of consideration; creditability and content values; media impact; media consumption with understanding in everyday use; using media with social responsibility and without violating personal rights; morality, ethics, and related laws

9122203 สุนทรียะทางศิลปกรรม 3(3-0-6)
  Aesthetics of Fine and Applied Arts  

ความหมายและทฤษฎีทางสุนทรียะ กระบวนการเรียนรู้ ประสบการณ์ และการประเมินคุณค่าทางความงามของศิลปกรรม ด้านดนตรี ด้านนาฏศิลป์ และด้านทัศนศิลป์

Definitions and theories of aesthetics; learning process, experience, and appreciation of fine and applied arts; music, performing arts, and visual arts

9122204 ความสุขแห่งชีวิต 3(3-0-6)
  Happiness of Life  

ความหมาย ความสำคัญและปัจจัยที่ทำให้เกิดความสุข แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสุข ศิลปะการดำเนินชีวิตที่มีความสุข สันติสุข การคิดเชิงบวก ความสุขกับการทำงาน งานอดิเรกกับการสร้างความสุข  จิตสาธารณะเพื่อความสุขของผู้อื่น

Definitions, importance, and factors creating happiness; concepts and theories concerning happiness; art of living a happy life; peace; positive thinking; happiness at work; hobbies and creation of happiness; public mind for others’ happiness

 

 

9131101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
  Science and Technology in Everyday Use  

การแสวงหาความรู้จากโลกธรรมชาติทั้งทางด้านชีวภาพและกายภาพ ความสำคัญของกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน สารเคมีเป็นพิษและอันตรายจากสารเคมี ภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความสำคัญของการดำรงชีวิตแบบสมดุล

Knowledge inquiry from natural world both in biological and physical fields; importance of scientific thinking process; technology in everyday use; toxic chemicals and chemical hazards; global warming and climate change; importance of balanced living

9131102 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
  Learning and Problem Solving Skills in Mathematics

การพัฒนาทักษะการคิดแบบองค์รวมเชิงตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ หลักการแก้ปัญหาและวิธีการใช้เหตุผล ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น ทักษะการคำนวณเพื่อการเรียนรู้และแก้ปัญหา

Logical and mathematical holistic thinking skills development; problem-solving principles and reasoning methods; data and basic data analysis; fundamental mathematical model; calculation skills for learning and problem solving

9132201 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ 3(2-2-5)
  Information Technology and Social Media  

ความหมาย องค์ประกอบ ความสำคัญ และประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์การสื่อสารสมัยใหม่ การสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสังคมออนไลน์ ภัยคุกคามและความปลอดภัยในเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ กฎหมายและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

Definitions, components, importance, and benefits of information technology; hardware; software; modern communication equipment; data communication and Internet; e-commerce; social media; threats and security in information technology and social media; laws and ethics in using everyday information technology and social media creatively

9132202 เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
  Digital Media Technology in Everyday Use  

หลักการของสื่อดิจิทัล กระบวนการผลิตสื่อดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าข้อมูล
เพื่อผลิตสื่อดิจิทัล เทคนิคการนำเสนอสารสนเทศด้วยสื่อดิจิทัล การเผยแพร่สื่อดิจิทัลในที่สาธารณะ จรรยาบรรณในการนำเสนอสื่อดิจิทัล กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา

Principles of digital media; digital media production; data presentation planning; information presentation techniques using digital media; public presentation and digital media publishment; ethics in digital media presentation; laws concerning copyright and intellectual property

9132203 เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)
  Technology for Sustainable Development

ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยี ประเภทของเทคโนโลยี กระบวนการพัฒนาทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่เหมาะสม การใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากการเพิ่มประชากร การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้างสรรค์สังคม กระบวนการดำเนินการด้านเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Definitions and importance of technology; types of technology; development process of technology; appropriate technology; use of technology to solve problems caused by increased population; using technology wisely to develop a society; technological process for sustainable development

9132204 สุขภาพและความงาม 3(3-0-6)
  Health and Aesthetics  

ระบบและหน้าที่ของร่างกายมนุษย์ ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในแต่ละช่วงวัย การดูแลป้องกัน การสร้างเสริมสุขภาพ ศาสตร์การชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ อาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อความงามในชีวิตประจำวัน วิทยาการด้านสุขภาพและความงาม และเพศศึกษาน่ารู้ในวัยรุ่น

Human body systems and functions, common health problems in various age groups and prevention, health enhancement, anti-aging and regenerative science, food, drugs, and health products for aesthetic in every use, health and aesthetic science, sex education in adolescence

9141101 กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต 1(0-2-1)
  Physical Activities for Life  

ความหมาย ความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญในพื้นฐานของกิจกรรมทางกาย ขั้นตอน
ในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายทั้งในชีวิตประจำวันและยามว่าง เพื่อการมีสุขภาพอนามัยที่ดีโดยผ่าน
การปฏิบัติ กิจกรรมการเคลื่อนไหว การป้องกันและดูแลสุขภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมกีฬาไทย กีฬาสากล กิจกรรมการออกกำลังกาย กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางกายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Definitions, knowledge, understanding, and importance of physical activity foundations, steps in physical activity performance both in everyday and leisure time in order to possess good health and sanitation by practicing physical activities, protecting and taking care of health, strengthening physical fitness, and playing Thai and international sports including physical exercise, recreation, and other relevant physical activities

 

 

 

  • หมวดวิชาเฉพาะ
4101101 แคลคูลัส 1

Calculus 1

3(3-0-6)  
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการประยุกต์ ปริพันธ์และการประยุกต์  
Limit and continuity of functions; derivatives of single variable functions and applications;  integrals and applications  
4101102 แคลคูลัส 2

Calculus 2

3(3-0-6)  
  วิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน : 4101101 แคลคูลัส 1  
ลำดับอนันต์ อนุกรมอนันต์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย อนุพันธ์ระบุทิศทาง อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร การประยุกต์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร ปริพันธ์สองชั้นและการประยุกต์

Prerequisite : 4101101 Calculus 1

 
Infinite sequence; infinite series; multiple variable function; limits and continuity of multiple variables functions; partial derivatives; direction derivative; derivatives of multiple variables functions; applications of multiple variable function; double integrals and applications  
4102102 เคมี 1

Chemistry 1

3(3-0-6)  
อะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลว สารละลายและของแข็ง อุณหพลศาสตร์เคมี เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม ปิโตรเลียมและพอลิเมอร์  
Atomic structure and periodic table; chemical bonding; stoichiometry; gases; liquids, solutions and solids; chemical thermodynamics; nuclear chemistry; environmental chemistry; petroleum and polymer  
4102103 ปฏิบัติการเคมี 1

Chemistry Laboratory 1

1(0-3-1)  
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางเคมี ปฏิบัติการที่สัมพันธ์กับรายวิชาเคมี 1  
Safety in laboratory; chemistry laboratory apparatus and their uses; experiments associated with chemistry 1

 

 

 
4102104 เคมี 2

Chemistry 2

2(2-0-4)  
วิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน : 4102102 เคมี 1  
จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรด-เบสและเกลือ สมดุลไอออน เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย์              สารชีวโมเลกุล

Prerequisite : 4102102 Chemistry 1

 
Chemical kinetics; chemical equilibrium; acid-base and salts; ionic equilibrium; electrochemistry; organic chemistry; biomolecules  
4102105 ปฏิบัติการเคมี 2

Chemistry Laboratory 2

1(0-3-1)  
วิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน : 4102103 ปฏิบัติการเคมี 1  
ปฏิบัติการที่สัมพันธ์กับรายวิชาเคมี 2

Prerequisite : 4102103 Chemistry Laboratory 1

 
Experiments associated with Chemistry 2  
4102201 เคมีอินทรีย์ทั่วไป

General Organic Chemistry

3(3-0-6)  
วิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน :  4102101 เคมีทั่วไป  หรือ 4102104 เคมี  2  
หลักการและทฤษฏีทั่วไปของเคมีอินทรีย์ การเรียกชื่อ สเตอริโอเคมี สมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางเคมีของสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ แอลเคน แอลคีน แอลไคน์  แอโรแมติก แอลคิลแฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเทอร์ ฟีนอล กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ แอลดีไฮด์ คีโทน แอมีน

Prerequisite : 4102101 General Chemistry or 4102104 Chemistry 2

 
Fundamentals and theories of general organic chemistry; nomenclature; stereochemistry; physical and chemical properties of organic compounds such as alkane, alkene, alkyne, aromatic, alkyl, halide, alcohol, ether, phenol, carboxylic acid and derivatives, aldehyde, ketone, amine  
4102202 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ทั่วไป 1(0-3-1)  
  General Organic Chemistry Laboratory    
วิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน  : 4102101 เคมีทั่วไป หรือ 4102103 ปฏิบัติการเคมี 1 และ 4102105 ปฏิบัติการเคมี 2  
ปฏิบัติการที่สัมพันธ์กับทฤษฎีในรายวิชาเคมีอินทรีย์ทั่วไป

Prerequisite : 4102101 General Chemistry or 4102103 Chemistry Laboratory1 and 4102105 Laboratory 2

 
Experiments related to General Organic Chemistry  
   
 

4102205

 

ชีวเคมีทั่วไป

General Biochemistry

 

3(3-0-6)

 
วิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน  : 4102101 เคมีทั่วไป  หรือ 4102104  เคมี  2 หรือ 4102201 เคมีอินทรีย์ทั่วไป  
ความสำคัญของชีวเคมี พลังงานและการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี องค์ประกอบของเซลล์และหน้าที่ของออร์แกเนลล์สำคัญภายในเซลล์  โครงสร้าง สมบัติ และหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต  โปรตีน เอนไซม์ ลิพิด กรดนิวคลีอิกและกระบวนการถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรมเบื้องต้น  และกระบวนการเมแทบอลิซึมเบื้องต้น

Prerequisite : 4102101 General Chemistry or 4102104 Chemistry 2 or 4102201 General Organic Chemistry

 
The importance of biochemistry; energy and change in biochemistry; composition and function of organelle within cell; structure, properties and functions for biomolecules of carbohydrate, protein, enzyme, lipid, nucleic acid; basic of genetic information and basic of metabolism  
4102206 ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป

General Biochemistry Laboratory

1(0-3-1)  
วิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน  : 4102101 เคมีทั่วไป หรือ 4102103 ปฏิบัติการเคมี 1 และ 4102105 ปฏิบัติการเคมี 2  
ปฏิบัติการทดสอบสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมีและสมบัติทางชีวภาพของสารชีวโมเลกุล ที่สอดคล้องกับทฤษฎี

Prerequisite : 4102101 General Chemistry or 4102103 Chemistry Laboratory1 and 4102105 Chemistry Laboratory 2

 
Laboratory for physical, chemical and biological properties of biomolecules corresponding with theory  
4102241 เคมีวิเคราะห์

Analytical Chemistry

3(3-0-6)  
วิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน  : 4102101  เคมีทั่วไป  หรือ 4102104 เคมี  2  
หลักการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ การคำนวณปริมาณสัมพันธ์และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ทฤษฎีและการประยุกต์การวิเคราะห์โดยปริมาตร และการชั่งน้ำหนัก การไทเทรตกรด-เบส  การไทเทรตแบบตกตะกอน  การไทเทรตแบบรีดอกซ์ และการไทเทรตแบบสารประกอบเชิงซ้อน

Prerequisite : 4102101 General Chemistry or 4102104 Chemistry 2

 
Fundamental of quantitative analysis;   calculation of stoichiometry and data analysis of statistic; theory and application of volumetric and gravimetric analysis; acid-base titration; precipitation titration; redox titration and complexation titration  
4102242 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

Analytical Chemistry Laboratory

1(0-3-1)  
วิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน  : 4102105 ปฏิบัติการเคมี 2  
ปฏิบัติการที่สัมพันธ์กับในรายวิชาเคมีวิเคราะห์

Prerequisite : 4102105 Chemistry Laboratory 2

 
Experiments related to analytical chemistry  
4104201 จุลชีววิทยา

Microbiology

3(3-0-6)
วิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน  :  4105101 ชีววิทยา 1
รูปร่าง ลักษณะทั่วไปของจุลินทรีย์ การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ ภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อเชื้อโรค การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในด้านต่าง ๆ เช่น   จุลชีววิทยาทางน้ำ จุลชีววิทยาทางดิน จุลชีววิทยาทางอาหาร จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม

Prerequisite : 4105101 Biology 1

General morphology of microorganism,  microbial cultivation, microbial metabolism, microbial genetics, immunity against pathogen, microbial application for many cases such as aquatic microbiology, soil  microbiology, food microbiology, industrial microbiology

 

4104202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

Microbiology Laboratory

1(0-3-1)
วิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน  :  4105102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
ส่วนประกอบและการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างเซลล์จุลินทรีย์ เทคนิคการย้อมสีโครงสร้างเซลล์ การแยกและการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ การแพร่กระจาย เมแทบอลิซึมและการกลายพันธุ์ การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์

Prerequisite : 4105102 Biology Laboratory 1

Composition and using a microscope, microbial structure, cell structure staining technique, isolation and microbial cultivation, dispersion, metabolism and mutation, application of microbial advantage

 

 

4104314 จุลชีววิทยาทางอาหาร

Food Microbiology

3(2-2-5)
วิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน  : 4104201 จุลชีววิทยา
จุลินทรีย์ในอาหาร การหมักดอง การเน่าเสียของอาหาร หลักการถนอมอาหาร อาหารที่เป็นพิษเนื่องจากจุลินทรีย์ สุขาภิบาลอาหาร และวิธีการตรวจหาจุลินทรีย์ในอาหาร มาตรฐานอาหารทางจุลชีววิทยา รวมทั้งการกำหนดประเด็นที่น่าสนใจ เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย

Prerequisite : 4104201 Microbiology

Microorganism in fermented food, food spoilage, principle of food preservation, microbial food poisoning, food sanitation, method for microbial detection in food and microbiology food standard, including setting interesting issue for research study
4106101 ฟิสิกส์ 1

Physic 1

3(3-0-6)
การวัดและหน่วยการวัด  สเกลาร์ เวกเตอร์  การเคลื่อนที่   แรง  กฎการเคลื่อนที่  งาน  พลังงาน  โมเมนตัม  กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม  การสั่นและคลื่น อุณหพลศาสตร์   ของไหล  สนามไฟฟ้า  สนามแม่เหล็ก แสง เสียง  ฟิสิกส์ยุคใหม่
Measurement and units; scalar; vector; motion; force; law of motion; work; energy; momentum; momentum conservation; vibrations and waves; thermodynamics; fluid; electric fields; magnetic field; light; sound; modern physic
4106102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

Physic Laboratory 1

1(0-3-1)
ปฏิบัติการทางฟิสิกส์ 1 ที่สอดคล้องกับทฤษฏีอย่างน้อย 10 ปฏิบัติการ
Laboratory in Physic 1 coherent  theory not less than 10 Laboratory
4105101 ชีววิทยา 1

Biology 1

3(3-0-6)
สมบัติและการจัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ สารเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์  โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ พันธุศาสตร์ กลไกของวิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต
Properties and organization of organisms; scientific method; chemical in the organisms; cell; structure and function of plant and animal; genetics; mechanisms of evolution; biodiversity; ecology and behavior of organisms

 

4105102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1

Biology  Laboratory 1

1(0-3-1)
วิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน  :  4105101 ชีววิทยา 1 หรือเรียนควบคู่กัน
กล้องจุลทรรศน์และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาชีววิทยา 1

Prerequisite : 4105101 Biology 1 or Co-requisite

Microscopy and operating in accordance with the contents of  Biology 1

 

4105103 ชีววิทยา 2

Biology 2

2(2-0-4)
วิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน  :  4105101 ชีววิทยา 1
พลังงานและเมแทบอลิซึม  ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส  การเคลื่อนไหว ฮอร์โมน การย่อยอาหาร การหายใจระดับเซลล์ การลำเลียง ระบบภูมิคุ้มกัน  ภาวะธำรงดุล  การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต การประยุกต์ทางชีววิทยา

Prerequisite : 4105101 Biology 1

Energy and metabolism; nervous system and sensory organ;  movement; hormone; digestion; cellular respiration; circulation; immune system; homeostasis; reproduction and growth; application of biological sciences

 

4105104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2

Biology  Laboratory 2

1(0-3-1)
วิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน  : 4105102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 และ 4105103 ชีววิทยา 2 หรือเรียนควบคู่กัน
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาชีววิทยา 2

Prerequisite : 4105102 Biological Laboratory 1 and 4105103 Biology 2 or Co-requisite

Laboratories in accordance with the content of biology 2

 

4105206 นิเวศวิทยา

Ecology

3(3-0-6)

 

วิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน  : 4105101 ชีววิทยา 1
ระบบนิเวศ การถ่ายทอดสารอาหารและพลังงาน วัฏจักรของธาตุ ปัจจัยจำกัด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาระดับสิ่งมีชีวิต ระดับประชากร ระดับชุมชน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ ระบบนิเวศภาคพื้นน้ำและภาคพื้นทวีป ชีววิทยาการอนุรักษ์

Prerequisite : 4105101 Biology 1

Ecosystem; energy and food transfer in ecosystem;  mineral cycles; limiting factors; response of organisms to environmental changes; relationships of organisms; ecology of organismic levels, population and community; ecological succession; aquatic ecosystem and terrestrial ecosystem; biology of conservation

 

4105207 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา

Ecology Laboratory

3(0-3-1)

 

วิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน  : 4105102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 และ 4105206 นิเวศวิทยา หรือเรียนควบคู่กัน
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชานิเวศวิทยา

Prerequisite : 4105102 Biology Laboratory 1 and 4105206 Ecology or Co-requisite

Laboratories in accordance with the ecology subject contents

 

 

 

4105208 พันธุศาสตร์

Genetics

3(3-0-6)
วิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน  : 4105101 ชีววิทยา 1
กลไกการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  วัฏจักรเซลล์ การแบ่งเซลล์ไมโทซิสและไมโอซิส พันธุศาสตร์ประชากรและวิวัฒนาการ  พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล  โครงสร้างจีโนมและการมิวเทชัน    พันธุวิศวกรรม และพันธุศาสตร์ประยุกต์

Prerequisite : 4105101 Biology 1

Mechanisms of inheritance; cell cycle; cell divisions by mitosis and meiosis; population genetics and evolutions; molecular genetics; genomic structures and mutations; genetic engineering and applications of genetics

 

4105209 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์

Genetics Laboratory

1(0-3-1)
วิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน : 4105102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 และ 4105208           พันธุศาสตร์ หรือเรียนควบคู่กัน
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาพันธุศาสตร์

Prerequisite : 4105102 Biology Laboratory 1 and 4105208 Genetics or Co-requisite

Laboratories in accordance with the content of genetics
4105210 ชีววิทยาการสืบพันธุ์และการเจริญ

Reproductive Biology and Growth

3(3-0-6)

 

วิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน  : 4105103 ชีววิทยา 2
โครงสร้างของเซลล์สืบพันธุ์ กระบวนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ การเจริญของเอ็มบริโอ และการเกิดอวัยวะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต

Prerequisite : 4102103 Biology 2

Structure of gamete; process of sexual reproduction; embryogenesis and organogenesis of organisms

 

4105211 ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล

Cell and Molecular Biology

3(3-0-6)
วิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน  : 4105103 ชีววิทยา 2
โครงสร้าง ชนิด หน้าที่ องค์ประกอบของเซลล์และออร์แกเนลล์ โครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์โพรแคริโอตและยูแคริโอต การทำงานของเซลล์ เมแทบอลิซึมของเซลล์ วัฏจักรของเซลล์และการแบ่งเซลล์ การศึกษาทางด้านชีววิทยาของเซลล์

Prerequisite : 4102103 Biology 2

Structure, type, function, component of cell and organelle; structure and composition of prokaryotic and eukaryotic cells; operation of cell; metabolism of cell; cell cycle and cell division; studies of cell biology

 

4105212 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล

Cell and Molecular Biology Laboratory

1(0-3-1)
วิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน  : 4105104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 และ 4105211 ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล หรือเรียนควบคู่กัน
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล

Prerequisite : 4102104 Biology Laboratory 2 and 4105211 Cell and Cell and Molecular Biology or Co-requisite

Laboratories in accordance with the contents of cell and molecular biology subject

 

4105213 อนุกรมวิธานและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

Taxonomy and Biodiversity

3(3-0-6)
วิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน  : 4105101 ชีววิทยา 1
วิวัฒนาการ การจัดจำแนกและการศึกษาการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต

Prerequisite : 4102101 Biology 1

Evolution; Organisms classification; Biodiversity
4105214 ปฏิบัติการอนุกรมวิธานและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

Taxonomy and Biodiversity Laboratory

1(0-3-1)
วิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน : 4105102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 และ 4105213 อนุกรมวิธานและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต หรือเรียนควบคู่กัน
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาการอนุกรมวิธานและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

Prerequisite : 4102102 Biology Laboratory 1 and 4105213 Taxonomy and Biodiversity or Co-requisite

Laboratories in accordance with the contents of taxonomy and biodiversity subject

 

4105215 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

English for Science and Technology

3(2-2-5)
ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการพูด ฟัง อ่าน และไวยากรณ์ ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

English skills for speaking; listening; reading and grammar in the fields of science and technology

 

 

4105216 ภาษาอังกฤษสำหรับชีววิทยา

English for Biology

3(2-2-5)
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางด้านชีววิทยาโดยเน้นการฟัง พูด อ่านและเขียนบทความ

Development of English skills in biological field with an emphasis on listening; speaking; reading and essay writing

 

4105317      วิวัฒนาการ

                  Evolution

3(3-0-6)
วิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน  : 4105101 ชีววิทยา 1
ความหมายของวิวัฒนาการ ทฤษฎีวิวัฒนาการของดาร์วิน  ทฤษฏีวิวัฒนาการปัจจุบัน การเกิดสปีชีส์ใหม่ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและอนุกรมวิธาน ต้นไม้วิวัฒนาการ แนวคิดในการจำแนกตามวิวัฒนาการ อัตราการเกิดวิวัฒนาการระดับโมเลกุล ความคงที่และความสามารถในการแปรผันทางพันธุกรรม พันธุศาสตร์ประชากร

Prerequisite : 4102101 Biology 1

Meaning of evolution; Darwin’s theory of evolution; current evolutionary theory; procreation of new species, biodiversity and taxonomy; phylogenetic tree; concept of classified by evolution; rate of molecular evolution; constancy and ability to genetic variation; population genetics

 

4105318 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

Anatomy and Physiology

3(3-0-6)
วิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน  : 4105103 ชีววิทยา 2
กายวิภาคและสรีรวิทยาของเนื้อเยื่อ โครงร่างและระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต พลังงานและภาวะธำรงดุล การทำงานและควบคุมระบบของสิ่งมีชีวิต

Prerequisite : 4102103 Biology 2

Anatomy and physiology of tissues skeleton and systems of organisms; energy and homeostasis; systemic operation and control of organisms

 

4105319 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

Anatomy and Physiology laboratory

1(0-3-1)
วิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน  : 4105104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 และ 4105211 ชีววิทยาของเซลล์ หรือเรียนควบคู่กัน
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

Prerequisite : 4102104 Biology Laboratory 2 and 4105211 Cell and Molecular Biology or Co-requisite

Laboratories in accordance with the contents of anatomy and physiology subject

 

4105320 ชีวสถิติ

Biological Statistic

3(3-0-6)
การเก็บรวบรวมและการนำเสนอข้อมูลทางชีววิทยา การสุ่มตัวอย่าง ขนาดตัวอย่าง พื้นฐานสถิติ สถิติพรรณนา สถิติอนุมาน สถิติที่มีพารามิเตอร์  สถิติที่ไม่มีพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การทดสอบค่าซี การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน สหสัมพันธ์  ความถดถอยเชิงเส้น การวางแผนการทดลอง แผนการทดลองแบบสุ่มตลอด   การตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย  แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ในบล็อค    แผนการทดลองแบบลาตินสแควร์   การทดลองแบบแฟคทอเรียล
Collections and presentations of biological data;  sample sampling; sample sizes; basic statistics; descriptive statistics; inferential statistics; parametric statistics; non-parametric statistics; hypothesis tests; chi-square test; z-test; t-test; analysis of variance; correlation; least-squares regression; experimental designs; completely randomized design; inspections of mean differences; randomized complete block design; latin square design;  factorial experiments

 

4105321 สัมมนาทางชีววิทยา

Seminar in Biology

1(0-2-1)
การเลือกหัวข้อวิจัยทางชีววิทยา ทบทวนวรรณกรรม วิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศทางชีววิทยา นำเสนอและอภิปรายงานวิจัยด้านชีววิทยา
Selections of biological research topics; literature reviews; analyze and synthesize biological informations; biological research presentations and discussion

 

4105422 โครงการวิจัยทางชีววิทยา 1

Senior Project in Biology 1

1(0-3-1)
จรรยาบรรณนักวิจัย การสืบค้นสารสนเทศในการวิจัย ขั้นตอนการทำวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ การประเมินคุณค่าของงานวิจัย    การออกแบบงานวิจัย  การเขียนและนำเสนอโครงร่างวิจัย
Ethics of researchers; information search for research; research processes;  qualitative research; quantitative research; assessment of research value; research design; research proposal writing and presentations

 

4105423 โครงการวิจัยทางชีววิทยา 2

Senior Project in Biology 2

3(0-6-3)
วิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน  : 4105422 โครงการวิจัยทางชีววิทยา 1
เขียนบัณฑิตนิพนธ์จากงานวิจัย และการนำเสนอผลงานวิจัย

Prerequisite : 4105422 Senior Project in Biology 1

Bachelor thesis writing and research presentation

 

4105324 ปรสิตวิทยา

Parasitology

3(2-2-5)
วิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน  : 4105103 ชีววิทยา 2
สัณฐานวิทยา ลักษณะต่าง ๆ ของปรสิต โพรโตซัวและอาร์โทรพอดที่เป็นปรสิต ความสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์กับปรสิต ปรสิตวิทยา การวินิจฉัยโรคและการป้องกันโรค การควบคุมโรคระบาด

Prerequisite : 4102103 Biology 2

Morphology; characteristics of the parasites; parasitic protozoa and arthropod; the relationship between the host and parasite; pathology; diagnosis and prevention of disease; epidemic control

 

4105325 ฮิสโตโลยี

Histology

3(2-2-5)
วิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน  : 4105103 ชีววิทยา 2
โครงสร้างและลักษณะของเนื้อเยื่อระดับเซลล์ และระดับโครงสร้างที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การเกิดและหน้าที่ของเนื้อเยื่อของอวัยวะในระบบต่าง ๆ

Prerequisite : 4102103 Biology 2

Structure and characteristic of cellular and ultrastructure of tissue; histogenesis and function of tissue in organ systems

 

4105326 สัตววิทยา

Zoology

3(2-2-5)
การจัดจำแนกอาณาจักรสัตว์โดยอาศัยโครงสร้าง ระบบอวัยวะ ชีววิทยา นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของสัตว์
Classification of animal kingdom by structure; organ systems; biology; ecology and behavior of animals

 

4105327 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำจืด

Freshwater Invertebrate

3(2-2-5)
สัณฐานวิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา อนุกรมวิธาน และนิเวศวิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำจืด
Morphology; anatomy; physiology; taxonomy and ecology of freshwater invertebrate

 

4105328 สรีรวิทยาสัตว์

Animal Physiology

3(2-2-5)
วิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน  : 4105326 สัตววิทยา
โครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อและระบบอวัยวะต่าง ๆ ของสัตว์ การควบคุมการทำงานของระบบและภาวะธำรงดุล

Prerequisite : 4105326 Zoology

Structures and functions of tissues and organ systems of animals; systemic control and homeostasis

 

4105329 พฤกษศาสตร์

Botany

3(2-2-5)
ความสำคัญทางพฤกษศาสตร์ เซลล์พืช เนื้อเยื่อพืช โครงสร้างของพืช การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืช วิวัฒนาการและการจัดจำแนกหมวดหมู่พืช
Importance of botany; plant cells; plant tissue; plant structures; reproduction; growth and development of plants; plant evolution and systematics

 

4105330 สรีรวิทยาพืช

Plant Physiology

3(2-2-5)
วิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน  : 4105329 พฤกษศาสตร์
กระบวนการเมแทบอลิซึมของพืช การหายใจ การสังเคราะห์ด้วยแสง ธาตุอาหารพืช การดูดซึมและการเคลื่อนย้ายลำเลียงสารอาหาร ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำกับพืช การเจริญเติบโตของพืช ฮอร์โมนพืช

Prerequisite : 4105329 Botany

Metabolism processes of plants; respiration; photosynthesis; nutrient absorption and transportation; plant and water relationship; plant hormones

 

 

4105331      การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

                  Plant Tissue Culture

3(2-2-5)
ประวัติและความสำคัญของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์  อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ชิ้นส่วนพืชสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  การฟอกฆ่าเชื้อ การขยายพันธุ์พืชโดยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การเพาะเลี้ยงแคลลัส การเพาะเลี้ยงเซลล์พืช การเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอ การเพาะเลี้ยงอับเรณูและละอองเกสร การเพาะเลี้ยงโพรโทพลาสต์ การเก็บรักษาเนื้อเยื่อพืชในหลอดทดลอง และพันธุวิศวกรรมพืช
History and advantages of plant tissue culture; laboratories and equipments; plant tissue culture media; explants, sterilize techniques; micro plant propagations by plant tissue culture techniques; callus culture; plant cell culture; embryo culture; anther and pollen culture; protoplast culture; plant tissue preservations in test tubes; plant engineering

 

4105332 อนุกรมวิธานของพืชระบบท่อลำเลียง

Taxonomy of Vascular Plants

3(2-2-5)
ความเป็นมาของการจัดจำแนกพืช  หลักการจัดจำแนก การตั้งชื่อพืช สกุลและชนิด ไดโคโทมัสคีย์ แผนภูมิต้นไม้วิวัฒนาการพืชชั้นสูง พืชดอก การจัดจำแนกพืชดอก การทำตัวอย่างพรรณไม้แห้ง
History of plant systematics; principle of taxonomy; nomenclature; classification; genus and species; dichotomous keys; phylogeny and classification of higher vascular plants; herbarium techniques

 

4105333 พืชเศรษฐกิจของท้องถิ่นไทย

Thai Local Economic Plants

3(2-2-5)
ความเป็นมาของการปลูกพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย พฤกษศาสตร์พืชเศรษฐกิจ พืชเศรษฐกิจในภาคต่าง ๆ ของไทย พืชอาหาร พืชอุตสาหกรรมและพืชสวน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืชเศรษฐกิจ การขยายพันธุ์ เมล็ดพันธุ์  การจัดจำหน่ายพืชเศรษฐกิจ
History of cultivation of economic plant in Thailand; botany of economic plants; economic plants in Thai regions; food plants; industrial and horticulture plants;   cultivation factors; propagations; seeds; economic plant distributions

 

4105334 เทคนิคทางชีววิทยา

Biotechnique

3(2-2-5)
การเก็บรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์ การดองใส การสตาฟสัตว์ การทำสไลด์ถาวร การวาดภาพและการถ่ายรูป
Preservations of plant and animal specimens; clear; pickling; animal starft;  permanent slides; drawing and photographs

 

4105335 ไมโครเทคนิค

Microtechnique

3(2-2-5)
การเตรียมตัวอย่างเซลล์และเนื้อเยื่อ เทคนิคทางไมโครโตม การย้อมสี การทำสไลด์
Cell and tissue preparations; microtome techniques; staining slide processing

 

4105336 ชีวสารสนเทศศาสตร์

Bioinformatics

3(3-0-6)
ฐานข้อมูลนิวคลีโอไทด์และโปรตีนของสิ่งมีชีวิต การค้นหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยทางด้านอณูชีววิทยา การส่งข้อมูลเกี่ยวกับยีนและโปรตีนชนิดใหม่เข้าสู่ฐานข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต การเปรียบเทียบนิวคลีโอไทด์และโปรตีนของสิ่งมีชีวิตหลายชนิด
Database of nucleotide and protein sequences in organisms; searching, gathering and analyzing information in accordance with molecular biology research; submissions of newly discovered genetic and protein sequences to the database; the multiple sequence alignment of nucleotides and proteins in organisms
 
 
 

 

4105337 พันธุวิศวกรรม

Genetic Engineering

3(2-2-5)
วิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน  : 4105208 พันธุศาสตร์
หลักการพื้นฐานและเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม การสร้างสายดีเอ็นเอลูกผสม การโคลนยีนและการวิเคราะห์  เทคนิคการถ่ายยีน เทคนิคพีซีอาร์  พันธุวิศวกรรมในแบคทีเรีย พืชและสัตว์ การประยุกต์ใช้พันธุวิศวกรรมทางการเกษตร อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อมและการแพทย์

Prerequisite : 4105208 Genetics

Basic principles and techniques of genetic engineering; construction of recombinant DNA technology; gene cloning and analysis;  gene transfer techniques; PCR techniques; genetic engineering in bacteria; plants; animals; genetic engineering applications in agriculture; industry; environment and medicine

 

4105338 เทคโนโลยีชีวภาพ

Biotechnology

3(2-2-5)
วิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน  : 4105103 ชีววิทยา 2
ความหมาย ประวัติศาสตร์และสาขาทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพระดับเซลล์ พันธุวิศวกรรม เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์  เทคโนโลยีชีวภาพพืช เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพกับการประยุกต์ใช้ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ

Prerequisite : 4105103 Biology 2

Meaning; history and biotechnological fields; cell biotechnology; genetic engineering; microbial biotechnology; plant biotechnology; animal biotechnology; biotechnology applications and advances in biotechnology

 

4105339      เทคโนโลยีการหมัก

                  Fermentation Technology

3(2-2-5)
บทบาทของจุลินทรีย์ในกระบวนการหมัก การหมักโดยใช้เชื้อจากธรรมชาติและเชื้อบริสุทธิ์ การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรม ขั้นตอนของกระบวนการหมัก การทำให้ปลอดเชื้อ สภาวะที่เหมาะสมในการหมัก จลนศาสตร์ของการหมัก การออกแบบถังหมักชีวภาพ การเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์ และการทำให้บริสุทธิ์ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมัก
Role of microorganisms in fermentation process; fermentation using natural culture and pure culture; screening of microorganisms which are important in industries; process of fermentation; sterilization; optimal condition for fermentation; kinetics of fermentation; bioreactor design; product recovery from fermentation and purification; products of fermentation

 

4105340 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงผึ้ง

Apiculture Technology

3(2-2-5)
ความสำคัญและประโยชน์ของผึ้ง กายวิภาคและสรีรวิทยาของผึ้ง สังคมและชีววิทยาของผึ้ง ชนิดและพฤติกรรมของผึ้ง   อุปกรณ์ในการเลี้ยงผึ้ง การจัดการรังและฟาร์มผึ้ง การเพาะเลี้ยงผึ้งนางพญา ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง โรคและศัตรูของผึ้ง
Importance and advantages of honey bees; anatomy and physiology of honey bees; social and biology of honey bees; species and behaviors of honey bees; beekeeping equipments; managements of bee hives and farms; queen bee rearing; bee products; deseases and pests of honey bees
4105341 ชีววิทยาการอนุรักษ์

Conservation Biology

3(2-2-5)
แนวคิดและพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ แหล่งที่อยู่ และระบบนิเวศของโลก การวางแผนในการอนุรักษ์ ความเคลื่อนไหวระดับสากล กลไกและแนวทางการอนุรักษ์
Concepts and foundations of natural resource conservation; scientific using for global conservation efforts; systematic conservation planning; conservation physiology; a mechanistic approach to conservation
4105342 ภูมิปัญญาไทยทางชีววิทยา

Thai Biological Wisdom

3(2-2-5)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย เทคนิคและศักยภาพในการแก้ปัญหาของมนุษย์ที่สืบทอดกันมา การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สัตว์ พืชและธรรมชาติ แนวทางการจัดการ ประยุกต์ใช้ความรู้ทางชีววิทยาในการพัฒนาภูมิปัญญาไทย และกรณีศึกษา
Thai local wisdom; technical and human capacity to solve for inherited problems; analysis of the relationship between humans and environments, animals, plants and nature; guidelines for applications of biological knowledge to develop Thai wisdom and case studies
4105343 การควบคุมโดยชีววิธี

Biological Control

3(2-2-5)
หลักการควบคุมโดยชีววิธี  การใช้ตัวเบียน ตัวห้ำ และจุลินทรีย์ในการควบคุมโดยชีววิธี ความสัมพันธ์ระหว่างศัตรูตามธรรมชาติและโฮสต์
Principle of biological control; use of predators, parasitoids and microorganisms for biological control;  relationship between natural enemies and hosts
4105344 แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์

Medical Bacteriology

3(3-0-6)
วิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน  : 4104201 จุลชีววิทยา
ลักษณะ คุณสมบัติ และพันธุศาสตร์ของแบคทีเรียที่มีความสำคัญทางการแพทย์ พยาธิกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพ วิธีการที่แบคทีเรียก่อโรคปรับตัวให้รอดจากการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน การแพร่กระจาย การรักษา การป้องกัน และการควบคุม

Prerequisite : 4104201 Microbiology

Characteristics; properties and genetics of medically important bacteria; pathogenesis and pathological change; the mechanisms of bacterial pathogens to escape host immune response, prevalence, treatment, prevention and control
4105345 ภูมิคุ้มกันวิทยา

Immunology

3(3-0-6)
วิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน  : 4105103 ชีววิทยา 2
โมเลกุลและเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน โครงสร้างและการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน กลไกการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน ภูมิต้านทานการติดเชื้อ พยาธิกำเนิด กลไกการเกิดภาวะผิดปกติ แนวทางวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคทางภูมิคุ้มกัน

Prerequisite : 4105103 Biology 2

Molecules and cells in the immune system; structure and function of the immune system; mechanisms of immune response; immunity to infection; pathogenesis; mechanisms causing abnormalities, diagnosis, prevention and treatment of immunological diseases
4105346 เทคนิคการใช้เครื่องมือทางชีววิทยา

Instrumental techniques   in  Biology

3(2-2-5)
หลักการทำงาน และการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยทางด้านชีววิทยา การวิเคราะห์สารชีวโมเลกุล การเพาะเลี้ยงเซลล์ และเครื่องมือทางชีววิทยาสมัยใหม่
Principle and use of scientific instrumental for biology research; analysis of biomolecules research; cell culture and modern biology research
4105447 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา

Internship in Biology

3(350)
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 350 ชั่วโมงในสถานประกอบการที่เป็นของเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ และเขียนบัณฑิตนิพนธ์ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Biology field experience which permit work hour not less than 350 hours in a private establishment or state agencies, and write a graduate thesis on professional experience