หลักสูตรเรียนเกี่ยวกับอะไร

การนำความรู้ทางด้านชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้กับทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมชีวภาพ  โดยหลักสูตรจะเน้น 3 ด้านคือ (1) พลังงานและเคมีชีวภาพ (2) อาหารและการเกษตร (3) สุขภาพและการแพทย์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1 นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์และนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรมชีวภาพ

2  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

3  ผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์

4  พนักงานขายผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และสารเคมี

 แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 01101ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
SC 01001คณิตศาสตร์เบื้องต้น3(3-0-6)
SC 01007เคมี 13(3-0-6)
SC 01008ปฏิบัติการเคมี 11(0-3-1)
SC 01010ชีววิทยา 13(3-0-6)
SC 01011ปฏิบัติการชีววิทยา 11(0-3-1)
รวม20 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย3(3-0-6)
GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า3(3-0-6)
SC 01003ฟิสิกส์เบื้องต้น3(2-2-5)
SC 14101เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ3(3-0-6)
SC 14102เคมีวิเคราะห์สำหรับอุตสาหกรรมชีวภาพ3(2-2-5)
SC 14103ชีวเคมีสำหรับอุตสาหกรรมชีวภาพ3(2-2-5)
รวม21 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE XXXXXวิชาศึกษาทั่วไปเลือก6
SC 01012เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักวิทยาศาสตร์3(2-2-5)
SC 14204จุลชีววิทยาสำหรับอุตสาหกรรมชีวภาพ3(2-2-5)
SC 14205ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล3(2-2-5)
SC 14206สถิติเพื่อการวิจัยทางอุตสาหกรรมชีวภาพ3(3-0-6)
SC 14207การสกัดพฤกษเคมี3(2-2-5)
รวม21 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
GE XXXXXวิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
GE 033XXวิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก1(0-2-1)
SC 01013ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิทยาศาสตร์3(3-0-6)
SC 14208การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชีวภาพ3(2-2-5)
SC 14209เศรษฐกิจชีวภาพ-หมุนเวียน-สีเขียว3(3-0-6)
SC 14210หน่วยปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมชีวภาพ3(3-0-6)
SC 14211การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการตลาด3(2-2-5)
รวม21 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SC 14312การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมชีวภาพ3(2-2-5)
SC 14313ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรมชีวภาพ3(3-0-6)
SC 14314สัมมนาทางอุตสาหกรรมชีวภาพ1(0-2-1)
SC 14XXXกลุ่มวิชาเฉพาะด้านเอกเลือก9
XXXXXXXหมวดวิชาเลือกเสรี3
รวม19 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SC 14XXXกลุ่มวิชาเฉพาะด้านเอกเลือก6
XXXXXXXหมวดวิชาเลือกเสรี3
รวม9 หน่วยกิต

แผนการเรียนสหกิจศึกษา

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SC 14449เตรียมสหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมชีวภาพ1(0-2-1)
SC 14450สหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมชีวภาพ6(640)
รวม7 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SC 14XXXกลุ่มวิชาเฉพาะด้านเอกเลือก6
รวม6 หน่วยกิต

แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SC 14451โครงการวิจัยทางอุตสาหกรรมชีวภาพ3(0-6-3)
SC 14452การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอุตสาหกรรมชีวภาพ3(350)
รวม6 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SC 14XXXกลุ่มวิชาเฉพาะด้านเอกเลือก6
รวม6 หน่วยกิต