วท.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2543)
วท.ม.(สัตววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2546)
ปร.ด.(ชีววิทยา)มหาวิทยาลัยมหิดล (2552)

เว็บไซต์อาจารย์ : https://bsru.net/profile/kasem-ko/

วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)
วท.ม. (เทคโนโลยีทางชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2537)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์พืชไร่) (เกียรตินิยมอันดับ 2) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2534)

เว็บไซต์อาจารย์ : –

วท.ม. (เทคโนโลยีทางชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2540)
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน (2537)

เว็บไซต์อาจารย์ : https://bsru.net/profile/warrapan-bo/

วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2545)
วท.บ. (ชีววิทยา) สถาบันราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา (2541)

เว็บไซต์อาจารย์ : https://bsru.net/profile/wanida-ch/

วท.ด. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2556)
วท.บ. (ชีววิทยา) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2549)

เว็บไซต์อาจารย์ : https://bsru.net/profile/thien-th/

วท.ม. (พฤกษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549)
วท.บ. (ชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2537)

เว็บไซต์อาจารย์ : –

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2555)
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2550)
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2543)

เว็บไซต์อาจารย์ : –

ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภม. (เภสัชการ) มหาวิทยาลัยมหิดล

เว็บไซต์อาจารย์ : –