3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

3.1 หลักสูตร

3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

1.1) บังคับ 20 หน่วยกิต

1.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

1.3) บังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต 

2.1) วิชาแกนวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต

2.2) วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 61 หน่วยกิต

2.2.1) บังคับ 40 หน่วยกิต

2.2.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต

2.3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 20 หน่วยกิต

กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม   3 หน่วยกิต

GE 01101 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
King’s Philosophy Towards Local Development

กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร   6 หน่วยกิต

GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
English Communication in Digital Age
GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย3(3-0-6)
Thai for Contemporary Communication

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์   2 หน่วยกิต

GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
Healthy and Happy Life

กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต

GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
Creative Business

กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 6 หน่วยกิต

GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า  3(3-0-6)
Thinking for Life Advancement
GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
Digital Literacy Skills

1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียน จำนวน 3 รายวิชา จาก 5 กลุ่ม โดยเลือกเรียนได้กลุ่มละ 1 รายวิชาเท่านั้น

กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม   3 หน่วยกิต

GE 01201 วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Civil Way and Law in Daily Life
GE 01202พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก Dynamics of Thai and Global Society3(3-0-6)

กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร 3 หน่วยกิต

GE 02201การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ3(3-0-6)
Media and Information Literacy
GE 02202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Korean Language in Daily Life 
GE 02203ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Khmer Language in Daily Life
GE 02204ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Chinese Language in Daily Life
GE 02205ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Japanese Language in Daily Life
GE 02206ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Malay Language in Daily Life
GE 02207ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Lao Language in Daily Life
GE 02208ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Vietnamese Language in Daily Life
GE 02209ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Spanish Language in Daily Life

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์   3 หน่วยกิต

GE 03201ศิลปะและความงามของชีวิต3(3-0-6)
Art and Beauty of Life
GE 03202ศิลปะการใช้ชีวิต3(3-0-6)
Art of Living

กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต

GE 04201การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง3(3-0-6)
Financial Planning for Stability
GE 04202การทำงานอย่างมีความสุข3(3-0-6)
Working Happily

กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 3 หน่วยกิต

GE 05201เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจมือใหม่3(2-2-5)
Digital Technology for Beginner Businessman
GE 05202รักษ์โลกรักษ์เรา3(3-0-6)
Save Earth Save Us

1.3) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งในกลุ่มบังคับเลือก กลุ่มที่ 3  (1 รายวิชา)   จำนวน 1 หน่วยกิต

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 1 หน่วยกิต

GE 03301จังหวะของชีวิต1(0-2-1)
Rhythm of Life
GE 03302การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ1(0-2-1)
Exercise for Health
GE 03303การเต้นสมัยใหม่1(0-2-1)
Modern Dance

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต 

    2.1) วิชาแกนวิทยาศาสตร์   20 หน่วยกิต

SC 01001คณิตศาสตร์เบื้องต้น3(3-0-6)
Basic Mathematics
SC 01003ฟิสิกส์เบื้องต้น3(2-2-5)
Basic Physics
SC 01007เคมี 13(3-0-6)
Chemistry 1
SC 01008ปฏิบัติการเคมี 11(0-3-1)
Chemistry Laboratory 1
SC 01010ชีววิทยา 13(3-0-6)
Biology 1
SC 01011ปฏิบัติการชีววิทยา 11(0-3-1)
Biology Laboratory 1
SC 01012เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักวิทยาศาสตร์3(2-2-5)
Digital Technology for Scientists
SC 01013ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิทยาศาสตร์3(3-0-6)
English for Scientists

    2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  61 หน่วยกิต

  2.2.1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ   40 หน่วยกิต

SC 14101เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ3(3-0-6)
Bioindustrial Technology
SC 14102เคมีวิเคราะห์สำหรับอุตสาหกรรมชีวภาพ3(2-2-5)
Analytical Chemistry for Bioindustry
SC 14103ชีวเคมีสำหรับอุตสาหกรรมชีวภาพ3(2-2-5)
Biochemistry for Bioindustry
SC 14204จุลชีววิทยาสำหรับอุตสาหกรรมชีวภาพ3(2-2-5)
Microbiology for Bioindustry
SC 14205ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล3(2-2-5)
Cell and Molecular Biology
SC 14206สถิติเพื่อการวิจัยทางอุตสาหกรรมชีวภาพ3(3-0-6)
Statistics for Bioindustrial Research
SC 14207การสกัดพฤกษเคมี3(2-2-5)
Phytochemical Extraction
SC 14208การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชีวภาพ3(2-2-5)
Bioindustrial Product Development
SC 14209เศรษฐกิจชีวภาพ-หมุนเวียน-สีเขียว3(3-0-6)
Bio-Circular-Green Economy
SC 14210หน่วยปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมชีวภาพ3(3-0-6)
Unit Operation of Bioindustry
SC 14211การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการตลาด3(2-2-5)
Packaging Development and Marketing
SC 14312การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมชีวภาพ3(2-2-5)
Bioindustrial Entrepreneurship
SC 14313ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรมชีวภาพ3(3-0-6)
English in Bioindustry
SC 14314สัมมนาทางอุตสาหกรรมชีวภาพ1(0-2-1)
Seminar in Bioindustry

  2.2.2) วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า   21 หน่วยกิต

  กลุ่มพลังงานและเคมีชีวภาพ

SC 14315เทคโนโลยีการผลิตไบโอเอทานอลและไบโอดีเซล3(2-2-5)
Bioethanol and Biodiesel Production Technology
SC 14316เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันชีวภาพและแก๊สชีวภาพ3(2-2-5)
Bio-oil and Biogas Production Technology
SC 14317การจัดการพลังงานชีวภาพและสิ่งแวดล้อม3(3-0-6)
Bioenergy and Environmental Management
SC 14318อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ3(2-2-5)
Biofuel and Biochemical Industry
SC 14319เทคโนโลยีเอนไซม์ในอุตสาหกรรม3(2-2-5)
Industrial Enzyme Technology
SC 14320เคมีอินทรีย์ พอลิเมอร์ชีวภาพ และพลาสติกชีวภาพ3(2-2-5)
Organic Chemistry, Biopolymer and Bioplastic

  กลุ่มอาหารและการเกษตร

SC 14321สัตววิทยาและการใช้ประโยชน์จากสัตว์3(2-2-5)
Zoology and Animal Utilization
SC 14322พืชเศรษฐกิจ3(2-2-5)
Economic Plants
SC 14323เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช3(2-2-5)
Plant Tissue Culture Technology
SC 14324เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงผึ้ง3(2-2-5)
Apiculture Technology
SC 14325จุลชีววิทยาทางอาหาร3(2-2-5)
Food Microbiology
SC 14326จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม3(2-2-5)
Environmental Microbiology
SC 14327จุลินทรีย์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการหมัก3(2-2-5)
Industrial Microbiology and Fermentation Technology
SC 14328วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร3(2-2-5)
Food Science and Technology
SC 14329การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ3(2-2-5)
Functional Food Development
SC 14330เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป3(2-2-5)
Post-harvest and Processing Technology
SC 14331การจัดการทรัพยากรการเกษตรและของเสียจากอุตสาหกรรมเกษตร3(2-2-5)
Agricultural Resource Management and Waste from Agricultural Industry
SC 14332การจัดการอุตสาหกรรมอาหารและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร3(2-2-5)
Food Industrial Management and Food Product Quality Control
SC 14333เกษตรอินทรีย์3(2-2-5)
Organic Agriculture
SC 14334คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรมเกษตรและฟาร์มสมัยใหม่3(2-2-5)
Computer in Agricultural Industry and Smart Farm
SC 14335เทคโนโลยีการผลิตน้ำตาล แป้ง และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์3(2-2-5)
Production Technology for Sugar, Starch, and Alcoholic Beverage
SC 14336เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรและอาหาร3(2-2-5)
Agriculture and Food Biotechnology
SC 14337พันธุวิศวกรรมทางอุตสาหกรรมชีวภาพ3(2-2-5)
Genetic Engineering for Bioindustry
SC 14338เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม3(2-2-5)
Dairy Product Technology

  กลุ่มสุขภาพและการแพทย์

SC 14339ชีววิทยาการเจริญ3(3-0-6)
Developmental Biology
SC 13307ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาทางการแพทย์3(2-2-5)
Medical Parasitology and Medical Entomology
SC 14341ไมโครเทคนิคและฮิสโตโลยี3(2-2-5)
Microtechnique and Histology
SC 14342ชีวสารสนเทศศาสตร์3(2-2-5)
Bioinformatics
SC 14343จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาทางการแพทย์3(2-2-5)
Medical Microbiology and Immunology
SC 14344ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค3(3-0-6)
Epidemiology and Disease Control
SC 14345เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์และเภสัชกรรม3(3-0-6)
Medical and Pharmaceutical Biotechnology
SC 14346กัญชา กัญชง และสมุนไพรทางการแพทย์3(2-2-5)
Medical Cannabis, Hemp and Herb
SC 14347โภชนเภสัชภัณฑ์3(2-2-5)
Nutraceuticals
SC 14348เครื่องสำอางจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ3(2-2-5)
Cosmetic from Natural Product


    2.3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ เลือกเรียน 1 แผนการเรียน ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต

  2.3.1) แผนการเรียนสหกิจศึกษา   7 หน่วยกิต

SC 14449เตรียมสหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมชีวภาพ1(0-2-1)
Pre-cooperative Education in Bioindustry
SC 14450สหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมชีวภาพ6(640)
Co-operative Education in Bioindustry

  2.3.2) แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   6 หน่วยกิต

SC 14451โครงการวิจัยทางอุตสาหกรรมชีวภาพ3(0-6-3)
Research Project in Bioindustry
SC 14452การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอุตสาหกรรมชีวภาพ3(350)
Internship in Bioindustry

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของสาขาวิชานี้