ชีววิทยา (ค.บ.)

วิชาโครงงานด้านเคมีมีการดําเนินงานจัดทําโครงงานภายใต้การแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยมีหัวข้อที่เกี่ยวกับทางด้านเคมี หรือเพื่อการเรียนการสอนด้านเคมี หรือเป็ นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีการเขียน รายงานในรูป ปริญญานิพนธ์มีการ สอบปริญญานิพนธ์โดยคณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากอาจารย์ในสาขาวิชาเคมี

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เคมี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชื่อสถาบันอุ
ดมศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Chemistry
1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย : ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต(เคมี)
: ชื่อย่อ วท.บ) .เคมี(
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม Bachelor ofScience (Chemistry)
: ชื่อย่อ B.Sc. (Chemistry)
1.3 วิชาเอก –
1.4 จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
1.5 รูปแบบของหลักสูตร
1.5.1 รูปแบบ
เป็ นหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1.8.1 นักวิทยาศาสตร์เคมี
1.8.2 นักวิจัยและนักวิชาการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเคมี
1.8.3 ครู-อาจารย์ในสถาบันการศึกษา
1.8.4 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์
1.8.5 พนักงานขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์วัสดุและสารเคมีฯลฯ
1.8.6 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
Bachelor of Science Program in Chemistry

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี(วท.บ)
Bachelor of Science Program in Chemistry(B.Sc.)

แผนการศึกษา

รายวิชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

ค่าเล่าเรียน

ข่าวรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมโครงการ

สาขาวิชาชีววิทยา (ค.บ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม. 10600
โทรศัพท์ : 02 473 7000 ต่อ 5064
อีเมล : [email protected]