อาจารย์ ดร.ภาวนา  กังเตีย

 

 

ปร. ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

   

อาจารย์จาริวัฒณ์  ศิริอินทร์

วท.ม (จุลชีววิทยาประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

วท.บ (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชมงคล-ธัญบุรี

 

อาจารย์สมศักดิ์  อยู่บริบูรณ์

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต์) สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

           อาจารย์วิลาวัลย์  กุลเกษ ศษ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผศ.หทัยรัก  ตุงคะเสน

วท.ม. (เภสัชวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประกาศนียบัตรอบรมการสอนวิทยาศาสตร์ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SEAMEO Regional Centre for Education in Science and Mathematics : RECSAM ณ ประเทศมาเลเซีย