เคมีผลิตภัณฑ์ (วท.บ.)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ทางเคมี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะด้านปฏิบัติการ นําความรู้ผสมผสานกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ
สร้างสรรค์งานวิจัยที่เป็ นประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม พร้อมพลังทางปัญญาในการช่วยแก้ปัญหา
อุบัติภัยต่าง ๆ ได้

วิชาเคมีเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาองค์ประกอบ โครงสร้างสมบัติและการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของสสาร มุ่งศึกษาและทําความเข้าใจถึงกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ
และที่อยู่รอบตัวเรา ดังนั้นการจัดการศึกษาวิชาเคมีระดับปริญญาตรี จึงมุ่งเน้นให้ผู้สําเร็จการศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนําความรู้ทางเคมีไปอธิบายกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทางเคมีได้
สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์และแก้ปัญหา อันจะนําไปสู่การพัฒนา และสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีทักษะ
ด้านปฏิบัติการ สามารถเลือกใช้วิธีและเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม สามารถบูรณาการความรู้และทักษะ
ทางเคมีเข้ากับศาสตร์อื่น ๆ โดยตระหนักถึงความปลอดภัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1) นักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิชาการ ในหน่วยงานราชการ
2) นักเคมี หรือเจ้าหน้าที่ควบคุม/วิเคราะห์คุณภาพ ในโรงงานอุตสาหกรรม
3) นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในโรงงานอุตสาหกรรม
4) ครูเคมี ครูวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนรัฐ และเอกชน
5) อาชีพอิสระหรือธุรกิจส่วนตัว ทางด้านผลิตภัณฑ์เคมี เครื่องสำอาง อาหาร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6) นักวิเคราะห์ นักเคมี ในห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล หน่วยวิจัยขององค์กร

ปริญญาสาขาวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ (วท.บ.)
Bachelor of Bachelor of Science (Chemistry for Industry)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

สาขาเคมีผลิตภัณฑ์Chemistry for Industry

แผนการศึกษา

รายวิชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

ค่าเล่าเรียน

ข่าวรับสมัคร

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (รอบ 3)
14/07/2021

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (รอบ 3)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  ประกาศรับสมัคร ระดั…
รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (รอบ 2)
24/02/2021

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (รอบ 2)

24/02/2021

รอบที่ 2 QUOTA (ทั่วไป) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึก…
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 Portfolio (ครั้งที่ 2)
02/12/2020

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 Portfolio (ครั้งที่ 2)

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 มก…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดจุดบริการพิเศษ สำหรับรับบัตรนักศึกษาใหม่ ภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2563 – 2564 (รหัส 63-64) (กลุ่มที่ยังไม่มารับบัตรตามกำหนด)
18/07/2022

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดจุดบริการพิเศษ สำหรับรับบัตรนักศึกษาใหม่ ภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2563 – 2564 (รหัส 63-64) (กลุ่มที่ยังไม่มารับบัตรตามกำหนด)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดจุดบริการพิเศษ สำหรับรั…
{Announcement}<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ ยกเลิกมาตรการการให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน”/></a></div><div class=
10/07/2022

{Announcement}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ ยกเลิกมาตรการการให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน

——ยกเลิก Work From Home สายวิชาการและสายสนับสนุน ปฏิบัต…
🎀 ขอต้อนรับ..นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565<br>สุ่…รั้ว “ม่วง-ขาว” บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา<br>ขอเชิญชวน..นักศึกษาดาวน์โหลดและติดตั้ง BSRU App เพื่อติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยและร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา”/></a></div><div class=
10/07/2022

🎀 ขอต้อนรับ..นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
สุ่…รั้ว “ม่วง-ขาว” บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญชวน..นักศึกษาดาวน์โหลดและติดตั้ง BSRU App เพื่อติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยและร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา

📲 ดาวน์โหลด Application ได้ที่ระบบ Android https://link…
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ประจำปี ๒๕๖๕ หัวข้อเรื่อง “ลูกสุริยะ ใฝ่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม”
10/07/2022

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ประจำปี ๒๕๖๕ หัวข้อเรื่อง “ลูกสุริยะ ใฝ่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม”

วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.ร…

ภาพกิจกรรมโครงการ

เคมีผลิตภัณฑ์ (วท.บ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม. 10600
โทรศัพท์ : 02 473 7000 ต่อ 3125
อีเมล : [email protected]