หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเคมีผลิตภัณฑ์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะ/ภาควิชา : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สาขาวิชา : สาขาวิชาเคมีผลิตภัณฑ์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร : 25511741102867

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีผลิตภัณฑ์

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Product Chemistry

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีผลิตภัณฑ์)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (เคมีผลิตภัณฑ์)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Product Chemistry)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Product Chemistry)

3. วิชาเอก : ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิต : ไม่น้อยกว่า 124  หน่วยกิต