ผศ.ดร.อาฑิตยา สามณฑา

ประธานสาขาวิชาเคมี

ผศ.ดร.ธิดา อมร

ผศ.ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน์

อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ คางคำ

ผศ.ธีรดิตถ์ โพธิตันติมงคล

ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์

ผศ.ดร.อุมาลี นามดวง