ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุ
ประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เป็ นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ทางเคมี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะด้านปฏิบัติการ นําความรู้ผสมผสานกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ
สร้างสรรค์งานวิจัยที่เป็ นประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม พร้อมพลังทางปัญญาในการช่วยแก้ปัญหา
อุบัติภัยต่าง ๆ ได้
ความสําคัญ
วิชาเคมีเป็ นวิชาวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาองค์ประกอบ โครงสร้าง สมบัติและการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของสสาร มุ่งศึกษาและทําความเข้าใจถึงกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ
และที่อยู่รอบตัวเรา ดังนั้นการจัดการศึกษาวิชาเคมีระดับปริญญาตรี จึงมุ่งเน้นให้ผู้สําเร็จการศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนําความรู้ทางเคมีไปอธิบายกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทางเคมีได้
สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์และแก้ปัญหา อันจะนําไปสู่การพัฒนา และสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีทักษะ
ด้านปฏิบัติการ สามารถเลือกใช้วิธีและเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม สามารถบูรณาการความรู้และทักษะ
ทางเคมีเข้ากับศาสตร์อื่น ๆ โดยตระหนักถึงความปลอดภัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้
วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเคมีให้มีความรู้ดีทั้
งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนําความรู้
ไปประกอบวิชาชีพ ศึกษาต่อในระดับสูงและนําความรู้ไปประยุกต์ใช้กับท้องถิ่นได้
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความคิดเป็ นระบบ วิเคราะห์และแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้โดยใช้สื่อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรม เป็ นผู้ใฝ่ รู้มีความรับผิดชอบ มีความ
รักและศรัทธาต่อสถาบัน
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความชํานาญในวิชาชีพเป็ นบุคลากรที่มีศักยภาพในด้านการ
ทํางานวิจัยพื้นฐานตลอดจนการทํางานวิจัยในระดับสูงได้อีกทั้งมีความสามารถในการทํางานร่วมกับคน
อื่นได้ดีและตอบสนองต่อความต้องการคนด้านนี้ในอนาคต