3.1.5 คำอธิบายรายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

GE 01101ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
King’s Philosophy Towards Local Development    

ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพระราชดำริ โครงการต้นแบบการพัฒนา ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วิศวกรสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น

King’s Philosophy and sustainable development; Philosophy of Sufficiency Economy; The Royal Initiative Project; development prototype project; network partners to participatory development; technology and innovation for sustainable development; social engineer; local wisdom; roles of Rajabhat University in local development

GE 01201วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Civil Way and Law in Daily Life

  สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน การส่งเสริมการสร้างบ้านเมืองสุจริต คุณธรรมและความโปร่งใส กฎหมายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต หลักการและสาระสำคัญของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

  Constitutional rights and duties of Thai citizen; public participation in state activities; promoting the principle of good faith; integrity and transparency; law in daily life; general principle on Civil and Criminal Codes; other relevant laws

GE 01202พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก 3(3-0-6)
Dynamics of Thai and Global Society

  พลวัตสังคมโลกและสังคมไทยในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคคลสำคัญที่มีคุณูปการต่อพลวัตในสังคมไทย การอยู่ร่วมกันในสังคม       พหุวัฒนธรรม บทบาทภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการสร้างสังคมสันติสุข

  Dynamics of Thai and global society in political, economic, educational, cultural, sciences and technological dimensions; important person and their contributions into the dynamics of Thai society; living together in multicultural society; the government sector, the private sector, and the public sector to enhancing a peaceful society

GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
English Communication in Digital Age

  คำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและบริบทการใช้ภาษาอังกฤษระดับโลก 

  Vocabulary, expressions, and English grammar used in different situations; English listening, speaking, reading, and writing skills for communication in Digital Age; creative integration of the four skills regarding cultural diversity and context of World Englishes

GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย  3(3-0-6)
Thai for Contemporary Communication

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร ลักษณะของภาษา การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณในบริบทสังคมร่วมสมัย วัฒนธรรมการใช้ภาษา ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ การบูรณาการทักษะภาษาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานและการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

  Fundamental knowledge about language and communication, characteristics of the Thai language, critical usage of Thai language in contemporary social context, culture of language usage, critical and creative listening, speaking, reading and writing skills for specific purposes, language skill integration to create work and communication through proper technologies

GE 02201การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ3(3-0-6)
Media and Information Literacy

หลักการใช้สื่อและสารสนเทศในบริบทสังคมปัจจุบัน ทักษะพื้นฐานของการรู้เท่าทันสื่อ   การสืบค้นข้อมูล การรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล การเขียนรายงานและการอ้างอิง เทคนิคการนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อ

Principles of using media and information in current social context; basic skill of media literacy; information retrieval; data collection and compilation; report writing and citations; techniques for data presentation via media

GE 02202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Korean Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาเกาหลี คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาเกาหลีอย่างสร้างสรรค์

Characteristics of Korean language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Korean language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Korean language skills creatively

GE 02203ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Khmer Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาเขมร คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาเขมรอย่างสร้างสรรค์  

Characteristics of Khmer language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Khmer language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Khmer language skills creatively

GE 02204ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Chinese Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาจีน คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะ การใช้ภาษาจีนอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Chinese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Chinese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Chinese language skills creatively

GE 02205ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Japanese Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาญี่ปุ่น คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Japanese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Japanese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Japanese language skills creatively

GE 02206ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Malay Language in Daily Life

ลักษณะของภาษามลายู คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษามลายูอย่างสร้างสรรค์ 

  Characteristics of Malay language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Malay language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Malay language skills creatively

GE 02207ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Lao Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาลาว คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาลาวเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาลาวอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Lao language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Lao language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Lao language skills creatively

GE 02208ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Vietnamese Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาเวียดนาม คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ      การเขียนภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา       การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาเวียดนามอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Vietnamese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Vietnamese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Vietnamese language skills creatively

GE 02209ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Spanish Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาสเปน คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาสเปนอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Spanish language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Spanish language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Spanish language skills creatively

GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
Healthy and Happy Life

บ่อเกิดแห่งความสุข การพัฒนาคุณค่าของชีวิต  การกำหนดเป้าหมายชีวิต  การสร้างเสริมสุขภาพและปัญหาสุขภาพในแต่ละช่วงวัย โภชนาการในชีวิตประจำวัน การป้องกันโรคติดต่อและโรค      ไม่ติดต่อ การป้องกันอุบัติภัย การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม การเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น การยอมรับและเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล การแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การเรียนรู้ตลอดชีวิต

Sources of happiness; developing value of life; setting life goals; health enhancement and health problems in various age groups; daily nutrition; communicable and non-communicable diseases prevention; disaster prevention; strengthening social immunity; self-esteem and appreciation to others; accepting and respecting individual differences; creative problem solving; lifelong learning

.

GE 03201ศิลปะและความงามของชีวิต3(3-0-6)
Art and Beauty of Life

ธรรมชาติของมนุษย์ ความซาบซึ้งในความงาม ศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรม และธรรมชาติ    การจัดการอารมณ์ การเป็นมิตรและการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลิกภาพ  การพัฒนาตนให้มีความพร้อมในการดำรงชีวิต

Human nature; appreciation for beauty, art, music, culture and nature; emotional management; friendliness and adaptation for changing environments; personality development;  self-development for living 

GE 03202ศิลปะการใช้ชีวิต3(3-0-6)
Art of Living

การจัดการชีวิต จิตวิทยาทางด้านสังคม จริยธรรม คุณธรรม การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล การคิดเชิงบวก การจัดการอารมณ์ การเป็นมิตรและการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม           ที่เปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาททางสังคม การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  Life management; social psychology; ethics, morality; accepting individual differences; positive thinking; emotional management; friendliness and adaptability         to changing environments; personality development; social etiquette; creative solutions  to everyday problems and lifelong learning

GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
Creative Business

  การแสวงหาโอกาสทางอาชีพและการหารายได้ หลักเศรษฐกิจเพื่อการประกอบการธุรกิจ รูปแบบการประกอบกิจการธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การสร้างอาชีพในยุคดิจิทัล การกำหนดทิศทางธุรกิจ การบริหารจัดการ เครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม่ แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และการพัฒนาการต่อยอดธุรกิจ บูรณาการการประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์

  Looking for career opportunities and income; principles of economics for running business; types of business entrepreneurship; writing business plan; analysis and management of business data; technologies and innovations leading to build career in digital age; determination of business direction; management of modern business management tools; development approach of creative product and business integration in creative entrepreneurship

GE 04201การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง3(3-0-6)
Financial Planning for Stability

  การจัดการทางการเงินตนเองและครอบครัว การสร้างวินัยทางการเงิน เส้นทางสู่       ความมั่นคงทางการเงิน มูลค่าเงินตามเวลา การควบคุมรายรับรายจ่ายส่วนบุคคล ภาษีอากรเบื้องต้น     การสร้างเครดิตที่ดี การจัดการหนี้ การจัดการความเสี่ยงและการทำประกันภัย การออมและการลงทุน       ทางการเงินเพื่อสร้างกำไร ธุรกรรมทางการเงินดิจิทัล การบูรณาการการวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง

Managing personal and family finances; building financial discipline; path to financial security; time value of money; control over personal income and expenses; introduction to taxation; building good financial credit; debt management; risk management and insurance; savings and financial investment to maximize profit; digital financial transactions; integration of financial planning leading to stability

GE 04202การทำงานอย่างมีความสุข3(3-0-6)
Working Happily

  เป้าหมายและหลักในการทำงาน จิตวิทยาในการทำงาน ศิลปะการทำงานเป็นทีม         การสื่อสารองค์กร จริยธรรมในการทำงาน สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน พฤติกรรมผู้บริโภค        การให้บริการอย่างมีคุณภาพ และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความสุขในการทำงาน

  Goals and principles for work; psychology for work; art of teamwork; corporate communications; work ethics; benefits under labor law; consumer behavior; giving quality service and applications of theories to work happily

GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า3(3-0-6)
Thinking for Life Advancement

  ระบบสมองกับการคิด ลักษณะของการคิด กระบวนการคิด การคิดเชิงวิเคราะห์ กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดแบบองค์รวม คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้นเพื่อการตัดสินใจ การคิดเชิงประยุกต์เกี่ยวกับบัตรเครดิต การผ่อนชำระ แชร์ลูกโซ่ หุ้น บิทคอย การออม การประกัน การวางแผนภาษี การเกษตรทฤษฎีใหม่ และการพัฒนาตนเองรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  

  Brain system and thinking; thinking skills; thinking process; analytical thinking; scientific thinking; problem-solving thinking; critical thinking; holistic thinking; mathematics and basic statistics for decision making; applicative thinking for credit cards, installment payment, Ponzi scheme, stock, Bitcoin; savings; insurance; tax planning; new theory agriculture; and self-development for disruptive technology

GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
Digital Literacy  Skills

  เทคโนโลยีดิจิทัล การดำรงชีวิตในสังคมดิจิทัล ความฉลาดทางดิจิทัล สุขภาพในยุคดิจิทัล  การค้าดิจิทัล กฎหมายดิจิทัล ความมั่นคงปลอดภัยยุคดิจิทัล การประยุกต์ใช้ดิจิทัลในการพัฒนาการเรียนรู้และการทำงาน

  Digital technology; living in digital society; digital intelligent, health in digital age; digital commerce; digital law; security in digital age; application of digital tools for developing learning and work

GE 05201เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจมือใหม่3(2-2-5)
Digital Technology for Beginner Businessman

  รูปแบบธุรกิจและอาชีพในยุคดิจิทัล แพลตฟอร์มในการทำธุรกิจและการตลาดออนไลน์ เครื่องมือและเทคนิคการสร้างภาพประกอบสินค้า เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการสร้างวิดีโอสำหรับนำเสนอสินค้า เครื่องมือและเทคนิคการไลฟ์สด เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการสร้างโลโก้สินค้า การสร้างเนื้อหาสำหรับการโฆษณาบนแพลตฟอร์มต่างๆ วิธีการโปรโมทสินค้าผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ พื้นฐานและเครื่องมือสำหรับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ กฎหมายที่ควรรู้ในการทำธุรกิจดิจิทัล ปฏิบัติการทดลองสร้างธุรกิจออนไลน์

  Business model and careers path in digital era; platform for online business and marketing; tools and techniques to make product photography; tools and techniques to make video presentation; tools and techniques for live broadcasting; tools and techniques to make product logos; content and ads creating; products promotion through various platforms; basic principles and tools for customer relationship management; laws for digital business; practice creating online business

GE 05202รักษ์โลกรักษ์เรา3(3-0-6)
Save Earth Save Us

  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม พลังงานเพื่อชีวิต มลพิษสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาวะของโลกและภัยธรรมชาติต่อมนุษย์ วิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิต การป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม               ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสร้างจิตสำนึกรักษ์โลก เทคโนโลยีสีเขียวและการสร้างสรรค์นวัตกรรมรักษ์โลก

  Man and environment; energy for life; environmental pollution; global change and natural disasters to human; science and living; preventing and solving environmental problems through scientific process; building awareness to save the earth; green technology and creating green innovations to save the earth

GE 03301จังหวะของชีวิต1(0-2-1)
Rhythm of Life

  ประวัติความเป็นมาของกิจกรรมเข้าจังหวะ ขอบข่ายของกิจกรรมเข้าจังหวะ หลักการเต้นรำเบื้องต้น ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของกิจกรรมเข้าจังหวะ การเต้นกายบริหารประกอบเพลงมาร์ช          การเต้นรำพื้นเมืองทั้งของไทยและนานาชาติ การเต้นแอโรบิก ลีลาศ และการเต้นสร้างสรรค์

  History of rhythmic activities; scope of rhythmic activities; basic dance principles; basic movement skills of rhythmic activities; exercise dance with marching songs; folk dance in Thailand and other countries; aerobic dance; social dance and creative dance

GE 03302การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ1(0-2-1)
Exercise for Health

ความสำคัญของการออกกำลังกาย หลักการและขั้นตอนในการออกกำลังกาย การประเมินตนเองและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ อาหารสำหรับการออกกำลังกาย การป้องกันและการปฐมพยาบาลอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา กิจกรรมการออกกำลังกายและกีฬา  

Importance of exercise, principles and steps in exercise; self-assessment and strengthening physical fitness for health; food for exercise; prevention and first aid for exercise and sports injury; exercise and sports activities  

GE 03303การเต้นสมัยใหม่1(0-2-1)
Modern Dance

  หลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติการเต้นสมัยใหม่ การเต้นแจ้ส การเต้นฟั้งค์แจ้ส การเต้นฮิปฮอป การเคลื่อนไหวที่สวยงามตามหลักการของสไตล์การเต้น การแสดงออกทางสีหน้าและอารมณ์ การสร้าง    มนุษยสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ มารยาททางสังคม ความรับผิดชอบ และการสร้างภาวะผู้นำ 

Principles, theories, and practice of modern dance; Jazz Dance, Funk Jazz, Hip-hop. beautiful movements of dancing style; facial expressions and emotion, building human relations, creative thinking, social etiquette, responsibility, leadership building 

2) หมวดวิชาเฉพาะ

SC 01001คณิตศาสตร์เบื้องต้น3(3-0-6)
Basic Mathematics

ร้อยละและอัตราส่วน ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เอกซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม ความน่า   จะเป็น สมการและระบบสมการ  เวกเตอร์และเมทริกซ์

Percentage and ratio; relation and function; exponential and logarithm; probability; equation and system of equations; vector and matrix

SC 01002แคลคูลัสเบื้องต้น3(3-0-6)
Basic Calculus   

เรขาคณิตวิเคราะห์ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การประยุกต์ของอนุพันธ์ ปริพันธ์

Geometry analysis; limit and continuity of functions; derivative of functions; application of derivatives; integration

SC 01004ฟิสิกส์ 13(3-0-6)
Physics 1

ความหมายทางฟิสิกส์ สเกลาร์และเวคเตอร์ การวัดและหน่วยวัด เคลื่อนที่แบบต่าง ๆ       แรง งานและพลังงาน โมเมนตัม สมดุลกล คลื่น สมบัติเชิงแสงและการมองเห็น เสียง สมบัติเชิงกลของสาร ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ของไหล อุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่

Physics meaning; scalar; vector; measurement and units; motions; force; work and energy; momentum; equilibrium; optical and visual properties; sound; mechanical properties of the matter; kinetic theory of gas; fluid; thermodynamics; static electricity; electric magnetic; atom physics;  nuclear physics; modern physics

SC 01005ปฏิบัติการฟิสิกส์ 11(0-3-1)
Physics Laboratory 1

การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาฟิสิกส์ 1 อย่างน้อย 10 การทดลอง

Laboratory in physics 2 coherent theory, at least 10 trials

SC 01007เคมี 13(3-0-6)
Chemistry 1   

อะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมีปริมาณสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลว สารละลายและของแข็ง     อุณหพลศาสตร์ เคมีจลน์ พลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม ปิโตรเลียมและ พอลิเมอร์

Atomic structure and periodic table; chemical bonding; stoichiometry; gases; liquids, solutions and solids; chemical thermodynamics; chemical kinetics; chemical equilibrium; electrochemistry; nuclear chemistry; environmental chemistry; petroleum and polymer

SC 01008ปฏิบัติการเคมี 11(0-3-1)
Chemistry Laboratory 1

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางเคมี ปฏิบัติการที่สัมพันธ์กับรายวิชาเคมี 1

Safety in laboratory; chemistry laboratory apparatus and their uses; experiments associated with chemistry 1

SC 01010ชีววิทยา 13(3-0-6)
Biology 1

สมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ สารเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์และเมแทบอลิซึม โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ ระบบภูมิคุ้มกัน พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีดีเอ็นเอ วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต

Properties of organisms; organization of organisms; scientific method; chemical in organisms; cell and metabolism; structure and function of plant and animal; immune system; genetics and DNA technology; evolution of organisms; biodiversity; ecology and behavior of organisms

SC 01011ปฏิบัติการชีววิทยา 11(0-3-1)
Biology Laboratory 1

กล้องจุลทรรศน์และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาชีววิทยา 1

Microscopy and operating in accordance with the contents of Biology 1

SC 01012เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักวิทยาศาสตร์3(2-2-5)
Digital Technology for Scientists

เทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ไมโครซอฟต์เอ็กเซล และไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ การส่งผ่านข้อมูลจากโปรแกรมหนึ่งไปยังโปรแกรมอื่น การสืบค้นสารสนเทศ กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล ความเป็นพลเมืองดิจิทัลและการรู้เท่าทันดิจิทัล การทำคลิปวิดีโอ

Digital technology in the present and future trends; applications of Microsoft Word, Microsoft Excel and Microsoft PowerPoint; information transfers from one program to others; information retrieval; laws associated with digital technology; digital citizenship and digital literacy; making video clips

SC 12101เคมี 22(2-0-4)
Chemistry 2   

จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรด-เบสและเกลือ สมดุลไอออน เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย์              สารชีวโมเลกุล

Chemical kinetics; chemical equilibrium; acid-base and salts; ionic equilibrium; electrochemistry; organic chemistry; biomolecules

SC 12102ปฏิบัติการเคมี 21(0-3-1)
Chemistry Laboratory 2

ปฏิบัติการที่สัมพันธ์กับรายวิชาเคมี 2

Experiments associated with chemistry 2

SC 12201เคมีอินทรีย์3(3-0-6)
Organic Chemistry   

ไฮบริไดเซซันของคาร์บอน ประเภทของสารประกอบอินทรีย์ การเรียกชื่อและการเขียนสูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ สเตอริโอเคมี หมู่ฟังก์ชันของสารประกอบอินทรีย์ สมบัติทางกายภาพการเตรียม และปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบอินทรีย์ ของอะลิฟาติกและอะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน แอลคิลเฮไลด์ อีเทอร์ ฟีนอล แอลกอฮอล์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์กรดคาร์บอกซิลิก เอมีน สารชีวโมเลกุลและพอลิเมอร์

Hybridization of carbon; types of organic compounds; nomenclature and structure writing of organic compounds; stereochemistry; functional groups of organic compounds; physical properties; preparation and chemical reactions of organic compounds of aliphatic and aromatic hydrocarbons, alkyl halides, ether, phenol, alcohol, aldehyde, ketone, carboxylic acid and its derivatives, amine; biomolecules and polymer

SC 12202ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์1(0-3-1)
Organic Chemistry Laboratory

ปฏิบัติการที่สัมพันธ์กับรายวิชาเคมีอินทรีย์

           Experiments associated with organic chemistry

SC 12203เคมีอนินทรีย์  3(3-0-6)
Inorganic Chemistry 

โครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์ของอะตอม ออร์บิตัลของอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี สารประกอบไอออนิก วัฏจักรบอร์นฮาเบอร์ โครงสร้างผลึก สารประกอบโคเวเลนต์ รูปร่างโมเลกุล เคมีของแข็ง โลหะ โลหะผสม สารกึ่งตัวนำ เคมีโคออร์ดิเนชัน ชนิดของลิแกนด์ ไอโซเมอร์ การอ่านชื่อสารประกอบโคออร์ดิเนชัน การประยุกต์ใช้สารประกอบโคออร์ดิเนชัน และวัสดุนาโน

Electronic structure of atom; atomic orbital; periodic table; chemical bonding; ionic compounds; Born-Haber cycle; crystal structure;  covalent compounds; molecular structure; solid chemistry; metal; alloy; semiconductor coordination chemistry; type of ligands; isomer; nomenclature of coordination compounds; application of coordination compound; nanomaterials

SC 12204ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์  1(0-3-1)
Inorganic Chemistry Laboratory 

ปฏิบัติการที่สัมพันธ์กับรายวิชาเคมีอนินทรีย์ 

Experiments associated with inorganic chemistry

SC 12205เคมีเชิงฟิสิกส์3(3-0-6)
Physical Chemistry 

สถานะของสสาร สมดุลวัฏภาค กฎทางอุณหพลศาสตร์ อุณหเคมี สมดุลเคมี จลนพลศาสตร์เคมี กลไกและอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี เคมีไฟฟ้า เคมีพื้นผิว เคมีคอลลอยด์ การประยุกต์ใช้เคมีเชิงฟิสิกส์ในอุตสาหกรรม 

The state of matter; phase equilibrium; thermodynamics laws; thermochemistry; chemical equilibrium; chemical kinetics; the rate of chemical reaction and chemical reaction mechanisms; electrochemistry; surface chemistry; colloid chemistry; application of physical chemistry in industry

SC 12206ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์1(0-3-1)
Physical Chemistry Laboratory 

ปฏิบัติการที่สัมพันธ์กับรายวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์

Experiments associated with physical chemistry

SC 12207เคมีวิเคราะห์3(3-0-6)
Analytical Chemistry

หลักการเบื้องต้นของเคมีวิเคราะห์ การคำนวณทางสถิติที่เกี่ยวข้อง การเตรียมสารละลาย การเตรียมตัวอย่างเบื้องต้น การวิเคราะห์โดยปริมาตร การวิเคราะห์โดยน้ำหนักและการประยุกต์ใช้

Fundamental of analytical chemistry; calculation of involved statistics; preparation of solution; basic of sample preparation; volumetric analysis; gravimetric analysis and its application

SC 12208ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์1(0-3-1)
Analytical Chemistry Laboratory

ปฏิบัติการที่สัมพันธ์กับรายวิชาเคมีวิเคราะห์

           Experiments associated with analytical chemistry

SC 12209ภาษาอังกฤษสำหรับเคมีผลิตภัณฑ์3(2-2-5)
English for Product Chemistry

ชนิดของคำ รูปแบบและส่วนประกอบของประโยค ทักษะการอ่านข้อเขียน ที่มีเนื้อหาทางเคมี เช่น เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ตารางธาตุ สสาร เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ และเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Parts of speech; patterns and parts of sentence ; practice reading on chemistry content such as laboratory equipment, periodic table, matter, organic chemistry, inorganic chemistry, and related issues

SC 12210เคมีอินทรีย์สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร3(2-2-5)
Organic Chemistry for Herbal Products

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารอินทรีย์ในสมุนไพร ประเภทขององค์ประกอบทางเคมีในสมุนไพร สรรพคุณของสมุนไพรด้านสุขภาพและความงาม ฤทธิ์ทางชีวภาพ การเตรียมวัตถุดิบจากธรรมชาติเบื้องต้น การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรและสารสกัด กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน และพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร

Introduction of organic compounds in herbs; types of chemical constituents in herbs; properties of herbals for health and beauty; biological activities; fundamental preparations of raw material from nature; quality control of raw herbal materials and crude extracts; basic production process; herbal products act

SC 12301ชีวเคมี3(3-0-6)
Biochemistry    

ความสำคัญของบัฟเฟอร์ในสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ทางชีวเคมีของคาร์โบไฮเดรต  โปรตีน ลิพิด และกรดนิวคลีอิก เอนไซม์และโคเอนไซม์ จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ เมแทบอลิซึมของ             สารชีวโมเลกุล ยีนและการแสดงออกของยีน และเทคโนโลยีดีเอ็นเอ

Important of buffer in organisms; biochemical structures and functions of carbohydrate, protein, lipid and, nucleic acid; enzyme and coenzyme; enzyme kinetic, metabolism of biomolecules; gene and gene expression and DNA technology

SC 12302ปฏิบัติการชีวเคมี1(0-3-1)
Biochemistry Laboratory

เทคนิคปฏิบัติการทางชีวเคมี การทดสอบสมบัติทางเคมีของสารชีวโมเลกุล การทดสอบ       การทำงานเอนไซม์และการควบคุมการทำงานของเอนไซม์ จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ การศึกษากระบวนการเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล การประยุกต์ด้านชีวเคมีในชีวิตประจำวัน

Biochemical techniques; laboratory studies of chemical properties of biomolecules; studies of enzyme activity and control of enzyme function; enzyme kinetic; metabolism of biomolecules processing; applications of biochemistry in daily life

SC 12303การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เคมีด้วยเครื่องมือ3(3-0-6)
Instrumental Methods of Chemical Product Analysis

ทฤษฎี หลักการ ส่วนประกอบของเครื่องมือ และการประยุกต์ใช้เทคนิคทาง สเปกโทรสโกปี เคมีไฟฟ้าและโครมาโทกราฟี เพื่อวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทางเคมี

Instrumentation theories, principles, instrumental compartments, and applications in spectroscopy, electrochemistry and chromatography techniques for chemistry products analysis

SC 12304ปฏิบัติการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เคมีด้วยเครื่องมือ1(0-3-1)

Instrumental Methods of Chemical Product Analysis Laboratory

ปฏิบัติการที่สัมพันธ์กับรายวิชาการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เคมีด้วยเครื่องมือ

Experiments associated with instrument of chemistry product analysis

SC 12305ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจเบื้องต้น3(2-2-5)
Fundamental of English for Business Communication

ศัพท์สำนวนภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆทางธุรกิจ การอ่านเอกสารทางธุรกิจได้แก่ แผนภูมิ แผนภาพ ตาราง บทความทางธุรกิจ ข่าว และบทความประชาสัมพันธ์ สืบค้นข้อมูลทางธุรกิจจากสื่อต่างๆ ทักษะการนำเสนอทางธุรกิจ

Vocabulary and expression in business communication situation; reading business-related information including graphs, charts, tables, news articles and press releases; searching business information from media; business presentation skills

SC 12306เคมีอนินทรีย์สำหรับผลิตภัณฑ์เคมี3(2-2-5)
Inorganic Chemistry for Chemistry Product 

การออกแบบผลิตภัณฑ์เคมีโดยใช้ทฤษฎีพันธะ ทฤษฎีพันธะเวเลนซ์ ทฤษฎีออร์บิตัล             เชิงโมเลกุล ทฤษฎีสนามผลึก เคมีโคออร์ดิเนชัน ปฏิกิริยาและกลไกปฏิกิริยาของสารประกอบ การออกแบบกระบวนการผลิต การเลือกใช้วัสดุอย่างสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

Chemistry product design using bond theory, valence bond theory, molecular orbital theory, crystal field theory, coordination compound, reaction and mechanism of compound; production design; creative selection of materials; product innovation

SC 12307ความปลอดภัยทางเคมี2(2-0-4)
Safety in Chemistry 

ความเป็นอันตรายของสารเคมี การจำแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตราย ระบบการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย สัญลักษณ์และเครื่องหมายความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทางเคมี การจัดการของเสียทางเคมี ความปลอดภัยและอุปกรณ์ความปลอดภัยทางเคมี 

Hazard of chemical; classification of chemical and hazardous substances; storage system of chemical and hazardous substances; safety symbol and mark about chemistry; management of waste in chemistry; safety and safety equipment in chemistry

SC 12308การบริหารธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมี3(3-0-6)
Chemical Product Business Administration

ประเภทของธุรกิจ วิธีการจดทะเบียน เอกสารและกฎระเบียบที่จำเป็นเพื่อการประกอบการ ภาษีเกี่ยวกับธุรกิจขนาดย่อม การจัดทำแผนธุรกิจขนาดย่อม การประเมินโอกาสทางการตลาด            ผลิตภัณฑ์เคมี หลักการพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในธุรกิจทางเคมี

Business type; registration method; documents and rules necessary for entrepreneurship; taxes for Small and Medium Enterprise (SMEs); business planning; assessing market opportunities; chemical products; basic principles of economics and application of economic principles in chemical business

SC 12309ผลิตภัณฑ์ด้านความงามในชีวิตประจำวัน2(2-0-4)
Dairy Beauty Products

ความรู้พื้นฐานของผลิตภัณฑ์ด้านความงาม ชนิด สารประกอบ การเลือก การผลิต                การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ ความปลอดภัย การใช้สมุนไพร แนวโน้มของผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม และเครื่องสำอางในชีวิตประจำวัน

Fundamentals of beauty products; types; compounds; selection; production; qualitative and quantitative analysis; safety; medicinal uses; trends in beauty and cosmetic products in daily life

SC 12310ความรู้เบื้องต้นผลิตภัณฑ์เสริมความงาม3(3-0-6)
Introduction of Beauty Products

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความงาม สารทางชีวเคมีและอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับความงาม สารต้านอนุมูลอิสระ เคมีภัณฑ์และความปลอดภัยในการใช้เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและความงาม เทคโนโลยีเพื่อความงาม หลักการและข้อควรระวังในการเลือกใช้เครื่องสำอาง

General knowledge on beauty; biochemical substances and their derivatives related to beauty; antioxidant; chemicals and safety in use of cosmetics; health and beauty products; beauty technology; principles and precautions for choosing cosmetics

SC 12311ผลิตภัณฑ์ด้านความงามจากชีวภาพในท้องถิ่น3(2-2-5)
Local Bio-based Beauty Products

ประเภทของสารออกฤทธิ์ในชีวภาพ สรรพคุณด้านความงามของสารชีวภาพจากท้องถิ่น               การเก็บสารตัวอย่าง การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในชีวภาพ ความเป็นพิษระดับเซลล์และระดับโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านความงามขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ด้าน  ความงาม

Type of active compounds in living organisms; beauty properties of local biological substances; sampling; Identification and analysis of chemical constituents in organisms; cytotoxicity and genotoxicity of organism; basic processing of beauty product; experiments associated with beauty product

SC 12312สมุนไพรเพื่อความงาม3(2-2-5)
Herbs for Beauty

การศึกษาตัวอย่างสมุนไพรและวิธีการสกัด สรรพคุณของสมุนไพร การเลือกใช้และการเก็บรักษาสมุนไพร สารสำคัญที่ออกฤทธิ์ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้เพื่อความงาม เช่น ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์สมุนไพรบำรุงผิวและผม การวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีและการประเมินความปลอดภัยของสารประกอบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้เพื่อความงาม ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้เพื่อความงามและการนำสมุนไพรมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจความงาม ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้เพื่อความงาม

Study of herbs sample and its extraction method; properties of herbs, consideration and storage of herbs; important active substances; herbs product for beauty e.g. herbs cleaning product and skin and hair care herbs product; analysis of chemical property and safety evaluation of compound used in herbs product for beauty; efficacy of herbs product for beauty and application of herbs in beauty business; experiments associated with herbs product for beauty

SC 12313เคมีของสารหอม2(1-2-3)
Fragrance Chemistry

ความรู้พื้นฐานของผลิตภัณฑ์สารหอม โครงสร้างน้ำหอม สารประกอบอโรมา น้ำมันหอมระเหย กลไกการดมกลิ่น ส่วนผสมของกลิ่นหอมจากธรรมชาติและสังเคราะห์ ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ      สารหอม

Fundamentals of fragrance products; perfume structure; aroma compound; essential oil; mechanism of olfaction; natural and synthetic fragrance ingredients; experiments associated with fragrance

SC 12314การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยใช้วิธีการทางเคมี3(2-2-5)
Application of Chemical to Quality Control and Inspection of Product

การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตและการเก็บรักษาและการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยใช้วิธีการทางเคมี ความรู้เกี่ยวกับองค์การมาตรฐานสากล (ISO) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพโดยใช้วิธีการทางเคมี

Quality control of product in production and storage procedures and inspection of product using chemical procedure; knowledge of international organization for standardization and product standard; experiments associated with application of chemical to quality control and inspection of healthy food and beverage product

SC 12315ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจำวัน2(2-0-4)
Daily Health Products

ความรู้พื้นฐานของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพประเภทผลิตภัณฑ์ยา อาหาร เครื่องสำอาง ยาเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์หรือผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด ประเภทเครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน การเลือกซื้อ ความปลอดภัย การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

Fundamentals of daily health products; health products in the category of drugs; food; cosmetics; drugs used in medicine or drug products; medical devices dangerous substances used in the home; purchase; safety; health product advertisements

SC 12316ชีวเคมีเชิงอุตสาหกรรม3(3-0-6)
Industrial Biochemistry

เทคโนโลยีเอนไซม์ เทคโนโลยีการหมักเบื้องต้น เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช สัตว์ และจุลินทรีย์  ชีวเคมีในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร การผลิตพลังงานชีวภาพ มลพิษสิ่งแวดล้อมต่อกระบวนการทางชีวเคมีของสิ่งมีชีวิต การประยุกต์ทางชีวเคมีใช้ในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารและสุขภาพ

Enzyme technology; introduction to fermentation technology; biotechnology of plant, animal and microorganism; biochemistry in the agricultural and food industry; bioenergy production; environmental pollution to biochemical of organisms system; biochemical applications using in food and health industry products  

SC 12317อาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร3(2-2-5)
Food and Food Product

สมบัติของน้ำและชนิดของน้ำในอาหาร องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน วิตามิน และเกลือแร่ การประยุกต์ใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรมอาหาร ระบบคอลลอยด์ในอาหาร รงควัตถุ สารให้กลิ่นและรส การแปรรูปอาหาร อาหารสำหรับผู้สูงอายุ ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์อาหาร 

Properties of water and type of water in food; chemical composition foods such as carbohydrate; lipid; protein; vitamin and mineral; application of enzyme in food industry; colloidal system in foods; pigments; flavoring agents; food processing; food for elderly; experiments associated with food product

SC 12318ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ3(2-2-5)
Healthy Food and Beverage Product

ประเภท การเลือกวัตถุดิบ กระบวนการผลิตและคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ แนวคิดในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

Type; selection of raw material; production process and nutritional value of healthy food and beverage product; concept of the design and development of healthy food and beverage product; experiments associated with healthy food and beverage product

SC 12319สุขภาพกับภูมิปัญญาท้องถิ่น3(2-2-5)
Health and Local Wisdom

แนวโน้มสุขภาพในยุคปัจจุบัน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
การวิเคราะห์ศักยภาพผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับทฤษฎีสุขภาพกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

Health trends; knowledge about local wisdom on health; health product potential analysis; development of health products from local wisdom; experiments associated with health and local wisdom

SC 12320ผลิตภัณฑ์อาหารหมัก3(2-2-5)
Fermented Food Products

ความรู้พื้นฐานของผลิตภัณฑ์อาหารหมัก ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารหมักแบคทีเรียแลคติกและโพรไบโอติก อาหารหมักจากถั่วเหลือง ธัญพืช เนื้อสัตว์ เนื้อปลา ผัก และนม ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับอาหารหมัก

Fundamentals of fermented food products; fermented food products safety; lactic acid bacteria and probiotic; fermented foods from soy; cereal; meat; fish; vegetable and milk; experiments associated with fermented foods

SC 12321เพอรอฟสไกต์และการนำไปใช้ประโยชน์3(2-2-5)
Perovskite and Its Application

โครงสร้าง การสังเคราะห์และลักษณะเฉพาะ การเร่งปฏิกิริยาและการนำไปใช้ประโยชน์ทั่วไป การซึมผ่านแก๊สออกซิเจนจากอากาศ การผลิตแก๊สสังเคราะห์จากปฏิริยาพาร์เชียลออกซิเดชันของมีเทน วัสดุทำขั้วแคโทดในเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับทฤษฎีเพอรอฟสไกต์และการนำไปใช้ประโยชน์

Perovskite’s structure; synthesis and characterization; catalysis and application; oxygen permeation from air; Syngas production from partial oxidation of methane reaction; cathode materials in solid oxide fuel cell; experiments associated with perovskite and its application 

SC 12322พอลิเมอร์ทางชีวภาพ3(3-0-6)
Biopolymer

สมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และกระบวนการผลิตพอลิเมอร์จากสิ่งมีชีวิต พอลิเมอร์                    ทางชีวภาพที่ใช้ประโยชน์ในทางการอุตสาหกรรมเคมี เช่น เจลาติน วุ้น เพคติน ไคติน เซลลูโลส น้ำมัน ขี้ผึ้ง และยาง เป็นต้น การนำผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ 

The physical; chemical and production processes of polymers from organisms;  biological polymers used in the chemical industry such as gelatin; agar; pectin; chitin; cellulose; oil; wax; and rubber; etc.; application of polymer products in various industries

SC 12323ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร3(2-2-5)
Products from Agricultural Waste

ความหมายและประเภทของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โครงสร้างทางเคมีของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กระบวนการแปรรูปวัสดุผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร แนวคิดและวิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและประโยชน์ใช้สอย ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ด้านความงาม

Definition and types of agricultural waste; chemical structural of agricultural waste; physical and chemical properties of agricultural waste; agricultural waste product development; product design concepts and methods; practicing designing and developing products to add value and functionality; experiments associated with product from agriculture waste

SC 12324การกัดกร่อนและการเสื่อมของวัสดุ3(2-2-5)
Corrosion and Degradation of Material

การกัดกร่อนของโลหะ การพิจารณาเชิงอิเล็กโตรเคมี อัตราการกัดกร่อน อิทธิพลของสภาพแวดล้อม รูปแบบของการกัดกร่อน การป้องกันการกัดกร่อน ปฏิกิริยาออกซิเดชัน การกัดกร่อนของวัสดุเซรามิก การเสื่อมของพอลิเมอร์ งานประยุกต์และทิศทางในอนาคตด้านวัสดุที่มีอิทธิพลต่อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับการกัดกร่อนของวัสดุ

Corrosion of metal; electrochemical consideration; corrosion rate; environmental effects; form of corrosion; corrosion prevention; oxidation reaction; corrosion of ceramic material; degradation of polymer; applications and trends of material in the future influence on product; experiments associated with corrosion of material

SC 12325สีสันของผลิตภัณฑ์3(2-2-5)
Product Colors

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารให้สีทั้งจากธรรมชาติและการสังเคราะห์ ประเภทของสี:
สีจากธรรมชาติ สีสังเคราะห์ เทคนิคการสกัดสีจากวัสดุธรรมชาติ เทคนิคการย้อมสีธรรมชาติ เทคนิคการเลือกใช้สีกับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท การตรวจวิเคราะห์คุณภาพของสีและสารตกค้าง ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับทฤษฎีสีสันของผลิตภัณฑ์

Fundamentals of natural and synthetic colorants; types of pigments: natural colors; synthetic colors; extraction techniques from natural materials; techniques of natural dyeing; techniques of choosing colors for each type of product; quality analysis of paint and residues; experiments associated with product colors

SC 12326วัสดุอุตสาหกรรมเคมี3(3-0-6)
Chemical Industrial Materials

ชนิดของวัสดุอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้วัสดุอุตสาหกรรมเคมี โลหะ โลหะผสม พลาสติก พอลิเมอร์ เซรามิกคอมโพสิต ไม้ และคอนกรีต การกัดกร่อน การย่อยสลายและการป้องกัน

Type of industrial materials; application of chemical industrial materials; metals; alloys; plastics; polymers; ceramic composites; wood and concrete; corrosion; degradation and protection

SC 12327สถานประกอบการทางเคมี2(1-2-3)
Chemical Enterprises 

หลักการและกระบวนการการทำงานของสถานประกอบการทางเคมี ทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชน โรงงานอุตสาหกรรมสี โรงงานเซรามิค โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ห้องปฏิบัติการกลาง สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          

Principles and process of enterprises in both government and private organization; paint industry; ceramics industry; food and drink industry; center laboratory; central institute of forensic science; center for scientific and technological instrument

SC 12328เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผลิตภัณฑ์เคมี2(1-2-3)
Information Technology for Chemical Products

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วางแผนการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำหรับเคมี โปรแกรมวาดโครงสร้างทางเคมี ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศและการสืบค้นเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจและในชีวิตประจำวัน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และการใช้งานอินเทอร์เน็ต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ความมั่นคงปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตในเชิงธุรกิจ

Using computer program for experiment planning and statistical data analysis for chemistry; chemical structure drawing program; basic knowledge about information resources and searching for use in business operations and in daily life; basic knowledge about computer systems and internet usage; electronic commerce; business internet security

SC 12329แหล่งพลังงานหมุนเวียนและการใช้ประโยชน์2(2-0-4)
Renewable Energy Resources and Utilization

ความหมายและประเภทของพลังงาน ยุทธศาสตร์ชาติด้านพลังงานและยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน ทฤษฎี หลักการ ส่วนประกอบของเครื่องมือ การนำไปใช้ประโยชน์ของพลังงานหมุนเวียน พลังงานลม  พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานไฮโดรเจน น้ำ และชีวมวล

Meaning and types of energy; national strategy on energy and strategy of the ministry of energy; theories, principles, instrumental compartments, utilizations of renewable energy, wind energy, solar energy, hydrogen energy, water and biomass

SC 12330ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ3(3-0-6)
Fundamental of Business Laws

ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับธุรกิจ รูปแบบองค์กรธุรกิจตามกฎหมายไทย การจดทะเบียนพาณิชย์ของธุรกิจไทย การจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์และการขอเครื่องหมายการค้า กฎหมายพื้นฐานกับธุรกิจ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ กฎหมายพื้นฐานสำหรับสตาร์ทอัพ คุณธรรมของบุคคล และองค์กรธุรกิจในการเสียภาษี

Relationship between law and business; business organization model according to Thai law; commercial registration of Thai business; electronic registration and trademark request; basic law and business; business ethics and code of conduct; basic laws for startups; moral of the person and business organizations to pay taxes

SC 12331กระบวนการผลิตและการจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเคมี3(2-2-5)
Production Processes and Environmental Management in the Chemical Industry

อุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทางเคมี เช่น อุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมในสถานการณ์ปัจจุบัน มลพิษทางสิ่งแวดล้อม คุณภาพทางสิ่งแวดล้อม การจัดการและแนวทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเคมี 

Industry and production processes of product chemistry: pharmaceutical and cosmetics industry, food and agricultural processing industry, petrochemical industry and industry in current; environmental pollution; quality of environmental; management and conservation guideline of environmental in the chemical industry

SC 12401เตรียมสหกิจศึกษาทางเคมีผลิตภัณฑ์1(0-2-1)
Pre-cooperative Education in Product Chemistry

หลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ กฎและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถานที่ทำงาน เทคนิคการเขียนประวัติและการสัมภาษณ์งาน การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคมที่ดี จรรยาบรรณวิชาชีพ วัฒนธรรมองค์กร การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลิต สุขอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิแรงงานและข้อบังคับในการทำงาน

Principles and concepts of Cooperative Education; processes and steps; rules and regulations related to Cooperative Education; fundamental knowledge and techniques for pursuing a career such as workplace selections, resume writing, and job interview; development of personality and social manner training; career ethics, corporate culture; quality control and standardization of the production; personal hygiene and safety in the workplace; laws associated with labour rights and workplace regulations

SC 12402สหกิจศึกษาทางเคมีผลิตภัณฑ์6(640)
Co-operative Education in Product Chemistry

รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนก่อน: SC 12401 เตรียมสหกิจศึกษาทางเคมีผลิตภัณฑ์

ปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมเคมีผลิตภัณฑ์แบบเต็มเวลาเสมือนเป็นหนึ่งในพนักงานจริงหรือลูกจ้างชั่วคราวภายใต้โครงการที่ได้รับมอบหมายจากความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตร จัดทำรายงานผล  การปฏิบัติงาน เขียนรายงาน นำเสนอโครงงานแบบปากเปล่าและจัดทำรายงานเป็นรูปเล่ม โดยบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรนำไปสู่การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาตนไปสู่การประกอบอาชีพ

 Prerequisite: SC 12401 Pre-cooperative Education in Product Chemistry

Full-time practicum in the product chemistry; an employee or a temporary worker under assigning the curriculum committee; reporting of training progress; writing report; oral presentation and making a full-training report using knowledge integration obtaining the curriculum to practicum to create a career opportunity

SC 12403สัมมนาเฉพาะทางเคมีผลิตภัณฑ์1(0-2-1)
Seminar in Product Chemistry

อภิปรายงานวิจัยและความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์เคมีใหม่ๆ จากวารสาร ตำรา และสารสนเทศ

Discussion of new product chemistry research and knowledge from journal, papers, text books and information

SC 12404โครงการวิจัยทางเคมีผลิตภัณฑ์ 11(0-2-1)
Senior Project in Product Chemistry 1

การสืบค้นข้อมูลในหัวข้อที่น่าสนใจ และเขียนโครงร่างการวิจัยสำหรับโครงงานทางผลิตภัณฑ์เคมี โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วารสารและรายงานการวิจัย วางแผนการทำวิจัย และนำเสนอโครงงาน 

Literature survey of interesting topics and writing research proposal for product chemistry problem-based project via information technology, technical journals and research reports; research planning and presenting the project proposal

SC 12405โครงการวิจัยทางเคมีผลิตภัณฑ์ 22(0-6-2)
Senior Project in Product Chemistry 2

รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนก่อน: SC 12404 โครงการวิจัยทางเคมีผลิตภัณฑ์ 1

การทำวิจัยโครงการวิจัย การวิเคราะห์และการแปลผล การอภิปรายผล สรุปผลและการนำเสนอผลงานวิจัย

 Prerequisite: SC 12404 Senior Project in Product Chemistry 1

Research project conduction; critical analysis; interpretation of results; conclusion; research presentation 

SC 12406การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเคมีผลิตภัณฑ์3(300)
Internship in Product Chemistry 

การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับงานทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคมี

Practical training in private sector or government organization about development of product chemistry

คำอธิบายรายวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่น

SC 01006เคมีเบื้องต้น3(2-2-5)
Basic Chemistry

สารและสมบัติของสาร ปริมาณสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลว สารละลายและของแข็ง สมดุลเคมี กรด-เบสและเกลือ

Substance and its properties; stoichiometry; gases; liquids, solutions and solids; chemical equilibrium; acid-base and salts

SC 12001เคมีทั่วไป4(3-3-7)
General Chemistry 

สสารและสมบัติของสาร โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลวและของแข็ง กรด-เบส และเกลือ สมดุลเคมี อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี เคมีไฟฟ้า การประยุกต์ใช้เคมีในชีวิตประจำวัน ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับทฤษฎีเคมีทั่วไป

Matter and substance properties; atomic structure and periodic table; chemical bonding; stoichiometry; gases; liquids and solids; acid-base and salts; chemical equilibrium; chemical thermodynamics; chemical kinetics; electrochemistry; applications to chemistry in daily life; experiments associated with general chemistry

SC 12002เคมีอินทรีย์พื้นฐาน3(2-2-5)
Fundamental of Organic Chemistry

ประเภทของสารประกอบอินทรีย์ การเรียกชื่อและการเขียนสูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ สเตอริโอเคมีพื้นฐาน หมู่ฟังก์ชันของสารประกอบอินทรีย์ สมบัติทางกายภาพและปฏิกิริยาเคมีพื้นฐานของสารประกอบอินทรีย์ ได้แก่ อะลิฟาติกและอะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน อีเทอร์ ฟีนอล แอลกอฮอล์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์กรดคาร์บอกซิลิก เอมีน สารชีวโมเลกุลพื้นฐาน และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับภาคทฤษฎี 

Types of organic compounds; nomenclature and structure writing of organic compounds; basic stereochemistry; functional groups of organic compounds; physical properties and basic chemical reactions of organic compounds such as aliphatic and aromatic hydrocarbons, ether, phenol, alcohol, aldehyde, ketone, carboxylic acid and its derivatives, amine; biomolecules, and laboratory experiments related to the lecture topics

SC 12003เคมีอินทรีย์ทั่วไป3(3-0-6)
General Organic Chemistry

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ การเรียกชื่อและการเขียนสูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ สเตอริโอเคมีพื้นฐาน หมู่ฟังก์ชันของสารประกอบอินทรีย์ สมบัติทางกายภาพและปฏิกิริยาเคมีพื้นฐานของสารประกอบอินทรีย์ ได้แก่ อะลิฟาติกและอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน อีเทอร์ ฟีนอล แอลกอฮอล์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์กรดคาร์บอกซิลิก เอมีน สารชีวโมเลกุลและพอลิเมอร์ 

Introduction of organic chemistry; nomenclature and structure writing of organic compounds; basic stereochemistry; functional groups of organic compounds; physical properties and basic chemical reactions of organic compounds such as aliphatic and aromatic hydrocarbons, ether, phenol, alcohol, aldehyde and ketone, carboxylic acid and its derivatives, amine; biomolecules and polymer

SC 12004ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ทั่วไป1(0-3-1)
General Organic Chemistry Laboratory

ปฏิบัติการที่สัมพันธ์กับทฤษฎีในรายวิชาเคมีอินทรีย์ทั่วไป

Experiments associated with general organic chemistry

SC 12005เคมีเชิงฟิสิกส์พื้นฐาน3(2-2-5)
Fundamental of Physical Chemistry

สถานะของสสาร สมดุลวัฏภาค อุณหเคมี สมดุลเคมี จลนพลศาสตร์เคมี เคมีไฟฟ้า เคมีพื้นผิว เคมีคอลลอยด์ การประยุกต์ใช้เคมีเชิงฟิสิกส์ในอุตสาหกรรม ปฏิบัติการที่สัมพันธ์กับรายวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์พื้นฐาน

The state of matter; phase equilibrium; thermochemistry; chemical equilibrium; chemical kinetics; electrochemistry; colloid chemistry; surface chemistry; application of physical chemistry in industry; experiments associated with physical chemistry 

SC 12006เคมีเชิงฟิสิกส์ทั่วไป3(3-0-6)
General Physical Chemistry

สถานะของสสาร สมดุลวัฏภาค กฎทางอุณหพลศาสตร์ อุณหเคมี สมดุลเคมี จลนพลศาสตร์เคมี กลไกและอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี เคมีไฟฟ้า เคมีพื้นผิว เคมีคอลลอยด์ การประยุกต์ใช้เคมี เชิงฟิสิกส์  ในอุตสาหกรรม 

The state of matter; phase equilibrium; thermodynamics laws; thermochemistry; chemical equilibrium; chemical kinetics; the rate of chemical reaction and chemical reaction mechanisms; electrochemistry; colloid chemistry; surface chemistry; application of physical chemistry in industry

SC 12007ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ทั่วไป1(0-3-1)
General Physical Chemistry Laboratory

ปฏิบัติการที่สัมพันธ์กับรายวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ทั่วไป

Experiments associated with general physical chemistry

SC 12008ชีวเคมีพื้นฐาน3(2-2-5)
Fundamental of Biochemistry

หมู่ทำหน้าที่ทางเคมีอินทรีย์ที่สำคัญต่อสารชีวโมเลกุล น้ำและสารละลายสำหรับปฏิกิริยาทางชีวเคมี พื้นฐานการเกิดปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ โครงสร้างและหน้าที่ทางชีวภาพของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด กรดนิวคลีอิก เป็นต้น เอนไซม์และการประยุกต์ใช้ กระบวนการเมแทบอลิซึมเบื้องต้น ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับทฤษฎีชีวเคมีพื้นฐาน

Functional groups of organic chemistry which important to biomolecules; water and solution for biochemical reaction; basic of chemical reaction in organisms; cells and cell components; structure and biological functions of biomolecules such as carbohydrate, protein, lipid, nucleic acid etc.; enzymes and its applications; basic of metabolism process; experiments associated with fundamentals of biochemistry

SC 12009ชีวเคมีทั่วไป3(3-0-6)
General Biochemistry

ความรู้พื้นฐานทางเคมีที่จำเป็นสำหรับชีวเคมี หมู่ทำหน้าที่ทางเคมีอินทรีย์ที่สำคัญต่อสาร          ชีวโมเลกุล ความสำคัญของชีวเคมี พลังงานและการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี องค์ประกอบของเซลล์และหน้าที่ของออร์แกเนลล์สำคัญภายในเซลล์ โครงสร้าง สมบัติ และหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด กรดนิวคลีอิก เป็นต้น เอนไซม์และจลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ กระบวนการเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล กระบวนการถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรมเบื้องต้น

Basic chemistry necessary for biochemistry; importance of biochemistry; energy and biochemical transformation; composition and function of organelle within cell; structure, properties and functions of biomolecules such as carbohydrate, protein, lipid, nucleic acid etc.; enzyme and enzyme kinetic, metabolic processes of biomolecules, basic of genetic information

SC 12010ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป1(0-3-1)
General Biochemistry Laboratory

ปฏิบัติการทดสอบสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมีและสมบัติทางชีวภาพของสารชีวโมเลกุลที่สอดคล้องกับทฤษฎี

Laboratory for physical, chemical and biological properties of biomolecules corresponding with theory

SC 12011เคมีอนินทรีย์ทั่วไป1(0-3-1)
General Inorganic Chemistry

โครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์ของอะตอม ออร์บิตัลของอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี สารประกอบไอออนิก สารประกอบโคเวเลนต์ เคมีของธาตุหมู่หลักและธาตุแทรนซิชันแถวแรก เคมีของแข็ง โลหะ โลหะผสม สารกึ่งตัวนำ เคมีโคออร์ดิเนชันและสารประกอบเชิงซ้อน ปฏิกิริยากรด-เบสในสารละลาย              ที่ไม่ใช่น้ำ 

Electronic structure of atom; atomic orbital; periodic table; chemical bonding; ionic compounds; covalent compounds; chemistry of main group and first row transition element; solid chemistry; metal; alloy; semiconductor; coordination chemistry and complex; acid-base reaction in non-aqueous media

SC 12012ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ทั่วไป1(0-3-1)
General Inorganic Chemistry Laboratory

ปฏิบัติการที่สัมพันธ์กับรายวิชาเคมีอนินทรีย์ทั่วไป

Experiments associated with general inorganic chemistry

SC 12013เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน3(2-2-5)
Fundamental of Analytical Chemistry

หลักการเบื้องต้นของเคมีวิเคราะห์ การคำนวณทางสถิติที่เกี่ยวข้อง การเตรียมสารละลาย การเตรียมตัวอย่างเบื้องต้น การวิเคราะห์โดยปริมาตร การวิเคราะห์โดยน้ำหนักและการประยุกต์ใช้ ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับทฤษฎีเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน

Fundamental of analytical chemistry; calculation of involved statistic calculation; preparation of solution; basic of sample preparation; volumetric analysis; gravimetric analysis and its application; experiments associated with general chemistry

SC 12014การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทั่วไป2(1-2-3)
General Instrumental Methods of Analysis

หลักการ ส่วนประกอบของเครื่องมือ และการประยุกต์ใช้เทคนิคทางสเปกโทรสโกปี           และโครมาโทกราฟี เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และการฝึกเทคนิคการวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 

Fundamental, instrumental compartments, and applications in spectroscopic and chromatographic techniques for applied science; practicing in instrumental techniques for chemical analysis

3.1.6 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา

ชั้นปีที่รายละเอียด
1นักศึกษาสามารถจำแนกประเภทและรู้วิธีการใช้งานของอุปกรณ์เครื่องแก้ว และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์จำลองได้อย่างถูกวิธี 
2นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจทางเคมีในศาสตร์ต่าง ๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ได้
3นักศึกษามีความรู้และทักษะเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์สารผลิตภัณฑ์ได้
4นักศึกษามีทักษะความรู้ความสามารถในการนำความรู้จากรายวิชาในหลักสูตร สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน ที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนท้องถิ่นในปัจจุบัน

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร

ลำดับที่ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชนตำแหน่งทางวิชาการคุณวุฒิ(สาขาวิชา)สถานศึกษาและปีพ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา
1นางสาวอุมาลี นามดวง3-1006-XXXXX-XX-Xผู้ช่วยศาสตราจารย์เคมีอินทรีย์ (0131)ปร.ด. (เคมีประยุกต์)
วท.ม. (เคมีประยุกต์)ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  

วท.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2560มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2548มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2562มหาวิทยาลัย                 ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2544
2นางสาวจินดา ยืนยงชัยวัฒน์3-1016-XXXXX-XX-Xผู้ช่วยศาสตราจารย์เคมีวิเคราะห์ (0132)วท.ด. (เคมีเทคนิค)วท.ม. (ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)วท.บ. (เคมี)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
3นางสาวหนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์1-5099-XXXXX-XX-Xผู้ช่วยศาสตราจารย์เคมีอนินทรีย์ (0133)ปร.ด. (เคมี) 
วท.ม. (เคมี) 
วท.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
4นางสาวอาทิตยา สามณฑา3-1005-XXXXX-XX-Xผู้ช่วยศาสตราจารย์เคมีวิเคราะห์ (0132)ปร.ด. (เคมีวิเคราะห์) วท.ม. (เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์)วท.บ. (เคมี)มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544
5นางสาวสุภาภรณ์ คางคำ3-6604-XXXXX-XX-Xผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิศวกรรมเคมี (1101)วท.ด. (เคมีเทคนิค) Dr. de l’INPT. (Process and Environ mental Engineering)  วท.ม. (เคมีเทคนิค) วท.บ. (เคมีวิศวกรรม)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 INP Toulouse, France, 2555

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
6นางสาวธิดา อมร3-1001-XXXXX-XX-Xผู้ช่วยศาสตราจารย์ชีวเคมี (0138)วท.ด. (พันธุวิศวกรรม) วท.ม. (เคมีชีวภาพ) 
กศ.บ. (เคมี) 
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, 2549มหาวิทยาลัย             ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2541มหาวิทยาลัย             ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2537
7นางสาวญาณิศา ตันติปาลกุล3-1006-XXXXX-XX-Xผู้ช่วยศาสตราจารย์เคมีสิ่งแวดล้อม (0136)ปร.ด. (การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี)วท.ม. (เคมีอุตสาหกรรม)
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
วท.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2550มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2557มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2547

หมายเหตุ ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอนของอาจารย์ ดูที่ภาคผนวก ง 

3.2.2 อาจารย์ประจำ

ลำดับที่ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชนตำแหน่งทางวิชาการคุณวุฒิ(สาขาวิชา)สถานศึกษาและปีพ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา
1นางสาวอุมาลี นามดวง3-1006-XXXXX-XX-Xผู้ช่วยศาสตราจารย์เคมีอินทรีย์ (0131)ปร.ด. (เคมีประยุกต์)
วท.ม. (เคมีประยุกต์)ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  วท.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2560มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2548มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2562มหาวิทยาลัย                 ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2544
2นางสาวจินดา ยืนยงชัยวัฒน์3-1016-XXXXX-XX-Xผู้ช่วยศาสตราจารย์เคมีวิเคราะห์ (0132)วท.ด. (เคมีเทคนิค)วท.ม. (ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)วท.บ. (เคมี)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
3นางสาวหนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์1-5099-XXXXX-XX-Xผู้ช่วยศาสตราจารย์เคมีอนินทรีย์ (0133)ปร.ด. (เคมี) 
วท.ม. (เคมี) 
วท.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
4นางสาวอาทิตยา สามณฑา3-1005-XXXXX-XX-Xผู้ช่วยศาสตราจารย์เคมีวิเคราะห์ (0132)ปร.ด. (เคมีวิเคราะห์
วท.ม. (เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์)วท.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544
5นางสาวสุภาภรณ์ คางคำ3-6604-XXXXX-XX-Xผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิศวกรรมเคมี (1101)วท.ด. (เคมีเทคนิค) Dr. de l’INPT. (Process and Environ mental Engineering)  วท.ม. (เคมีเทคนิค) วท.บ. (เคมีวิศวกรรม)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 INP Toulouse, France, 2555

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
6นางสาวธิดา อมร3-1001-XXXXX-XX-Xผู้ช่วยศาสตราจารย์ชีวเคมี (0138)วท.ด. (พันธุวิศวกรรม) วท.ม. (เคมีชีวภาพ) 
กศ.บ. (เคมี) 
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, 2549มหาวิทยาลัย             ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2541มหาวิทยาลัย             ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2537
7นางสาวญาณิศา ตันติปาลกุล3-1006-XXXXX-XX-Xผู้ช่วยศาสตราจารย์เคมีสิ่งแวดล้อม (0136)ปร.ด. (การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี)วท.ม. (เคมีอุตสาหกรรม)
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  วท.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2561มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2550มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2557มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2547
8นายธีรดิตถ์ โพธิตันติมงคล5-1016-XXXXX-XX-Xผู้ช่วยศาสตราจารย์เคมีวิเคราะห์ (0132)วท.ม. (เคมีวิเคราะห์) วท.บ. (เคมีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2547
9นางอัจฉรา แก้วน้อย3-1022-XXXXX-XX-Xผู้ช่วยศาสตราจารย์เคมีอินทรีย์ (0131)ปร.ด. (เภสัชเคมีและพฤกษเคมี)วท.ม. (เภสัชศาสตร์)วท.บ. (เคมี)มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2531
10นายอาวุธ หงส์ศิริ1-3299-XXXXX-XX-Xอาจารย์วท.ม. (เภสัชกรรมไทย)  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  พท.บ. (การแพทย์ไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา,2560มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา,2562มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา,2556
11นางสาวเพียงธิดา เสรีสุทธิกูลชัย3-1017-XXXXX-XX-Xอาจารย์ศศ.ม.(การจัดการทางวัฒนธรรม)อ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545
12นางสาวณิชาภา แก้วประดับ3-1303-XXXXX-XX-Xอาจารย์นศ.ม. (วารสารสนเทศ การหนังสือพิมพ์)นศ.บ. (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยม, 2542
มหาวิทยาลัยรังสิต, 2537
13นางสาวกิตติยา สุวรรณกูฏ1-3301-XXXXX-XX-Xอาจารย์ปร.ด.(ชีววิทยา)วท.ม.(วิทยาศาสตรศึกษา (ชีววิทยา))วท.บ.(ชีววิทยาประยุกต์)มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2551
14นางสาวนวพร หงส์พันธุ์1-3299-XXXXX-XX-Xอาจารย์วทม. (เทคโนโลยีการอาหาร)  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูวทบ. (เทคโนโลยีการอาหาร)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2554มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550
15นางสาวจุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์1-1020-XXXXX-XX-Xผู้ช่วยศาสตราจารย์ออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ (8502) อนุสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์(850201)วทม. (เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์)วทบ. (เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2549 

หมายเหตุ ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอนของอาจารย์ ดูที่ภาคผนวก จ 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม

ผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ก่อนเข้าสู่อาชีพ ดังนั้นในหลักสูตรนี้จึงมีรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มวิชาชีพ เพื่อให้บัณฑิตมีประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

  4.1.1 มีทักษะการปฏิบัติงานในชุมชน ท้องถิ่น สถานประกอบการภาครัฐหรือเอกชน 

4.1.2 สามารถบูรณาการความรู้และทักษะที่เรียนมาเพื่อนำไปแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมของหน่วยงานที่ทำงาน ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับหน่วยงานที่ทำงานได้

4.1.5 สามารถสื่อสารทั้งวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษรกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

4.1.6 สามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาในงานที่เกี่ยวข้อง

4.2 ช่วงเวลา 

ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 4

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง ในระหว่างภาคเรียนที่ 1

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย

ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับข้อกำหนดในการทำโครงงานหรืองานวิจัย ควรแนบข้อกำหนดสำหรับการทำโครงงานหรืองานวิจัยด้วย โดยระบุชื่อรายวิชาและแยกองค์ประกอบของรายวิชา

5.1 คำอธิบายโดยย่อ 

วิชาโครงงานด้านเคมีมีการดำเนินงานจัดทำโครงงานภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยมีหัวข้อที่เกี่ยวกับเคมีที่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สถานประกอบการภาครัฐหรือเอกชน โดยมีการเขียนรายงานในรูปบัณฑิตนิพนธ์ มีการสอบปริญญานิพนธ์ โดยคณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากอาจารย์ในสาขาวิชาเคมี 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีวิทยาการวิจัยและสร้างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สถานประกอบการภาครัฐหรือเอกชน โดยสามารถวิเคราะห์วางแผนการทดลอง สรุปและนำเสนอผลงานวิจัยโดยกำหนดผลการเรียนรู้ดังนี้

  1. มีความซื่อสัตย์เชิงวิชาการ เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น
  2. สามารถนำความรู้ทางเคมี มาอธิบายผลงานวิจัย
  3. คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และสรุปผลการวิจัยโดยอาศัยทักษะเชิงตัวเลข 
  4. นำเสนอผลการวิจัยโดยใช้รูปแบบที่เหมาะสม

5.3 ช่วงเวลา 

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปีการศึกษาที่ 4

5.4 จำนวนหน่วยกิต

3 หน่วยกิต

5.5 การเตรียมการ 

5.5.1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย

5.5.2 จัดเตรียมหัวข้อโครงการวิจัยภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา 

5.5.3 กำหนดชั่วโมงให้คำปรึกษา กระบวนการศึกษาค้นคว้าและประเมินผล และการสืบค้นข้อมูล 

5.5.4 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดทำบันทึกการให้คำปรึกษา

5.5.5 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จัดสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

5.5.6 จัดทำโครงร่างบัณฑิตนิพนธ์และนำเสนอต่อคณะกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

5.5.7 ให้นักศึกษานำเสนอผลงานวิจัยต่อคณะกรรมการ

5.6 กระบวนการประเมินผล  

ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำโครงงาน จากรูปเล่มรายงานที่ได้กำหนดรูปแบบและจากการนำเสนอ ซึ่งมีการจัดสอบการนำเสนอโดยคณะกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน