3.1.4 แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 01101ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
SC 01007เคมี 13(3-0-6)
SC 01008ปฏิบัติการเคมี 11(0-3-1)
SC 01010ชีววิทยา 13(3-0-6)
SC 01011ปฏิบัติการชีววิทยา 11(0-3-1)
รวม17 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย3(3-0-6)
GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า3(3-0-6)
SC 01004ฟิสิกส์ 13(3-0-6)
SC 01005ปฏิบัติการฟิสิกส์ 11(0-3-1)
SC 12101เคมี 22(2-0-4)
SC 12102ปฏิบัติการเคมี 21(0-3-1)
SC 01012เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
รวม19 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
SC 01001คณิตศาสตร์เบื้องต้น3(3-0-6)
SC 12201เคมีอินทรีย์3(3-0-6)
SC 12202ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์1(0-3-1)
SC 12207เคมีวิเคราะห์3(3-0-6)
SC 12208ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์1(0-3-1)
SC 12209ภาษาอังกฤษสำหรับเคมีผลิตภัณฑ์3(2-2-5)
รวม20 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
GE 033…วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก1(0-2-1)
SC 01002แคลคูลัสเบื้องต้น3(3-0-6)
SC 12203เคมีอนินทรีย์3(3-0-6)
SC 12204ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์1(0-3-1)
SC 12205เคมีเชิงฟิสิกส์3(3-0-6)
SC 12206ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์1(0-3-1)
SC 12210เคมีอินทรีย์สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร3(2-2-5)
รวม20 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SC 12301ชีวเคมี3(3-0-6)
SC 12302ปฏิบัติการชีวเคมี1(0-3-1)
SC 12303การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เคมีด้วยเครื่องมือ3(3-0-6)
SC 12304ปฏิบัติการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เคมีด้วยเครื่องมือ1(0-3-1)
SC 12305ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจเบื้องต้น3(2-2-5)
SC 12306เคมีอนินทรีย์สำหรับผลิตภัณฑ์เคมี3(2-2-5)
SC 12307ความปลอดภัยทางเคมี2(2-0-4)
SC 123…กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน3 หน่วยกิต
รวม19 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SC 12308การบริหารธุรกิจผลิตภัณฑ์ทางเคมี3(3-0-6)
SC 123…กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน13 หน่วยกิต
XXXXXXXกลุ่มวิชาเลือกเสรี3 หน่วยกิต
รวม19 หน่วยกิต

– แผนการเรียนสหกิจศึกษา

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SC 12401เตรียมสหกิจศึกษาทางเคมีผลิตภัณฑ์1(0-2-1)
XXXXXXXกลุ่มวิชาเลือกเสรี3 หน่วยกิต
รวม4 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SC 12402สหกิจศึกษาทางเคมีผลิตภัณฑ์6(640)
รวม6 หน่วยกิต

แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SC 12403สัมมนาเฉพาะทางเคมีผลิตภัณฑ์1(0-2-1)
SC 12404โครงการวิจัยทางเคมีผลิตภัณฑ์ 11(0-2-1)
SC 12406การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเคมีผลิตภัณฑ์3(300)
รวม5 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SC 12405โครงการวิจัยทางเคมีผลิตภัณฑ์ 22(0-6-2)
XXXXXXXกลุ่มวิชาเลือกเสรี3 หน่วยกิต
รวม5 หน่วยกิต