3.1 หลักสูตร

3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

1.1) บังคับ 20 หน่วยกิต

1.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

1.3) บังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต 

2.1) วิชาแกน 21 หน่วยกิต

2.2) วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต

2.2.1) บังคับ 44 หน่วยกิต

2.2.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต

2.3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ 7 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 20 หน่วยกิต

กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม   3 หน่วยกิต

GE 01101 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
King’s Philosophy Towards Local Development

กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร   6 หน่วยกิต

GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
English Communication in Digital Age
GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย3(3-0-6)
Thai for Contemporary Communication

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์   2 หน่วยกิต

GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
Healthy and Happy Life

กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต

GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
Creative Business

กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 6 หน่วยกิต

GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า  3(3-0-6)
Thinking for Life Advancement
GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
Digital Literacy Skills

1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียน จำนวน 3 รายวิชา จาก 5 กลุ่ม โดยเลือกเรียนได้กลุ่มละ 1 รายวิชาเท่านั้น

กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม   3 หน่วยกิต

GE 01201 วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Civil Way and Law in Daily Life
GE 01202พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก Dynamics of Thai and Global Society3(3-0-6)

กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร 3 หน่วยกิต

GE 02201การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ3(3-0-6)
Media and Information Literacy
GE 02202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Korean Language in Daily Life 
GE 02203ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Khmer Language in Daily Life
GE 02204ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Chinese Language in Daily Life
GE 02205ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Japanese Language in Daily Life
GE 02206ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Malay Language in Daily Life
GE 02207ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Lao Language in Daily Life
GE 02208ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Vietnamese Language in Daily Life
GE 02209ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Spanish Language in Daily Life

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์   3 หน่วยกิต

GE 03201ศิลปะและความงามของชีวิต3(3-0-6)
Art and Beauty of Life
GE 03202ศิลปะการใช้ชีวิต3(3-0-6)
Art of Living

กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต

GE 04201การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง3(3-0-6)
Financial Planning for Stability
GE 04202การทำงานอย่างมีความสุข3(3-0-6)
Working Happily

กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 3 หน่วยกิต

GE 05201เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจมือใหม่3(2-2-5)
Digital Technology for Beginner Businessman
GE 05202รักษ์โลกรักษ์เรา3(3-0-6)
Save Earth Save Us

1.3) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งในกลุ่มบังคับเลือก กลุ่มที่ 3  (1 รายวิชา)   จำนวน 1 หน่วยกิต

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 1 หน่วยกิต

GE 03301จังหวะของชีวิต1(0-2-1)
Rhythm of Life
GE 03302การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ1(0-2-1)
Exercise for Health
GE 03303การเต้นสมัยใหม่1(0-2-1)
Modern Dance

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต 

    2.1) กลุ่มวิชาแกน 21 หน่วยกิต

SC 01001คณิตศาสตร์เบื้องต้น3(3-0-6)
Basic Mathematics
SC 01002แคลคูลัสเบื้องต้น3(3-0-6)
Basic Calculus
SC 01004ฟิสิกส์ 13(3-0-6)
Physics 1
SC 01005ปฏิบัติการฟิสิกส์ 11(0-3-1)
Physics Laboratory 1
SC 01007เคมี 13(3-0-6)
Chemistry 1
SC 01008ปฏิบัติการเคมี 11(0-3-1)
Chemistry Laboratory 1
SC 01010ชีววิทยา 13(3-0-6)
Biology 1
SC 01011ปฏิบัติการชีววิทยา 11(0-3-1)
Biology Laboratory 1
SC 01012เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักวิทยาศาสตร์3(2-2-5)
Digital Technology for Scientists

    2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 

    2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับ 44 หน่วยกิต

SC 12101เคมี 22(2-0-4)
Chemistry 2
SC 12102ปฏิบัติการเคมี 21(0-3-1)
Chemistry Laboratory 2
SC 12201เคมีอินทรีย์3(3-0-6)
Organic Chemistry 
SC 12202ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์1(0-3-1)
Organic Chemistry Laboratory
SC 12203เคมีอนินทรีย์3(3-0-6)
Inorganic Chemistry
SC 12204ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์   1(0-3-1)
Inorganic Chemistry Laboratory   
SC 12205เคมีเชิงฟิสิกส์3(3-0-6)
Physical Chemistry
SC 12206ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์1(0-3-1)
Physical Chemistry Laboratory
SC 12207เคมีวิเคราะห์3(3-0-6)
Analytical Chemistry
SC 12208ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์1(0-3-1)
Analytical Chemistry Laboratory
SC 12209ภาษาอังกฤษสำหรับเคมีผลิตภัณฑ์3(2-2-5)
English for Product Chemistry
SC 12210เคมีอินทรีย์สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร3(2-2-5)
Organic Chemistry for Herbal Products
SC 12301ชีวเคมี3(3-0-6)
Biochemistry 
SC 12302ปฏิบัติการชีวเคมี1(0-3-1)
Biochemistry Laboratory
SC 12303การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เคมีด้วยเครื่องมือ3(3-0-6)
Instrumental Methods of Chemical Product Analysis
SC 12304ปฏิบัติการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เคมีด้วยเครื่องมือ1(0-3-1)
Instrumental Methods of Chemical Product Analysis Laboratory
SC 12305ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจเบื้องต้น3(2-2-5)
Fundamental of English for Business Communication
SC 12306เคมีอนินทรีย์สำหรับผลิตภัณฑ์เคมี3(2-2-5)
Inorganic Chemistry for Chemistry Product 
SC 12307ความปลอดภัยทางเคมี2(2-0-4)
Safety in Chemistry
SC 12308การบริหารธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมี3(3-0-6)
Chemical Product Business Administration


2.2.2) กลุ่มวิชาเลือก                                              ไม่น้อยกว่า16   หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 1-3 รวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 4 รวมไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านความงาม
SC 12309ผลิตภัณฑ์ด้านความงามในชีวิตประจำวัน2(2-0-4)
Dairy Beauty Products
SC 12310ความรู้เบื้องต้นผลิตภัณฑ์เสริมความงาม3(3-0-6)
Introduction of Beauty Products
SC 12311ผลิตภัณฑ์ด้านความงามจากชีวภาพในท้องถิ่น3(2-2-5)
Local Bio-based Beauty Products
SC 12312สมุนไพรเพื่อความงาม3(2-2-5)
Herbs for Beauty
SC 12313เคมีของสารหอม2(1-2-3)
Fragrance Chemistry
กลุ่มที่ 2 ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ
SC 12314การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยใช้วิธีการทางเคมี3(2-2-5)
Application of Chemical to Quality Control and Inspection of Product
SC 12315ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจำวัน2(2-0-4)
Daily Health Products
SC 12316ชีวเคมีเชิงอุตสาหกรรม3(3-0-6)
Industrial Biochemistry
SC 12317อาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร3(2-2-5)
Food and Food Product
SC 12318ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ3(2-2-5)
Healthy Food and Beverage Product
SC 12319สุขภาพกับภูมิปัญญาท้องถิ่น3(2-2-5)
Health and Local Wisdom
SC 12320ผลิตภัณฑ์อาหารหมัก3(2-2-5)
Fermented Food Products
กลุ่มที่ 3 ผลิตภัณฑ์ด้านวัสดุ
SC 12321เพอรอฟสไกต์และการนำไปใช้ประโยชน์3(2-2-5)
Perovskite and Its Application
SC 12322พอลิเมอร์ทางชีวภาพ3(3-0-6)
Biopolymer
SC 12323ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร3(2-2-5)
Products from Agricultural Waste
SC 12324การกัดกร่อนและการเสื่อมของวัสดุ3(2-2-5)
Corrosion and Degradation of Material
SC 12325สีสันของผลิตภัณฑ์3(2-2-5)
Product Colors
SC 12326วัสดุอุตสาหกรรมเคมี3(3-0-6)
Chemical Industrial Materials
กลุ่มที่ 4 เสริมสร้างทักษะความรู้ของผู้ประกอบการ 
SC 12327สถานประกอบการทางเคมี2(1-2-3)
Chemical Enterprises
SC 12328เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผลิตภัณฑ์เคมี2(1-2-3)
Information Technology for Chemical Products
SC 12329แหล่งพลังงานหมุนเวียนและการใช้ประโยชน์2(2-0-4)
Renewable Energy Resources and Utilization
SC 12330ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ3(3-0-6)
Fundamental of Business Laws
SC 12331กระบวนการผลิตและการจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเคมี3(2-2-5)
Production Processes and Environmental Management in the Chemical Industry
2.3) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ                     7   หน่วยกิต
      ให้นักศึกษาเลือกเรียน 1 แผนการเรียน
2.3.1) แผนการเรียนสหกิจศึกษา
SC 12401เตรียมสหกิจศึกษาทางเคมีผลิตภัณฑ์1(0-2-1)
Pre-cooperative Education in Product Chemistry
SC 12402สหกิจศึกษาทางเคมีผลิตภัณฑ์6(640)
Co-operative Education in Product Chemistry
2.3.2) แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
SC 12403สัมมนาเฉพาะทางเคมีผลิตภัณฑ์1(0-2-1)
Seminar in Product Chemistry
SC 12404โครงการวิจัยทางเคมีผลิตภัณฑ์ 11(0-2-1)
Senior Project in Product Chemistry 1
SC 12405โครงการวิจัยทางเคมีผลิตภัณฑ์ 22(0-6-2)
Senior Project in Product Chemistry 2
SC 12406ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเคมีผลิตภัณฑ์3(300)
Internship in Product Chemistry

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของสาขาวิชานี้