รายวิชาต่างๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ดังต่อไปนี้

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทุกรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะหรือสาขาวิชาอื่น

2) หมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มวิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ ได้แก่

(1) กลุ่มวิชาฟิสิกส์

(2) กลุ่มวิชาชีววิทยา

(3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

(4) กลุ่มวิชาเคมี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.1) สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ทุกรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะหรือสาขาวิชาอื่น

13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น

รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น ได้แก่ กลุ่มวิชาแกนเคมีและรายวิชาพื้นฐานในหลักสูตรซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาอื่นสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาบังคับหรือวิชาเลือก