เคมีผลิตภัณฑ์ (วท.บ.)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ทางเคมี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะด้านปฏิบัติการ นําความรู้ผสมผสานกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ
สร้างสรรค์งานวิจัยที่เป็ นประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม พร้อมพลังทางปัญญาในการช่วยแก้ปัญหา
อุบัติภัยต่าง ๆ ได้

วิชาเคมีเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาองค์ประกอบ โครงสร้างสมบัติและการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของสสาร มุ่งศึกษาและทําความเข้าใจถึงกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ
และที่อยู่รอบตัวเรา ดังนั้นการจัดการศึกษาวิชาเคมีระดับปริญญาตรี จึงมุ่งเน้นให้ผู้สําเร็จการศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนําความรู้ทางเคมีไปอธิบายกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทางเคมีได้
สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์และแก้ปัญหา อันจะนําไปสู่การพัฒนา และสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีทักษะ
ด้านปฏิบัติการ สามารถเลือกใช้วิธีและเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม สามารถบูรณาการความรู้และทักษะ
ทางเคมีเข้ากับศาสตร์อื่น ๆ โดยตระหนักถึงความปลอดภัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1) นักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิชาการ ในหน่วยงานราชการ
2) นักเคมี หรือเจ้าหน้าที่ควบคุม/วิเคราะห์คุณภาพ ในโรงงานอุตสาหกรรม
3) นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในโรงงานอุตสาหกรรม
4) ครูเคมี ครูวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนรัฐ และเอกชน
5) อาชีพอิสระหรือธุรกิจส่วนตัว ทางด้านผลิตภัณฑ์เคมี เครื่องสำอาง อาหาร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6) นักวิเคราะห์ นักเคมี ในห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล หน่วยวิจัยขององค์กร

ปริญญาสาขาวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ (วท.บ.)
Bachelor of Bachelor of Science (Chemistry for Industry)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

สาขาเคมีผลิตภัณฑ์Chemistry for Industry

แผนการศึกษา

รายวิชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

ค่าเล่าเรียน

ข่าวรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมโครงการ

เคมีผลิตภัณฑ์ (วท.บ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม. 10600
โทรศัพท์ : 02 473 7000 ต่อ 3125
อีเมล : [email protected]